Koronawirus (COVID-19) barada maglumat

2020-nji ýylyň 16-njy apreli boýunça täzelenen maglumat

Ýurda degişli maglumat:

 • Şu güne çenli Türkmenistan öz çäginde COVID-19-a degişli hadysalaryň bardygyny resmi taýdan ykrar etmedi we hadysalar ýüze çykaýan ýagdaýynda muny ykrar etmekden ýüz dönderip biler.
 • Türkmenistana gelýän we ondan uçýan halkara gatnawlaryň ählisi ýatyryldy we ähli gury ýer serhetleri ýapyldy.
 • Bütündünýä saglyk duýduryşy we şol sanda güýçli syýahat çäklendirmeleri we COVID-19 bilen bagly Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan amala aşyrylýan hökmany karantin çäreleri sebäpli, Türkmenistana etjek syýahatyňyzy gaýtadan gözden geçiriň.

Ýurda girlende we ýurduň çäginden çykylanda bildirilýän talaplar:

 • COVID-19-yň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen Türkmenistanyň hökümeti güýçlendirilen barlag we karantin çärelerini amala aşyrýar. Häzirki wagtda Türkmenistandan meýilnamalaşdyrylan halkara uçuşlar, şol sanda lukmançylyk ewakuasiýa uçuşlary ýok. Islendik halkara çarter uçuşlary, şol sanda lukmançylyk ewakuasiýa uçuşlary, Aşgabatdan howa bilen 466 kilometr we gury ýer bilen 620 kilometr uzaklykda ýerleşýän Türkmenabatdaky howa menzilinden amala aşyrylýar.
 • Türkmenistan öýlerine gaýdyp gelýän türkmen raýatlaryndan, öz ýurtlaryna gidip barýan daşary ýurt raýatlaryndan we diplomatlardan başga ähli syýahatçylara ýurda girmekligi gadagan etdi.
 • Ähli syýahatçylar Türkmenistana girmek üçin özlerinde COVID-19 keseliniň ýokdugyny görkezýän lukmançylyk tassyknamalaryny görkezmäge borçludyrlar.
 • Syýahatçylar öňünden duýduryş berilmezden güýje girizlip bilinäýjek we ilata tiz mälim edilmezligi ähtimal bolan syýahat çäklendirilmelerine taýýar bolmalydyrlar.
 • Türkmenistanyň hökümeti syýahatçylyk we uçuş çäklendirilmeleriniň azyndan 2020-nji ýylyň 20-nji maýyna çenli dowam etjekdigini mälim etdi.

 Karantin barada maglumat:

 • Türkmenistan häzirki wagtda ýurduň dürli ýerlerinde, şol sanda käbir dükanlarda, beden temperaturasyny barlamak çärelerini amala aşyrýar.
 • Halkara gatnawlar togtadylmazdan ozal, Türkmenistana gelýän daşary ýurt syýahatçylardan, şol sanda Amerikanyň raýatlaryndan, serhet barlag nokatlarynda we giriş portlarynda ilkinji lukmançylyk barlagyndan geçmek talap edildi we olar belli bir möhletsiz we meýletin bolmadyk karantine ýerleşdirilmäge sezewar edildi.
 • Türkmenistanyň lukmançylyk teswirnamalary ABŞ-nyň ülňülerine laýyk gelmeýär we käbir syýahatçylardan COVID-19 bilen bagly bolmadyk lukmançylyk synaglaryndan geçmek talap edildi.
 • ABŞ-nyň Ilçihanasy öz raýatlaryna ähli inwaziw lukmançylyk barlaglaryndan ýüz öwürmekligi maslahat berýär.
 • Karantine ýerleşdirilen ýagdaýyňyzda, ýa-da inwaziw lukmançylyk barlaglaryndan ozal, ABŞ-nyň Ilçihanasynyň +993 12 940045 telefon belgisine jaň ediň.

Beýleki habar çeşmeleri:

 • Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligi COVID-19 bilen bagly telefon liniýasyny (tel. +993 12 73 9535) açdy, bu ýerde raýatlar wirus barada, onuň öňüni almak we bejermek barada maglumatlary (rus we türkmen dillerinde) alyp bilerler.
 • ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň duýduryşlaryny şu ýerde görüň.
 • State.Gov-da COVID-19 krizis sahypasy
 • COVID-19 barada CDC-niň sahypasy
 • State.Gov-da Ýurt barada maglumat we syýahata degişli maslahatlar sahypasy