ABŞ-nyň raýatlary üçin möhüm habar: Türkmenistanyň çäginden daşyna meýilleşdirilýän çarter uçuşlar barada

ABŞ-nyň raýatlary üçin möhüm habar: Türkmenistanyň çäginden daşyna meýilleşdirilýän çarter uçuşlar barada ABŞ-nyň raýatlary we ABŞ-da hemişelik ýaşaýan adamlar üçin maglumat Hadysa: ABŞ-nyň ilçihanasy, gelip gowşan habarlara salgylanyp, Türkmenistandan daşary ýurtlara gidýän çarter uçuşlar meýilleşdirilýändigi barada habar berýär. Eger-de Siz ABŞ-nyň raýaty bolsaňyz, ya-da ABŞ-da hemişelik ýaşalýan karty bar bolan ýagdaýynda, we agzalan çarter uçuşlaryndan …

Dowamy»

Wiza arza tabşyrýanlar uçin koronawirisa degişli maglumat (2020-nji ýylyň 29-njy maýy)

Bütindünýa COVID-19 pandemiýa bagly päsgelçilikler sebäpli, Döwlet Departamenti ähli ilçihanalarda we konsullyklarda wizalaryň hemme görnüşleri boýunça hyzmatlaryny 2020-nji ýylyň 20-nji martyndan başlap wagtlaýynça togtatdy, ýöne gyssagly we möhüm ýagdaýlara degişli wiza soraglaryna, Ilçihananyň mümkinçiligine we ýerli şertlere esaslanyp, seretmegi dowam eder. Wiza hyzmatlary ilki pursat bolan ýagdaýynda açylar, emma hyzmatlaryň açyljak wagty näbelli. Wiza hyzmatlary …

Dowamy»

ABŞ-nyň raýatlary üçin möhüm habar (2020-nji ýylyň 23-nji marty)

ABŞ-nyň çägine dolanmak isleýän ABŞ-nyň raýatlary, gitmek soragyny awialiniýalar arkaly uçuşlar elýeter bolan ýagdaýynda, özbaşdak çözmegi maslahat berýäris. Daşary ýurt uçuşlary elýeter bolmadyk ýagdaýynda, biz Türkmenistanyň çäginden gitmek isleýän ABŞ-nyň raýatlaryň sanawyny kesgitleýäris. Şol agzalan sanawa girmek üçin biziň STEP sistemamyzda hasaba durmaly, we biziň AshgabatUSCitizen@state.gov elektron salgymyza adyňyzy we habarlaşmak üçin telefon belgiňizi we elektron poçta …

Dowamy»

ABŞ-nyň raýatlary üçin möhüm habar

ABŞ-nyň çägine dolanmak isleýän ABŞ-nyň raýatlary, gitmek soragyny awialiniýalar arkaly uçuşlar elýeter bolan ýagdaýynda, özbaşdak çözmegi maslahat berýäris. Daşary ýurt uçuşlary elýeter bolmadyk ýagdaýynda, biz Türkmenistanyň çäginden gitmek isleýän ABŞ-nyň raýatlaryň sanawyny kesgitleýäris. Şol agzalan sanawa girmek üçin biziň STEP sistemamyzda hasaba durmaly, we biziň AshgabatUSCitizen@state.gov elektron salgymyza adyňyzy we habarlaşmak üçin telefon belgiňizi we …

Dowamy»

MÖHÜM MAGLUMAT: WIZA HYZMATLARY TOGTADYLDY

Wiza arza tabşyrýanlar uçin koronawirisa degişli maglumat: 18-nji martda berilen maglumatyna laýyklykda, ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy wiza hyzmatlary wagtlaýynça togtadyldy. Wiza hyzmatlary ilki pursat bolan ýagdaýynda açylar, emma hyzmatlaryň açyljak wagty näbelli. Gyssagly ýagday ýüze çykan bolsa, bize consularashgab@state.gov elektron poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz.

Dowamy»

Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna syýahat çäklendirmeleri barada täze maglumat (2020-nji ýylyň 13-nji marty)

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentiniň kararyna laýyklykda, soňky 14 günüň dowamynda Hytaý Halk Respublikasyna (awtonom sebitler Gonkong we Makao muňa girmeýärler), Eýran Yslam Respublikasyna, Beýik Britaniýa, Irlandiýa Respublikasyna, ýa-da Şengen zolagyna girýän 26 ýurda syýahat eden ABŞ-nyň kanuny raýaty bolmadyk şahslaryň ABŞ-nyň çägine girmegi wagtlaýynça togtadylýar. Eger-de siz Hytaýda, Eýranda, Beýik Britaniýa, Irlandiýa Respublikasyna ýa-da Şengen …

Dowamy»

Wiza arza tabşyrýanlar üçin koronawirus (COVID-19) barada möhüm maglumat

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentiniň karary esasynda, soňky 14 günüň dowamynda Hytaý Halk Respublikasyna (awtonom sebitler Gonkong we Makao bu çäklendirmä girmeýärler) we Eýran Yslam Respublikasyna syýahat eden daşary ýurt raýatlarynyň ABŞ-nyň çägine girmegi wagtlaýynça togtadylandyr. Eger-de siz Hytaýda ýa-da Eýranda ýaşaýan bolsaňyz, ýa-da soňky 14 günüň içinde şol ýurtlara gidip gelen bolsaňyz ýa-da ABŞ-a barmazdan …

Dowamy»

Saglygy goraýyş barada duýduryş – ABŞ-nyň Ilçihanasy, Aşgabat, Türkmenistan (2020-nji ýylyň 17-nji fewraly)

Koronawirusyň (COVID-19) öňüni almak üçin Türkmenistanda görülýän çäreler Nire: Türkmenistan Waka: ABŞ-nyň Ilçihanasy Türkmenistanda koronawirusyň (COVID-19) öňüni almak üçin görülýän çäreler barada iň täze maglumaty hödürleýär. Türkmenistanda koronawirus (COVID-19) bilen kesellänleriň bardygy barada ABŞ-nyň Ilçihanasynda maglumat ýok. Emma, Türkmenistanyň hökümeti aşakdaky maglumaty beýan etdi: territoriýasynda koronawirus ýüze çykarylan ýurtlaryň, şol sanda ABŞ-nyň raýatlary, we şol …

Dowamy»

ABŞ raýatlary üçin bildiriş: Adaty konsullyk hyzmatlarynyň wagtlaýynça bes edilmegi

Ýeri: Türkmenistan, ähli ýurt boýunça Konsullyk gullugy, baýramçylyklar mynasybetli 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 16-dan başlap 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 30-na çenli immigrasiýa degişli we degişli bolmadyk wizalar, hem-de ABŞ-nyň raýatlaryna degişli adaty soraglar boýunça wagtlaýynça kabul etmejekdigi barada habar berýär. Gyssagly ýagdaýda kömek soraýan ABŞ raýatlaryň kabul edilmegi dowam eder. Konsullyk gullugy 2019-njy ýylyň 31-nji …

Dowamy»
Hemmesini görkez ∨