Fulbraýt maksatnamasy boýunça magistr derejesini almak

Magistr derejesini almak boýunça Fulbraýt maksatnamasy üçin 2023-2024-nji okuw ýyly üçin açyk bäsleşik

Fulbraýt adyndaky maksatnamasy Türkmenistanyň meşhur ýaş hünärmenlerine 2023-nji ýylyň awgustyndan başlap, ABŞ-nyň belli bir uniwersitetinde magistr derejesini almak mümkinçiligini berýär. Bu maksatnama bir ýa-da iki ýyl dowam eder. Lukmançylyk, weterinar ylymlary, şeýle hem näsaglar bilen ýüzbe-ýüz aragatnaşygy talap edýän hünärlerden başga ähli ugurlar boýunça resminamalar kabul edilýär. Resminamalar 2022-nji ýylyň 31-nji maýyna çenli kabul edilýär.

Resminamalaryňyzy şu websahypa tabşyryp bilersiňiz: https://apply.iie.org/ffsp2023

Dalaşgärlere bildirilýän talaplar (ähli dokumentler resminamanyň özüne yüklenmelidir):

 1. Ýokary okuw jaýyny tamamlandygy barada diplom we şonuň ýany bilen berilýän transcript (arza tabşyrylanda resminamalar hökmany suratda talap edilýär)
 2. СV ýa-da rezýume
 3. Üç (3) sany hödürnamalar (resminama bilen bilelikde tabşyrylmaly)
 4. Iňlis dilini ýokary derejede bilmek
 5. TOEFL/GRE/GMAT synaglarynyň bahalary (bar bolsa)

Dykgat ediň:

 • Tabşyrylýan dokumentleriniň ählisi iňlis dilinde tabşyrylmaly, ýa-da ýanyna iňlis diline edilen resmi terjimelerini çatmaly
 • ABŞ-da ýaşaýan adamlar bu maksatnama gatnaşyp bilmeýärler
 • Dalaşgärler resminamalaryny tabşyrýan wagtynda Türkmenistanda ýaşaýan bolmaly (egerde COVID-19 sebäpli başga bir ýurtda wagtlayyn ýaşaýan bolsaňyz, AshgabatEducation@state.gov bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris)

Gatnaşyjylaryň saýlanylşy:

 1. 31-nji maýa çenli: ähli gerekli dokumentleri bilen doldrylan resminamany tabşyrmaly.
 2. Iýun aýynyň birinji ýarym aýy: ABŞ-nyň Ilçihanasy resminamalary barlaýar. Bu tapgyrdan geçen dalaşgärlere elektron poçta arkaly habar berilýär we olar söhbetdeşlige çagyrylýar.
 3. Iýun aýynyň ikinji ýarym aýy: çagyrylan dalaşgärler bilen söhbetdeşlik geçirilýär.
 4. Sentýabr-oktýabr aralygy: ABŞ-nyň Ilçihanasy söhbetdeşlik tapgyryndan geçen dalaşgärleri TOEFL, GRE/GMAT/Duolingo synaglaryna registrasiýa edýär. Fulbraýt maksatnamasy synaglaryň tölegini özi geçirýär.
 5. Oktýabr: ähli tapgyrlardan geçen dalaşgärleriň sanawy Waşington şäherindäki Fulbraýt maksatnamasynyň komiteti tarapyndan gutarnykly netije üçin seredilýär.

Goşmaça maglumat:

TOEFL/GRE/GMAT/Duolingo synaglary barada goşmaça maglumatlary şu websahypalardan görüp bilersiňiz:

Ähli dalaşgärlere TOEFL/GRE/GMAT/Duolingo synaglaryna synag geçirilýän wagtyndan has öňden taýýarlyk görmegiňizi maslahat berýäris. Sebäbi bu synaglaryň bahalary uniwersitetler üçin wajyp ähmiýeti bardyr.

Bu maksatnama boýunça goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, ABŞ-nyň Ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölümine AshgabatEducation@state.gov elektron salgysy ýüz tutup bilersiňiz.

Resminamalar 2022-nji ýylyň 31-nji maýyna çenli kabul edilýär.