Iňlis dilini okatmak we öwrenmek barada peýdaly internet sahypalary

Siz bu websaýtlaryň sanawyna ýene-de beýleki websaýtlary goşmagy isleýän bolsaňyz, şu elektron salgy arkaly ýüz tutup bilersiňiz: irc-ashgabat@state.gov