Iňlis dilini okatmak we öwrenmek

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Medeniýet we maglumat bölümi tarapyndan hödürlenýän Iňlis dilini özgertmek üçin maksatnamalar we çeşmeler

Maglumat we medeniýet bölüminde iňlis dilini okatmagyň usulyýeti we okuw kitaplarynyň birnäçe görnüşleri bardyr we bu kitaplary iňlis dili mugallymlary iki hepde möhleti bilen ulanmaga alyp bilerler. Mugallymlary we iňlis dilini öwrenýänleri Halkara işewürlik merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýän Amerikan merkezine gelip görmäge çagyrýarys. Bu ýerde mugallymlar, alymlar we hökümet işgärleri üçin ABŞ barada öwrenmäge ähli şertler bar.

«Amerikan Iňlis dili» (American English)

“American English” internet sahypasy iňlis dilini daşary ýurt dili hökmünde öwrenmek, Amerikan medeniýeti bilen tanyş bolmak, hem de iňlis dilini daşary ýurt dili hökmünde öwredýän we öwrenýän bütindünýä mugallymlar we okuwçylar birleşigi bilen gepleşigi has-da giňeltmek baradaky serişdeleri hödürleýär.

« Forum» žurnaly (Forum)

Iňlis dilini okatmak boýunça “Forum” žurnaly, ABŞ-da ýaşamaýan iňlis dili mugallymlar üçin niýetlenip, ýylda dört gezek (ýanwar, aprel, iýul we oktýabr aýlarynda) çap edilýar. Türkmenistanda bu žurnal ABŞ Ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölümi we Amerikan burçlary tarapyndan ýaýradylýar. Şeýle-hem bu žurnal elektron görnüşde çykarylýar: http://americanenglish.state.gov/english-teaching-forum. Siz hem öz makalalaryňyzy şu görkezmeleri ýerine ýetirip “Forum” žurnalyna tabşyryp bilersiňiz. Çap ediljek makalalar kompýuterde ýazylmaly, golýazmanyň setirleriniň arasynda jübüt boş ýer bolmaly we sahypanyň çetleri azyndan üç santimetr bolmaly. Şeýle hem, makala bilen bilelikde bu makalanyň mundan ozal çap edilendigi ýa çap edilmändigi barada beýannama tabşyrylmaly. “Forum” žurnalyna ýazylan ýüzlenmeler şu aşakdaky salgy boýunça tabşyrylmaly:

Poçta salgysy:
English Teaching Forum
ECA/A/L/M
US Department of State, SA-5, 4th Floor
2200 C St. NW
Washington, DC 20037 USA
Elektron salgysy: etforum@state.gov

Türkmenistanda iňlis dilini okatmak boýunça mugallymlaryň hünär kämilligini artdyrmak üçin (ELT) maksatnamasy

Waşington şäherinde ýerleşýän ABŞ-nyň Döwlet Departamentiniň Iňlis dili boýunça maksatnamalaryň edarasy, ABŞ-nyň Kongresiniň maliýeleşdirmegi bilen, Iňlis dilini okadýan hünärmenleri Merkezi Aziýanyň ýokary okuw jaýlaryna we beýleki bilim ojaklaryna getirmek üçin birnäçe maksatnamalary işläp düzdi. Siziň okuw jaýyňyz şol hünärmenleriň birini getirmek bilen gyzyklanýan bolsa, hem de ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölümi bilen işleşmek islese, Maglumat we medeniýet bölümine ýüz tutup bilersiňiz.

Iňlis dilini okatmak boýunça halypa mugallymlar maksatnamasy (English Language Fellows): Bu maksatnamanyň çäklerinde iňlis dilini daşary ýurt dili hökmünde okadýan ussat mugallymlar ýokary okuw jaýlaryna ýerleşdirilip şol okuw jaýlarynyň zerurlygy esasynda bir okuw ýylyň dowamynda iňlis dilini öwredýärler. Bu hünärmenler – iňlis dilini daşary ýurt dili hökmünde okatmak ugryndan magistr derejesi bolan ABŞ-nyň raýatlarydyr.

Iňlis dili hünärmeni (English Language Specialist) maksatnamasy: Bu maksatnama iňlis dilini daşary ýurt dili hökmünde okatmak we amaly dil bilimi ugurlary boýunça Amerikanyň ylmy işgärlerini gysga-möhletleýin taslamalar üçin (iki-alty hepde aralygy) çagyrmaga mümkinçilik berýär. Hünärmenler okuw meýilnamalaryny düzmekde, mugallymlar üçin hünär kamilleşdirmek okuw sapaklaryny bermekde, kitaplary işläp düzmekde, ýöriteleşdirilen iňlis dili sapaklary geçirmekde, maksatnamalara baha bermekde we şuňa meňzeş belli bir maksatnamalaryň üstünde işlemekde ýardam berýärler. Ýokary okuw jaýlary we edaralar hünärmeni çagyrmak bilen gyzyklanýan bolsa, olar belli bir alymy çagyryp bilerler; bolmasa-da, Iňlis dili boýunça maksatnamalaryň edarasynyň özi ýokary derejeli ylmy hünärmeni saýlap çagyrýar. Bu maksatnama degişli çykdaýjylaryň ählisi ABŞ-nyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýär.

