ABŞ-nyň Ilçihanasy 2024-nji ýylyň 3-njy ýanwarynda auksion geçirýär

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ilçihanasy auksion geçirer. Auksion onlaýn ýagdaýda geçiriler.

Haçan: çarşenbe güni, 2024-nji ýylyň 3-nji ýanwary.

Satuwa näme çykarylar: Ilçihananyň administratiw-hojalyk bölümi ulanylan mebel, kompýuter we öý enjamlaryny satuwa çykarar.

ÜNS BERIŇ: Auksiona gatnaşmak isleýänler web sahypasynda öz profiliny döredip, web sahypada ýazylan auksionyň düzgünlerini gyşarnyksyz ýerine ýetirmelidirler. Satuwlaryň hemmesi gutarnykly bolmak bilen önümler auksionda görkezilen ýagdaýynda berler.