Koronawirus (COVID-19) barada maglumat

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasyndan iň soňky habarlar:

 Ýurda degişli maglumat:

2020-nji ýylyň 17-nji martyndaky täzelik: Häzirki wagtda ABŞ-nyň raýatlaryna 2020-nji ýylyň 1-nji apreline çenli Türkmenistana girmäge rugsat berilmeýär. Türkmenistana gelýän we ondan gidýän uçarlaryň gatnawlary azaldy.

  • Türkmenistan öz çäginde koronawirus (COVID-19) bilen bagly hadysalar barada şu güne çenli habar bermedi.

 Ýurda girlende we ýurduň çäginden çykylanda bildirilýän talaplar:

  • 2020-nji ýylyň 17-nji fewralyndaTürkmenistanyň hökümeti çäklerinde koronawirus ýüze çykarlan ähli ýurtlaryň raýatlarynyň ýa-da çäklerinde koronawirus ýüze çykarlan ýurtlarda saparda bolan ýolagçylaryň, şol sanda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raýatlarynyň, serhet barlag nokatlarynda ilkinji lukmançylyk barlagyndan geçiriljekdigini we meýletin däl möhleti belli bolmadyk karantina iberiljeklerini habar berdi. Hatda, koronawirusyň simptomlary bolmadyk we çäklerinde koronawirus ýüze çykarylmadyk ýurtlara barýan ýa-da şeýle ýurtlardan gelýän ABŞ-nyň raýatlary karantina iberilip bilinerler. Ilçihana mälim bolmagyna görä, karantinda saklanmaklyga razy bolmadyk käbir ýolagçylar giriş nokatlaryndan yzlaryna gaýtarlypdyr we olara ýurda girmäge rugsat berilmändir.
  • 3-nji martda Türkmenistanyň hökümeti daşary ýurtly ýolagçylaryň 2020-nji ýylyň 1-nji apreline çenli iş ýa-da hususy maksatlar üçin Türkmenistana syýahatynyň çäklendirilmegini talap etdi. Ilçihana mälim bolmagyna görä, karantinda saklanmaklyga razy bolmadyk käbir ýolagçylar giriş nokatlaryndan yzlaryna gaýtarlypdyr we olara ýurda girmäge rugsat berilmändir.
  • 4-nji martda Türkmenistanyň hökümeti ähli halkara gatnawlaryny Aşgabatdan 466 km uzaklykda ýerleşýän Türkmenabat şäherine gönükdirip başlady.
  • Ýurda girmek üçin ABŞ-nyň raýatlary özleriniň pasportlaryny we çakylyk hatlaryny ýa-da wizalaryny görkezmelidirler. Ondan başga-da, keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin özlerinde COVID-19 ýoklugyny görkezýän laboratoriýa netijelerini görkezmek zerurdyr. ABŞ-daky Türkmenistanyň ilçihanasynyň gündelik iş üçin 2020-nji ýylyň 1-nji apreline çenli ýapyk boljakdygyny mälim edýäris. Bu ýagdaý konsullyk hyzmatlaryndan peýdalanmak ukybyna täsir eder.
  • Soňky hepdelerde Türkmenistana gelýän we ondan gidýän täjirçilik gatnawlarynyň sany ep-esli azaldyldy we indi awiakompaniýalaryň birnäçesi Türkmenistana uçmaklaryny togtatdy.

Karantin barada maglumat:

  • Çäklerinde COVID-19 ýüze çykarlan ýurtlardan gelen ýolagçylaryň, hatda, hiç hili simptomlary ýok hem bolsa, lukmançylyk barlagy üçin ýokanç keseller hassahanasyna ýa-da başga karantin edarasyna alnyp gidilmekleri we keselhanada 24 güne çenli saklanmaklary mümkindir. Ýolagçylardan lukmançylyk barlaglarynyň çykdajylaryny we karantinde saklanan günleri üçin azyndan 300 (üç ýüz) Amerikan dollaryny diňe nagt görnüşde tölemeklik talap edilip biliner. Hassahanadan goýberilmek üçin ýolagçylardan özleriniň iş berijilerinden ýa-da hemaýatkärlerinden lukmançylyk hyzmatlary üçin tölegleri tölejekdikleri we talap edilen ýagdaýynda öz-özlerini karantin etjekdikleri barada hat getirilmegi talap edilip bilner.
  • Bize mälim bolşuna görä, ýolagçylardan koronawirusa degişli bolmadyk lukmançylyk barlaglaryndan we proseduralaryndan (şol sanda hem AIW-a we beýleki kesellere degişli barlaglardan) geçmek talap edilipdir. Geçiriljek lukmançylyk barlaglaryň ABŞ-nyň standartlaryna gabat gelýändigini tassyklamak mümkinçiliginiň ýoklugy zerarly, ABŞ-nyň Ilçihanasy öz raýatlaryna ähli inwaziw lukmançylyk barlaglaryndan ýüz öwürmekligi maslahat berýär.
  • Koronawirusyň simptomlary ýüze çykmadyk ýagdaýynda hem möhleti belli bolmadyk we mümkin bolan karantin sebäpli, Ilçihana ýolagçylara zerurlygy ýüze çykaýjak dermanlaryň goşmaça mukdaryny we esasy ýüz tutulmaly adamlaryň, mysal üçin syýahatçylyk gurama işgäriniň, telefon belgisini el ýüzde saklamagy maslahat berýär. Ýolagçylaryň uçuşdan öň tabşyran el-goşlaryny ulanmaga mümkinçiligi bolmazlygy ähtimal.

Ýurduň çägindäki kömek:

  • Karantine ýerleşdirilen ýagdaýyňyzda, ýa-da inwaziw lukmançylyk barlaglaryndan ozal, ABŞ-nyň Ilçihanasynyň +993 12 940045 telefon belgisine jaň ediň.

Beýleki habar çeşmeleri :