Koronawirus (COVID-19) barada maglumat

2021-nji ýylyň 19-njy noýabrynda täzelenen maglumat

ABŞ-a syýahat edeniňizde giriş talaplary

2021-nji ýylyň 8-nji noýabryndan başlap, COVID-19 keseli bilen baglanyşykly täze talaplar ABŞ-nyň çägine girýän ähli syýahatçylar üçin güýje girer.

ABŞ-a gidýän ähli ýolagçylar, şol sanda ABŞ-nyň raýatlary, kanuny hemişelik ýaşaýanlar, immigrantlar we immigrasiýa wizasy bolmadyklar – soňky 90 günüň içinde COVID-19 wirus synagynyň negatiw netijesini ýa-da COVID-19-dan dikeldiş resminamalaryny görkezmeli bolarlar. Syýahatyňyzdan ozal negatiw COVID-19 wirus synagyny almagyň wagty sanjym ýagdaýyňyza bagly bolar:

 • COVID-19 keseline garşy doly sanjym edilen ýagdaýynda: wirus synagy uçuşyň daşary ýurtdan gitmeginden 3 günden köp bolmaly däldir.
 • COVID-19 keseline garşy doly sanjym edilmedik ýagdaýynda: wirus synagy uçuşyň daşary ýurtdan gitmeginden 1 günden köp bolmaly däldir.
 • Mundan daşary, immigrasiýa wizasy bilen syýahat edýän ähli daşary ýurt raýatlaryndan ABŞ-a uçuşa münmek üçin ýene COVID-19 keseline garşy sanjymynyň subutnamasyny görkezmelidir. Bu düzgüniň maksatlary üçin ABŞ-nyň Azyk we derman serişdeleri müdirligi (FDA) tarapyndan tassyklanan we ygtyýarlandyrylan sanjymlar we Bütindünýä saglyk guramasy tarapyndan gyssagly ulanmak üçin sanalan sanjymlar bar. Käbir ýadaýda kadadan çykma ulanylyp bilner. Bu aýratyn talap ABŞ raýatlaryna, kanuny hemişelik ýaşaýjylara ýa-da immigrantlara degişli däldir.

ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezi (CDC) syýahatçylara haýsy talaplaryň degişlidigini kesgitlemäge kömek etmek üçin maglumat şu ýerde elýeterlidir.

ABŞ-a barýan syýahatçylar (ABŞ raýatlary, kanuny hemişelik ýaşaýanlar, immigrantlar we immigrasiýa wizasy bolmadyklar) üçin täze COVID-19 synag talaplary barada has giňişleýin maglumat şu ýerde elýeterlidir.

ABŞ-nyň çägine barýan immigrant däl ýolagçylar üçin täze COVID-19 sanjym talaby barada has giňişleýin maglumat şu ýerde elýeterlidir.

Ýurda degişli maglumat:

 • Şu güne çenli Türkmenistan öz çäginde COVID-19 keseline degişli hadysalaryň bardygyny resmi taýdan ykrar etmedi we hadysalar ýüze çykaýan ýagdaýynda muny ykrar etmekden ýüz dönderip biler. ABŞ-nyň ilçihanasy COVID-19 keseliniň alamatlaryna laýyk gelýän we ýokanç keseller hassahanalaryna karantina ýerleşdirilen ýerli raýatlar barada habar aldy. Türkmenistandaky ABŞ raýatlaryny keseliň ýaýramagynyň öňüni almaga we ýüz örtüklerini geýmäge, fiziki uzaklaşdyrmaga, ýygy-ýygydan el ýuwmaga we ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkeziniň (CDC) görkezmelerine laýyklykda, dezinfeksiýa çärelerini güýçlendirmägi maslahat berýäris. Ilçihana sosial araçäk saklamak çärelerini güýçlendirdi, edaranyň içinde hökman agyz-burun örtük geýmek ​​syýasatyny alyp barýar we işgärleriniň köpüsini mümkin boldugyça distansion görnüşde işledýär.
 • Azyk dükanlary we mekdepler açyk. Käbir dükanlar, söwda merkezleri we restoranlar açyk ýa-da çäklendirlen düzgünde işleýärler. Metjitler we zyýarat ýerleri gaýtadan açyldy, ýöne juma namazy bolmazdan we jemgyýetçilik uzaklaşdyryş görkezmeleri bolmazdan. Uly ýygnaklar çäklendirildi.
 • Türkmenistana gelýän we gidýän ähli halkara howa gatnawlary ýatyryldy we ýolagçy gatnawy çäklendirildi. Çarter uçuşlary daşary ýurt wekilhanalary we hususy kompaniýalar tarapyndan gurnalýar. Käbir metbugat habarlary esasynda, halkara uçuş çäklendirmeleriniň dowam etmegine garaşylýandygyny aňladýar.

