“Hýübert Hamfri adyndaky stipendiýa” maksatnamasy

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy 2020-2021-nji okuw ýyly üçin “Hýübert Hamfri adyndaky stipendiýa” maksatnamasyna açyk bäsleşik yglan edýär. Bu maksatnama jemgyýetçilik pudagynda üstünlikli işläp ýören orta derejeli hünärmenlere alymlyk derejesini hödürlemezden, 10 aýyň dowamynda ABŞ-da akademiki we hunär işini aşakda görkezilen ugurlar boýunça ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär:

 • Oba hojalygyny we oba ýerlerini ösdürmek
 • Aragatnaşyk we žurnalistika
 • Neşekeşligi, arakhorlugy we neşe serişdelerine bolan baglylygy bejermek we öňüni almak
 • Ykdysady ösüş, maliýe we bank işi
 • Bilim ulgamyny dolandyrmak, meýilleşdirmek we bilim syýasaty
 • HIV/AIDS keseliniň öňüni almagyň usullary
 • Kadrlary (işgärleri) dolandyrmak
 • Kanun we adam hukuklary
 • Tebigy baýlyklar, tebigaty goramak syýasaty we klimatyň üýtgemegi
 • Saglygy goraýyş syýasaty we dolandyryş
 • Jemgyýetçilik-döwlet syýasatynyň seljermesi we ilaty dolandyryş
 • Daşary ýurt dili hökmünde iňlis dilini okatmak
 • Tehnologiýalar barada syýasat we dolandyryş
 • Adam söwdasy bilen baglanşykly syýasat we adam söwdasynyň öňüni almak
 • Şäherleri we oba ýerlerini meýilleşdiriş

Okuw ugurlarynyň PDF formatynda düşündirişlerini indirmek üçin şu ýere basyň (PDF 399KB)

Dalaşgärlere bildirilýän talaplar:

 • Ýokary okuw jaýy tarapyndan berlen diplom we degişli bolan bahalar;
 • Dalaşgäriň hünär taýdan kämilligine güwä geçip biljek 3 sany adamdan hat;
 • 2019-njy ýylyň awgust aýynan öň azyndan bäş ýyl iş tejribesi;
  *Bellik: Ýokary okuw jaýyny gutarmazdan öň geçilen tejribe işi, mugallymçylyk we iş tejribesi hasaba alynmaz.
 • Iňlis dilinde ýazuw we gepleşik ukyplary suwara bolmaly, ýagny TOEFL synagy boýunça azyndan 525 (kagyz usuly synagda) bal toplamaly.
  *Bellik: Diňe gürrüňdeşlik tapgyryndan geçen dalaşgärler ABŞ-nyň Ilçihanasy tarapyndan TOEFL synagyna hasaba alynarlar. Synaga özbaşdak hasaba alynan we töleg geçiren dalaşgärleriň çykdajylary yzyna gaýtarlyp berilmez;
 • Ýüklenen resminamalaryň ählisiniň iňlis dilindäki resmi terjimesi bolmalydyr;
  *Bellik: Resminamalar kagyz görnüşinde kabul edilmez.

Anketalar:
Anketany internet arkaly şu ýerde tabşyryp bilersiňiz: https://apply.iie.org/huberthhumphrey.

Anketalary tabşyrmagyň iň soňky güni: 2019-njy ýylyň 25-nji iýuny.
Goşmaça maglumat üçin AshgabatEducation@state.gov elektron salgysy arkaly ýüz tutup bilersiňiz.

Biziň salgymyz:
ABŞ-nyň Ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölümi,
Andalyp köçesiniň 70-nji jaýy,
Halkara işewürlik merkeziniň 3-nji gaty.
Tel.: (+99312) 473503; 473506; 473581; 473584
Faks: (+99312) 473529