Fulbraýt maksatnamasy boýunça magistr derejesini almak

2020-2021-nji okuw ýyly üçin açyk bäsleşik

Fulbraýt adyndaky maksatnamanyň stipendiýasy Türkmenistanyň ýaş hünärmenlerine magistr derejesini almak üçin ABŞ-na bir ýa-da iki ýyllyk okuwa gitmäge mümkinçilik berýär. Saýlan ugryňyza baglylykda, maksatnama bir ýa-da iki ýyl dowam eder. Lukmançylyk ugryndan başga ähli ugurlar boýunça resminamalar kabul edilýär. ABŞ-da ozal okamadyk dalaşgärler aýrtykmaç hukuklylykdan peýdalanýarlar.

Hormatly Fulbraýt maksatnamasyna gatnaşmaga isleg bildirýän dalaşgärler! Resminamalary tabşyrmak üçin websahypa täzelendi we indi aşakda görkezilen salgy boýunça resminamalaryňyzy tabşyryp bilersiňiz:

https://apply.iie.org/ffsp2020

Dalaşgärlere bildirilýän talaplar:

  • Okuw jaýyny tamamlandygy barada diplom we şonuň ýany bilen berilýän transkript;
  • ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlarynda magistr derejesini almaga okuwa girmek we okamak üçin iňlis dilini suwara bilmeli. Dalaşgärleriň ählisi TOEFL synagyny tabşyrmaly we azyndan 550 bal toplamaly. Mundan başga da GRE synagyny tabşyrmaly (bu synaglar barada goşmaça maglumaty şu internet sahypalardan: http://www.ets.org/toefl ýa-da https://www.ets.org/gre alyp bilersińiz). Käbir ugurlar üçin GRE synagynyň ýerine GMAT synagyny tabşyrmalydyr (goşmaça maglumat https://www.mba.com internet sahypasynda bar);
  • Azyndan 2 ýyl iş tejribesi;
  • Häzirki wagtda ABŞ-da okaýan we ýaşaýan adamlar bu maksatnama gatnaşyp bilmeýarler;
  • Maksatnama gatnaşmak üçin resminamalaryny tabşyrýanlar Türkmenistanda ýaşaýan bolmaly.

Gatnaşyjylaryň saýlanylşy

Soragnamany we goşmaça resminamalary bu maksatnamanyň web-saýtynda tapyp bilersiňiz https://apply.iie.org/ffsp2020; ähli goşmaça resminamalary soragnamanyň içine ýükläp bilersiňiz. Eger-de ýükläp bilmeseňiz, şu elektron pocta salgysyna ugradyp bilersiňiz AshgabatEducation@state.gov.

Bellik: resminamalar iňlis dilinde bolmasa, olaryň ýanyna iňlis diline edilen resmi terjimelerini çatmaly. Resminamalar hem de olaryň iňlis diline edilen terjimeleri hökmany suratda skan edilip, 2 megabaýtdan köp bolmadyk bir elektron dokumente salynmalydyr. Resminamalaryň asyl nusgalaryny ABŞ-nyň Ilçihanasyna ugratmaly däldir.

Hödürnamalar: Soragnamany dolduranyňyzda hödürnama berjek adamlaryň atlaryny we elektron salgylaryny ýazmaly bolarsyňyz. Şol adamlar awtomatiki ýagdaýda elektron hatyň üşti bilen bildiriş alarlar we ulgamda hasaba girip Size degişli hödürnamany doldurarlar. Eger-de şol adamlaryň internete girmäge mümkinçiligi bolmasa, Siz hödürnamany özüňiz ýükläp, hödürnama berýän adama berip ony doldurmagyny haýyş edip bilersiňiz. Dolduranyndan soň, Siz hödürnamany skan edip, soragnamanyň içine ýüklemelisiňiz. Ýükläp bilmedik bolsaňyz, ony şu elektron pocta salgysyna ugradyň: AshgabatEducation@state.gov. Resminamalar iňlis dilinde bolmasa, olaryň ýanyna iňlis diline edilen resmi terjimelerini çatmaly. Resminamalaryň asyl nusgalary hem de olaryň iňlis diline edilen terjimeleri hökmany suratda skan edilip, 2 megabaýtdan köp bolmadyk bir elektron dokumente salynmalydyr.

Iňlis dili bilim derejesini tassyklaýan resminamalar: bu resminama diňe iňlis dili ene dili bolan adamlar ýa-da (söhbetdeşlige çagyrylan ýagdaýyňyzda) ABŞ-nyň Ilçihanasynyň wekili tarapyndan doldurylmalydyr.

TOEFL/GRE/GMAT synaglary: synaglary geçmek bäsleşigiň bir tapgyrydyr (dalaşgärleriň köpüsi üçin TOEFL/GRE synaglary, MBA derejesine dalaşgärler üçin bolsa – TOEFL/GMAT synaglary). Bu synaglara özüňiz registrasiýa etmäň – eger-de Siz söhbetdeşlik tapgyryny geçseňiz, ABŞ-nyň Ilçihanasynyň özi Sizi gerek bolan synaglara registrasiýa eder. Eger-de Siz şu synaglary öň geçen bolsaňyz, geçen senesini we bahalaryny soragnamada görkeziň. Synag üçin çykdaýjylar şu maksatnama tarapyndan tölenilýär.

Bu maksatnama gatnaşmak isleýänleriň sany köp bolany sebäpli, diňe saýlama tapgyryndan geçen dalaşgärler bilen telefon arkaly habarlaşylar. Eger-de Sizi jaň edip söbetdişlige çagyrmadyk bolsalar, bu Siziň saýlanylmadygyňyzy aňladýar.

Anketalar 2019-njy ýylyň 15-nji maýyna çenli kabul edilýär.

Gatnaşmak isleýänler anketany Internet arkaly dolduryp bilerler: https://apply.iie.org/ffsp2020.

Internet arkaly resminamany doldurmak üçin iňlis dilinde giňişleýin gözükdirmäni (PDF 795 KB) şu ýerden alyp bilersiňiz.

Goşmaça maglumat üçin AshgabatEducation@state.gov elektron salgysy arkaly ýüz tutup bilersiňiz.

Biziň salgymyz:

ABŞ-nyň Ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölümi,
Andalyp köçesiniň 70-nji jaýy,
Halkara işewürlik merkeziniň 3-nji gaty.
Tel.: (+99312) 473503; 473506; 473581; 473584
Faks: (+99312) 473529