Koronawirus (COVID-19) synagy barada maglumat

 • Türkmenistanda ABŞ raýatlary üçin PCR we / ýa-da antigen synaglary elýeterlimi? – Hawa.
 • Şeýle bolsa, synag netijeleri 72 sagadyň dowamynda ygtybarlymy? – Hawa.
 • Hususy daşary ýurt raýatlary, şol sanda ABŞ-nyň raýatlary, Türkmenistandan gitmek isleýänler, negatiw COVID-19 synag netijesini bermeli. Içerki uçuşlara münmek üçin negatiw COVID-19 synag netijesi talap edilýär, bu ýolagçylaryň köpüsi Türkmenabatdan halkara çarter uçuşlaryna gitmek üçin alynýar.
 • COVID-19 synagy Aşgabadyň Gorgoly köçesiniň 84-nji jaýy salgysynda ýerleşýan Jemgyyetcilik Saglygy we Iymit Merkeziň labaratoýasynda elýeterlidir. Synag Türkmenistanyň raýatlary üçin 100 manat, daşary ýurt raýatlary üçin 43 ABŞ-nyň dollary. Synaglarynyň tölegi şahsy adamlaryň özi tölemelidirler.
 • Synag netijeleri, diňe kagyz ýüzinde berilýar we synag merkezinden almalydyr.

COVID-19 keseline garşy sanjym barada maglumat

 • Türkmenistan hökümeti tarapyndan COVID-19 kesline garşy sanjymlary tassykladymy? Hawa.
 • COVID-19 kesline garşy sanjymlar Türkmenistandaky ABŞ-nyň raýatlaryna elýeterlimi? Ýok.
 • Türkmenistanda COVID-19 kesline garşy haýsy görnüşli sanjymlar bar? Türkmenistanyň hökümeti diňe Sputnik V we EpiVacCorona sanjymlarynyň tassyklanýandygyny aç-açan yglan etdi, ýöne beýleki sanjymlar türkmen raýatlaryna elýeterli bolup biler. Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan sanjyma degişli maglumaty açyk berilmedi. Has giňişleýin maglumat üçin ýerli metbugata gözegçilik etmegiňizi haýyş edýäris.
 • Has giňişleýin maglumat üçin FDA-nyň web sahypasynda elýeterlidir.
 • ABŞ-nyň hökümeti daşary ýurtlardaky hususy ABŞ raýatlaryna COVID-19 keseline garşy sanjymlaryny bermekçi däl. COVID-19 keseline garşy sanjymyny ýaşaýan ýurtdaky ýerli düzgünlerine garamagy maslahat berýäris.

Ýurda girlende we ýurduň çäginden çykylanda bildirilýän talaplar:

 • ABŞ raýatlaryna Türkmenistana girmäge rugsat berilýärmi? Hawa.
 • Giriş üçin otrisatel COVID-19 synagy (PCR we / ýa-da serologiýa) zerurmy?
 • Türkmenistana syýahat etmek isleýän ABŞ raýatlary, COVID-19 PCR synagyndan we COVID-19 (IgM, IgG) bardygyny tassyklaýan serologiýa synag şahadatnamasyndan negatiw netije bermelidigini bilmelidirler. Şol netije soňky 72 sagadyň içinde berilen bolmalydyr. Gelensoň, ähli syýahatçylar syýahatçylaryň hasabyna hökümet tarapyndan dolandyrylýan PCR agyzdan we burundan alynýan synagyny geçirmelidir. Daşary ýurt raýatlary üçin PCR synagynyň bahasy 44 ABŞ-nyň dollary.
 • Bu talap barada has giňişleýin maglumat üçin syýahatçylar Waşington şäherindäki Türkmenistanyň ilçihanasyna ýüz tutup bilerler.
 • Aeroportlarda we beýleki serhet geçelgelerinde saglygy barlaýyş nokatlary barmy? Hawa
 • Wizanyň uzaldylmagyny talap edýän ABŞ-nyň raýatlary Türkmenistanyň Aşgabat şäherindäki Döwlet migrasiýa gullugynyň üsti bilen uzaldyp bilerler.

Hereket çäklendirmeleri

 • Komendant sagady barmy? Ýok
 • Şäherara ýa-da welaýatara gatnaw çäklendirmeler barmy? Hawa
  • Welaýatara demir ýol syýahatyna, howa gatnawyna we awtobus gatnawyna çäklendirmeler bar. Bular duýduryş bermezden üýtgedilip bilner.

