Türkmenistanyñ Garaşsyzlygynyñ 30 ýyllygyna we «Medeni mirasy gorap saklamak üçin Ilçiniñ gaznasy» maksatnamanyň 20 ýyllygyna bagyşlanan konferensiýa

2021-nji ýylyň 13-nji sentýabry, Aşgabat, Türkmenistan – Şu gün ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy we Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Türkmenistanyñ Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna we “Medeni mirasy gorap saklamak üçin Ilçiniň gaznasy” (AFCP) maksatnamanyň 20 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn konferensiýasyny geçirdiler. Halkara ylmy konferensiýa iki sessiýadan ybarat bolup, spikerleriň gatnaşmagynda söhbetdeşlikleri öz içine aldy.

30 Years of Independence, 20 Years of Cultural Preservation Conference Encourages Future Cooperation Between Turkmen-U.S. Preservationists

«Türkmenistanda şu aý Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy bellenýär. Ýurtlarymyzyň bu 30 ýylda guran dostluk we hyzmatdaşlyk baglanyşyklaryna buýsanýarys. “AFCP” maksatnamasy şu ýyl Merkezi Aziýa sebitinde iň netijeli we özara peýdaly gatnaşyklaryň 20 ýyllygyny belleýär» diýip, Ilçi Klimow öz sözünde belledi.

Konferensiýa Türkmenistanyň we «AFCP» maksatnamasynyň taryhynda bu möhüm pursatlary bellemekden başga-da, amerikan we türkmen guramalarynyň we hünärmenleriniň arasyndaky hazirki we geljekki hyzmatdaşlygyň ösmegine goşant goşdy.

Konferensiýa «AFCP» maksatnamasynyň komitetiniň, Kongresiň kitaphanasynyň, San-Antoniodaky Tehas uniwersitetiniň, «CyArk» guramasynyň, Gündogary öwreniş institutynyň (OI) we «Сaring for Textiles» guramasynyň wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistandan konferesiýa Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiň, Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem de rejelemek baradaky milli müdirliginiň, Taryh we arheologiýa institutynyň wekilleri we «AFCP» taslamalarynyň agzalary gatnaşdylar.

30 Years of Independence, 20 Years of Cultural Preservation Conference Encourages Future Cooperation Between Turkmen-U.S. Preservationists

Şeýle hem, konferensiýa gatnaşyjylar medeni mirasy gorap saklamak boýunça 20 ýyllyk hyzmatdaşlygyň netijelerini ara alyp maslahatlaşyp, iki ýurduň hünärmenleriniň arasynda geljekki hyzmatdaşlygyň ugurlaryny kesgitlediler.

Konferensiýa, ýörite myhman hökmünde çagyrylan, «AFCP» maksatnamasynyň müdiri doktor Martin Perşleriň çykyşy bilen tamamlandy. Doktor Perşler sözüniň dowamynda Türkmenistanda we ABŞ-da «AFCP» maksatnamasyny goldaýanlara “Türkmenistanyň özboluşly we baý medeni mirasyny gorap saklamaga wepalylygy” we “milli mirasyň Türkmenistanyň geljekki nesillerine we dünýäniň dürli künjeklerinden geljek adamlara bilim we ylham bermegini üpjün etmekde tutanýerliligi” üçin minnetdarlyk bildirdi.

30 Years of Independence, 20 Years of Cultural Preservation Conference Encourages Future Cooperation Between Turkmen-U.S. Preservationists

“Medeni mirasy gorap saklamak üçin Ilçiniň gaznasy” (AFCP) Kongresiň haýyşy boýunça Döwlet departamenti tarapyndan döredilen grant maksatnamasydyr. 20 ýylyň dowamynda we rekord derejedäki 29 taslamanyň çäginde taryhy we medeni mirasy gorap saklamak 1,800,000 amerikan dollary bagyşlandy. «AFCP» taslamalarynyň sany boýunça Türkmenistan dünýäde öň hatarda barýar.

30 Years of Independence, 20 Years of Cultural Preservation Conference Encourages Future Cooperation Between Turkmen-U.S. Preservationists 30 Years of Independence, 20 Years of Cultural Preservation Conference Encourages Future Cooperation Between Turkmen-U.S. Preservationists

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň soraglaryny ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň maglumat we medeniýet bölümine ibermegiňizi haýyş edýäris: USEmbassy-Ashgabat-PAS@state.gov