“Hýübert Hamfri adyndaky stipendiýa” maksatnamasy

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy “Hýübert Hamfri adyndaky stipendiýa” maksatnamasynyň 2019-2020-nji okuw ýyly üçin açyk bäsleşik yglan edýär. “Hýübert Hamfri adyndaky stipendiýa” maksatnamasy döwlet pudagynda üstünlikli işläp ýören orta derejeli hünärmenlere dereje berilmeýän bir ýyllyk okuwa ABŞ-na gidip akademiki we hunär işini aşakda görkezilen ugurlar boýunça ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär:

 • Oba hojalygy we oba ýerleri ösdürmek
 • Aragatnaşyk we žurnalistika
 • Neşekeşligi, arakhorlygy we zäherleýjy maddalara bolan baglylygy bejermek we öňüni almak
 • Ykdysady ösüş, maliýe we bank işi
 • Bilim ulgamyny dolandyrmak, meýilleşdirmek we bilim syýasaty
 • HIV/AIDS keseliniň öňüni almagyň usullary
 • Kadrlary (işgärleri) dolandyrmak
 • Adam hukuklary we kanunlar
 • Tebigy baýlyklar, tebigaty goramak syýasaty we klimatyň üýtgemegi
 • Saglygy goraýyş syýasaty we dolandyryşy
 • Jemgyýetçilik-döwlet syýasatynyň analizi we döwlet dolandyryşy
 • Daşary ýurt dili hökmünde iňlis dilini okatmak (mugallymlaryň okuwy we okuw maksatnamalarynyň kämilleşdirilşi)
 • Tehnologiýalar barada syýasat we dolandyryş
 • Adam söwdasy bilen baglanşykly syýasat we adam söwdasynyň öňüni almak
 • Şäher we welaýat meýilleşdiriş

Dalaşgärlere bildirilýän talaplar:

 • Döwlet pudagynda ýolbaşçy wezipelerde işläp ýören we wezipe boýunça ýokary çekilmegi mümkin bolan orta derejeli hünärmen bolmaly;
 • Ýokary bilim;
 • Hünär boýunça azyndan 5 ýyl iş tejribesi, 2018-nji ýylyň awgust aýyna çenli bolmaly;
 • Iňlis diliniň ýazuw we gepleşik ukyplary suwara bolmaly, ýagny TOEFL synagy boýunça azyndan 525 (kagyz usuly synagda) ýa 195 (kompýuter usuly synagda) bal toplamaly.

Anketalary tabşyrmagyň iň soňky güni: 2018-nji ýylyň iýun aýynyň 15-i.

Gatnaşmak isleýänler anketany aprel aýynyň 1-inden başlap internet arkaly dolduryp bilerler: https://iie.embark.com/apply/humphreyfellowship2019, resminamany elektron görnüşinde almak üçin şu ýere basmagyňyzy haýyş edýäris (DOC 407 KB)

Goşmaça maglumat üçin AshgabatEducation@state.gov elektron salgysy arkaly ýüz tutup bilersiňiz.

Biziň salgymyz:

ABŞ-nyň Ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölümi,
Andalyp köçesiniň 70-nji jaýy,
Halkara işewürlik merkeziniň 3-nji gaty.
Tel.: (+99312) 473503; 473506; 473581; 473584
Faks: (+99312) 473529