Halkara ýazuw maksatnamasy

Halkara ýazuw maksatnamasy (IWP) telewideniýe we kinematografiýa hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin ýazýan ýazyjylar ýaly daşary ýurtly edebiýat wekillerini birleşdirýän öňdebaryjy forum bolup, Aýowa ştatynyň uniwersitetinde güýz aýlarynda on iki hepdäniň dowamynda geçirilýän bu maksatnamanyň çäklerinde dünýäniň dürli künjeklerinden ýazyjylary çagyryp gepleşikler, hünär sapaklary, hyzmatdaşlyk we çykyşlar arkaly halkara medeniýet gürrüňdeşligi guralýar. Gatnaşyjylar 12 hepdäniň dowamynda Aýowa uniwersitetiniň ýaşaýyş jaýlarynda ýaşap, öz işi barada ýerli ýaşaýjylar üçin çykyş edýärler, talyplar bilen işleýärler we sapaklara gatnaşyp sapaklary alyp barýarlar. Bu maksatnama gatnaşyjylara öz ýurtlarynyň edebi işlerini getirip köpçülige hödürlemek we ABŞ-nyň jemgyýeti, medeniýeti we edebiýaty barada öwrenmek üçin mümkinçilik döredýär. ABŞ-nyň dürli künjeklerine gurnalýan on- günlik syýahatyň dowamynda maksatnamanyň gatnaşyjylary dürli amerikan ýazyjylary bilen duşuşyp hyzmatdaşlygy ýola goýarlar.

Saýlanyp alnan gatnaşyjylar maksatnama gatnaşmak üçin töleg tölemelimi?
Ýok. Maksatnama ähli çykdaýjylary öz üstüne alýar.

Gatnaşyjylar nähili saýlanylýar?
Maksatnama diňe öz ýurtlarynda meşhur tejribeli ýazyjylar ýa-da edebi zehini bilen tapawutlanan ýaş ýyldyzlar, ýagny çeper edebiýat ýazyjylary, telewideniýe we kinematografiýa pudagy üçin ýazýan ýazyjylar, şahyrlar we teatr dramaturglar gatnaşyp bilýär. Gatnaşyjylaryň soňky iki ýylyň içinde özüniň ýa-da beýleki awtorlar bilen hyzmatdaşlykda çap edilen azyndan bir sany eseri, ýa-da belli neşirýatda çap edilip okyjylaryň aglaba böleginiň ünsüni çeken eseri bolmalydyr.

Maksatnama gatnaşmak isleýän dalaşgärler iňlis dilini bilýän hem-de dürli medeniýetli ýazyjylar bilen hyzmatdaşlykda işleşmäge höwesli bolmaly. Gatnaşyjylar on iki hepdäniň dowamynda ABŞ-da bolmaly, emma maşgala agzalaryny ýanlary bilen alyp gidip bilmeýärler.

Bu maksatnama boýunça anketalar (21 KB, Word .DOCX format) AshgabatEducation@state.gov elektron salgysy boýunça 2020-nji ýylyň 1-nji apreline çenli kabul edilýär.