Karantin barada maglumat

 • ABŞ raýatlaryndan karantin talap edilýärmi? Hawa.
  • Türkmenistan hökümeti öňünden duýdurmazdan karantin talaplaryny we hususy raýatlar üçin geliş tertibini üýtgedip biler. Ilçihana iň täze maglumatly bermek üçin ähli tagallalary edýär. Şeýle-de bolsa, täze talaplar gelenden soň syýahatçylara habar berilip bilner. Karantin talaplary barada has giňişleýin maglumat üçin syýahatçylar Waşington şäherindäki Türkmenistanyň ilçihanasyna ýüz tutup bilerler.
  • Hökümet lukmancylyk edarasy tarapyndan geçirilýän hökmany lukmançylyk barlagy we 21 günüň dowamynda karantin, Türkmenistana gelensoň ähli hususy raýatlar üçin zerurdyr. COVID-19 PCR synagy, syýahatçynyň hasabyna karantin gutarandan soň geçirilmelidir. Daşary ýurt raýatlary üçin synagyň bahasy 43 dollar.
  • Diplomatik, resmi ýa-da gulluk pasporty bilen daşary ýurtlardan Türkmenistana gelýän ABŞ raýatlarynyň hemmesi üçin 21 günüň dowamynda hökmany lukmançylyk barlagy we karantin talap edilýär. Şeýle-de bolsa, bu diplomatik ýa-da resmi işgärlere öz ýaşaýan ýerinde karantin möhletini lukmançylyk gözegçiligi astynda geçirmäge rugsat berilýär. COVID-19 synagy syýahatçynyň hasabyna izolýasiýa ýa-da karantin gutarandan soň geçirilmelidir. Daşary ýurt raýatlary üçin synagyň bahasy 43 dollar.
  • Türkmenistandaky lukmançylyk protoçillary ABŞ-nyň standartlaryna laýyk gelmeýär we ozal käbir ABŞ raýatlaryndan karantin wagtynda COVID-19 bilen baglanyşykly bolmadyk lukmançylyk synaglaryndan geçmeli bolýardy. ABŞ-nyň ilçihanasy öz raýatlaryna adaty, invaziv däl lukmançylyk barlagyndan ýa-da bedeniň gyzgynyny barlagyndan başga islendik lukmançylyk amallaryndan etdirmezligi maslahat berýär.
  • Karantine ýerleşdirilen ýagdaýyňyzda, ýa-da inwaziw lukmançylyk barlaglaryndan ozal, ABŞ-nyň Ilçihanasynyň +993 12 940045 telefon belgisine jaň ediň.

Ulag hereketi barada maglumat

 • Halkara howa gatnawlary amala aşyrylýamy? Ýok.
 • Gitmekde kynçylyk çekýän ABŞ raýatlaryna Ilçihananyň STEP elektron sistemasynda hasaba durmagy maslahat berýäris.
 • Umuman aýdanyňda, Türkmenistanyň raýatlary gitmek çäklendirmeleri bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar we bu çäklendirmeler ABŞ-nyň kanuny hemişelik ýaşaýjylaryna degişlidir.
 • Jemgyýetçilik transporty işleýärmi? Hawa.
  • Jemgyýetçilik transportynda we ähli ýerlerde örtük talap edilýär.

Kanuny ýerine ýetirmezlik üçin jerime barada maglumat

Hökümetiň talaplary we görkezmesi elmydama düşnükli bolmasa-da, köpçülikde, şol sanda awtoulagda örtüksiz adamlar jerime salynyp bilner.

Konsullyk bölümi barada maglumat

ABŞ-nyň raýatlary üçin hyzmatlar doly amala aşyrylýär. Şol hyzmatlar üçin ýazylmak isleýanler consularashgab@state.gov  elektron poşta arkaly ýüz tutmalydyrlar. ABŞ-nyň raýatlary gyssagly yagdaýda kömek hyzmatlary üçin consularashgab@state.gov elektron salgysyna ýüz tutuň ýa-da +99312 940045 telefon belgisine jaň ediň.

Wiza hyzmatlary. Konsullyk bölümi, F, M, J we immigrasiýa wizalary bilen birlikde ähli immigrant wizalary we K wiza görnüşleri boýunça kabul etmäge başlady. Beýleki adaty wiza hyzmatlaryny mümkin boldugyça gysga wagtda täzeden dowam etdireris. Gaýragoýulmasyz meseläňiz bar bolsa ýa-da okuwçy wizasyny meýilleşdirmek, alyş-çalyş ýa-da immigrasiýa wizasyna ýüz tutmak isleseňiz, consularashgab@state.gov elektron poçta salgymyz arkaly habarlaşmagy maslahat berýäris.

Ýerli maglumat

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligi COVID-19 keseli bilen bagly maglumat almak üçin telefon liniýasyny (tel. +993 12 73 9535) açdy, bu ýerde raýatlar wirus barada, onuň öňüni almak we bejermek barada maglumatlary (rus we türkmen dillerinde) alyp bilerler.

Goşmaça maglumat

 • ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň duýduryşlaryny şu ýerde görüň.
 • State.Gov-da COVID-19 krizis sahypasy
 • COVID-19 barada CDC-niň sahypasy
 • State.Gov-da Ýurt barada maglumat we syýahata degişli maslahatlar sahypasy