ABŞ-nyň Ilçihanasy Türkmenistanyň Döwlet kitaphanasynda milli “Spelling Bee” bäsleşigini geçirdi

U.S. Embassy Organizes National Spelling Bee at the State Library of Turkmenistan

ABŞ-nyň Aşgabatdaky Ilçihanasy 2023-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen hyzmatdaşlykda iňlis dilinde sözleri harpma-harp aýtmak boýunça “Central Asian Spelling Bee” bäsleşiginiň milli tapgyryny geçirdi. Bäsleşik Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda geçirildi. Bu bäsleşige Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň 20-sinden 70-e golaý zehinli ýaşlar gatnaşyp, iňlis dili başarnyklaryny, ynamly özüňi alyp barmak we köpçüligiň öňünde çykyş etmek endiklerini görkezmegi başardylar. Milli bäsleşikde ýeňiji bolan dört sany gatnaşyjylaryň ikisi Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, galan ikisi bolsa Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň we Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyplarydyr. Milli bäsleşigiň ýeňijileri şu ýylyň ahyrynda Duşanbe şäherinde geçiriljek sebit derejeli “Central Asian Spelling Bee” bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýarlar. Geçen ýyl, Türkmenistandan iki talyp Taşkentde geçirilen sebit derejeli “Central Asian Spelling Bee” bäsleşiginde 1-nji we 2-nji baýrakly orunlara mynasyp boldular.

Iňlis dili sözleri harpma-harp aýtmak boýunça “Spelling Bee” bäsleşigi ABŞ-nyň özboluşly milli däbidir we Ilçi Klimowyň açylyş dabarasynda belläp geçişi ýaly: “Bu bäsleşik dünýäň ýüzünden müňlerçe talyplary, şol sanda, Türkmenistany hem öz içine alýar! Gatnaşanyňyz üçin sizi alkyşlaýaryn: Iňlis dili sözleri harpma-harp aýtmak boýunça basleşik bu – iňlis dilini bilşiňi barlamak, özüňe bolan ynamy döretmek we köpçüligiň öňünde çykyş etmegi tejribe edinmek üçin ajaýyp pursatdyr.” Milli bäsleşikde ýeňiş getiren sözler “sergeant” (seržant), “eerily” (geň ýagdaýda) hem-de “latency” (soňa goýulmagy) boldy.