Iňlis mugallymlary üçin Internet arkaly mugallym maksatnamasy: bu maksatnama ýokary derejeli Amerikan mugallymlaryna bütin dünýäde iňlis dilini öwrenmegi goldamak, jemgyýetçilik diplomatiýasyna gatnaşmak we öz egindeşleri bilen aragatnaşyk gurmak üçin internet arkaly mümkinçilik hödürleýär. Internet arkaly Mugallymlar, bütin dünýäde iňlis dilini öwretmegi goldaýan beýleki dillerde gürleýänlere (TESOL) iňlis dilini öwretmekde uly tejribeli hünärmenlerdir. Bu maksatnamanyň taslamalarynyň dowamlylygy birnäçe hepdeden bir semestre çenli dowam edip bilýär. Internet arkaly mugallymlar ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölüminiň goldawy bilen ýokary okuw derejeli sapaklaryny, mugallymlary taýýarlamak seminarlaryny, konferensiýa prezentasiýalaryny, çykyş klublaryny, webinarlary ýa-da iňlis diline degişli beýleki çäreleri gönüden-göni alyp bilerler.

Türkmenistanda iňlis dilini öwenmek maksatnamalary

ABŞ Ilçihanasynyň Medeniýet we Maglumat Bölümi (MMB) Türkmenistanda iňlis dilini özgertmek maksatnamalaryny hünär okuwlary we usulyýeti, hünärmenleriň tejribe kämilligi we dil öwrediş serişdelerini artdyrmak bilen baglanyşykly dürli çäreleri alyp barmak arkaly goldaýar.

ABŞ Ilçihanasynyň Medeniýet we Maglumat Bölüminiň Amerikan Iňlis Dili Maksatnamasy (AID): Bu makstanama Ilçihananyň alyp barýan iňlis dilini öwreniş maksatnamasydyr. Maksatnamanyň uçurymlary, okuw ýylynyň dowamynda alnyp barylýan dört okuw tapgyrlarynyň ählisini üstünlikli tamamlandan soň Ýewropanyň dil öwreniş ülňüleriniň çäginde (CEFR) B2 / iňlis dilini orta-ýokary derejede bilime eýerýän makstanamadyr. Mundan başgada bu makstanamanyň çäginde ABŞ hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän maksatnamalar ABŞ-da ýokary okuw bilimine we okuw alyş-çalyş maksatnamalaryna (meselem, P4S, UCA, UGRAD, SUSI we ş.m.) taýýarlamak üçin uly ýardam bolup hyzmat edýär. Şeýle hem, bu maskatnama türkmenistanyň raýatlary üçin Amerikan medeniýeti we gymmatlyklary barada öwrenmek üçin uly bähbitli mümkinçilikdir. Bu maksatnamanyň çäginde inklýuziw okadyş usulýetini öňe sürmek bilen tapawutlanýandyr. Bu maksatnama barada maglumat üçin aşakdaky elektron poçta hat ugradyp bilersiňiz: AshgabatAmericanEnglishProgram@state.gov.

Internet arkaly mygallymlaryň hünär kämilligini artdyryş kurslary (OPEN Program Global Online Courses): Bu internet arkaly alnyp barylýan maksatnama, iňlis dili mugallymlary we bilim işgärleri üçin niýetlenen, öňdebaryjy, internet arkaly ýokary bilim derejesindäki sapaklary öz içine alyp bu maksatnama internet arkaly hünär kämilleşdiriş mümkinçiliklerini artdyrmakdan ybarat. Jemi sekiz hepde okuw möhletinden ybarat bolan bu maksatnama iňlis dilini daşary ýurt dili hökmünde (TEFL) öwretmegiň akademiki hünäriniň esasy ugurlaryny öwretmegi öz içine alýar. Bu hödürlenýän kurslar we kurs mazmuny barada has giňişleýin maglumaty şu ýerden tapyp bilersiňiz: https://exchanges.state.gov/non-us/program/OPEN-Program.

Köpçülikleýin Açyk Internet Arkaly Kurslar (MOOCs): Iňlis dilini öwrenýänler üçin Köpçülikleýin Açyk Internet Arkaly Kurslar (KAIAK) iňlis dili bilimi orta derejeli gatnaşyjylara dil bilimini artdyrmak mümkinçiligini hödürleýär. Bu özbaşdak KAIAK-lar, işewürlik we telekeçilik, jurnalistika, hünär ösüş, metbugat sowatlylygy we STEM ugurlary ýaly bäş esasy akym boýunça iňlis dilini öwrenmäge ýeňillikleri döredýär. Bu kurslar barada has giňişleýin maglumaty şu ýerden tapyp bilersiňiz: https://www.aeeteacher.org/MOOC.

Amerikan Iňlis dili mugallymy Köpçülikleýin Açyk Internet Arkaly Kurslar (AEMOOCs): Bu internet arkaly alnyp barylýan maksantnama iňlis dilini okadýan, ene dili iňlis dili bolmadyk mugallymlara hünär kämilligini artdyrmak üçin niýetlenendir. Bu kurslar barada has giňişleýin maglumaty şu ýerden tapyp bilersiňiz: https://americanenglish.state.gov/american-english-moocs.

Amerikan Iňlis dili Webinarlar: Bu internet arkaly alnyp barylýan makstanama ýer ýüzüniň ähli künjeklerinden iňlis dili mugallymlary üçin niýetlenen dürli mowzuklary öz içine alýar. Her çäräniň ahyrynda, gatnaşyjylar gatnaşýandyklaryny tassyklaýan sanly nyşan almaga mümkinçilik gazanýarlar. Göni ýaýlym webinarlar hakda we Amerikan Iňlis dillerine Mugallymlar üçin Facebook sahypasyna ýazylmak arkaly maglumaty aşakdaky salgyda tapyp bilersiňiz: https://americanenglish.state.gov/ae-webinars.