Telekeçilik barada ýygy-ýygydan berilýän soraglar

Türkmenistanyň täze ugur bazarlaryna girmek ýa-da ilkinji eksport harydyny satmak üçin ABŞ-nyň Ilçihanasynyň Ykdysady we söwda bölümi işewürler üçin dürli hyzmatlary hödürleýär, şol sanda bazary öwrenmek, kompaniýa barada maglumat, hyzmatdaş kompaniýany saýlamak, hem-de siziň kompaniýaňyzyň Türkmenistanda telekeçilik işini ýola goýmak mümkinçiliklerini giňeltmek üçin ýardam berip biljek beýleki dürli hyzmatlar (iňlis dilinde).

  • Nebiti we tebigy gazy öndürmek
  • Nebiti we tebigy gazy gaýtadan işlemek
  • Elektrik energiýasyny öndürmek
  • Himiýa senagaty pudagy
  • Syýahatçylyk
  • Ulag
  • Gurluşyk
  • Maglumat tilsimatlary
  • Dokma senagaty pudagy
  • Oba hojalygy

Daşary ýurt maýa goýumlary üçin oňyn Türkmenistanyň senagatynyň pudaklary, hem-de hususy eýeçiligine degişli kanunlar, iş häsiýetnamalary we düzgünleşdiriji hukuk ulgamynyň açyklygy barada has-da giň maglumatlary almak üçin, 2015 ýyl boýunça Maýa goýum şertleri barada hasabata (PDF 336 KB) seredip bilersiňiz.

 

“Türkmenistanda telekeçiligi alyp barmak: ABŞ-nyň kompaniýalary üçin Ýurt boýunça Söwda görkezijiler Gollanmasyna” (PDF 580 КB) seretmegiňizi haýyş edýäris. ABŞ-nyň Söwda ministrliginiň her ýyl taýýarlaýan bu hasabaty Türkmenistanyň bazary bilen gyzyklanýan ABŞ-nyň kompaniýalary üçin niýetlenip tölegsiz hödürlenýär.