Fulbraýt maksatanamasy boýunça Mugallymçylyk ussatlygy

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy Fulbraýt maksatanamasy boýunça Mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek üçin maksatnamanyň 2020-nji okuw ýyly üçin açyk bäsleşigini yglan edýär.

Bu maksatnama mekdep mugallymlaryna öz ugurlaryndan bilimini ösdürmekde, okadyş tärlerini kämilleşdirmekde we ABŞ barada bilimlerini artdyrmakda deňi-taýy bolmadyk mümkinçilikleri hödürleýär. Halkara gatnaşyjylar 6-hepdelik maksatnama gatnaşmak üçin 2020-nji ýylyň ýanwar ýa-da sentýabr aýynyň başynda Birleşen Ştatlara sapar ederler. Fulbraýt maksatanamasy boýunça Mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek üçin maksatnamasy dereje bermeýän, bahalandyrylmaýan akademik maksatnamadan ybarat bolup, okadyş usulýetleri, sapaklary meýilnamalaşdyrmak we öz ýurtlaryndaky okuw otaglaryny gurnamaklygyň strategiýalary barada, şeýle hem kompýuteri Internet, dokumentleriň üstünde işlemek we okatmak esbaby hökmünde ulanmak baradaky okuw işlerini we intensiw taýýarlyk okuwlaryny öz içine alýar. Akademik maksatnamanyň bir bölegi hökmünde, gatnaşyjylar öz ýurtlaryndaky okuw otaglarynda ulanmak üçin sapaklaryň toplumyny taýýarlamaga we düzmäge mümkinçilikleri alarlar hem-de maksatnamanyň soňunda Waşington, Kolumbiýa okrugynda geçiriljek maslahatda görkezmek üçin sapaklaryň birisini kiçeňräk açyk sapak hökmünde taýýarlamaga mümkinçilik alarlar. Bu 6-hepdelik maksatnama halkara gatnaşyjylar bilen amerikan mugallymlarynyň we okuwçylarynyň arasynda ysnyşykly we işjeň gatnaşyklary ýola goýmak üçin orta mekdepde kyrk sagatlyk tejribe işlerini hem öz içine alýär. Maksatnamanyň dowamynda gatnaşyjylara ABŞ-nyň medeni merkezlerine syýahat etmäge we doly akademik hemaýaty hem hödürlener.

TEA şu aşakdakylary doly üpjün edýär we maliýeleşdirýär:

 • J-1 wiza goldawy
 • Maksatnama ugramazdan öň gatnaşyjynyň ýurdunda geçirilýän ugrukdyrma maslahaty
 • Gatnaşyjynyň ýaşaýan ýurdundan Birleşen Ştatlara bolan howa ulaglaryndaky ýol çykdaýjylary we ABŞ-daky maksatnamanyň çäklerinde amala aşyrylýan howa ýollarynyň çykdaýjylary
 • Waşington, Kolumbiýa okrugynda tanyşdyryş maslahaty
 • Akademik maksatnamanyň tölegleri
 • Ýaşaýyş (köp ýagdaýlarda başga bir gatnaşyjy bilen paýlaşylýar) we iýmit çykdaýjylary
 • Betbagtçylyk we syrkawlama ýagdaýlary öz içine alýan lukmançylyk ätiýaçlandyrylyş
 • Tejribelik geçilýän mekdebe bolan ulag çykdaýjylary (zerur bolan ýagdaýda)
 • Akademik maksatnamanyň dowamyndaky iýmit we garaşylmadyk çykdaýjylary ödeýän gündelik maliýe serişdeleri
 • Kitap/hünär ösüşi üçin niýetlenen maliýe serişdeleri
 • Maksatnamanyň dowamyndaky ýol hereketlerinde ýan ýüklere bolan çykdaýjylary tölemek üçin serişdeleri
 • Waşington, Kolumbiýa okrugynda jemleýji maslahat we
 • Maksatnamanyň dowamy hökmünde grant almak üçin ýüz tutmaga mümkinçilikler.

Dalaşgärler şu adamlar bolup biler:

 • Doly wagtda işleýän, bäş ýyl ýa-da ondan hem köp iş tejribesine eýe bolan, orta mekdepde iňlis dili daşary ýurt dili hökmünde okadýan mugallymlary bolmaly.
 • Dalaşgär orta we ýokary klaslary okadýan mugallym bolmaly (ýagny, okadýan okuwçylaryň ýaşy 12 we 18 aralygynda bolmaly). Eger-de, orta we ýokary klaslardan başga kiçi klaslary hem okadýan ýagdaýynda, okadýan wagty 50 göterimden az bolamly.
 • Häzirki wagtda işleýän we maksatnama tamamlanandan soňra bäş ýylyň dowamynda mugallymçylygyny dowam etmekligi maksat edinýän.
 • Resminamalary tabşyrýan wagtynda şol ýurdyň raýaty bolup, şol ýurtda ýaşaýan bolmaly

***Bilim Ministirliginiň resmi işgärleri, bilim ulgamynyň administratorlary, ýokary okuw jaýlarynyň mugallymlary, utgaşdyryjylar, hususy mugallymlar we daşary ýurtly çagalar üçin ýöriteleşdirilen mekdep mugallymlary maksatnama gatnaşmak üçin dalaşgärlik edip bilmeýärler.

Dalaşgärler şu aşakdakylara eýe bolmalydyr:

 • Dalaşgärleriň uniwersitet diplomy ýa-da şoňa deň derejesi bolmaly.
 • Mugallymçylyk iş tejribesi azyndan 5 ýyl bolmaly.
 • TOEFL synag boýunça bahasy azyndan 450 bal bolmaly.

Resminamalary tabşyrmagyň iň soňky güni: 2019-njy ýylyň 15-nji apreli.

ABŞ-nyň ilçihananyň web sahypasyndan anketany (PDF 711KB) we işleýän ýerinden goldaw we rekomendasiýa formasyny (PDF 183 KB) ýükläp bolar ýa-da AshgabatEducation@state.gov salgy boýunça ýa-da welaýatlaryň ýaşaýjylary bolsa, Daşoguz, Türkmenabat we Mary şäherindäki Amerikan burçlaryna ýüzlenip alyp bilersiňiz.

Habaralaşmak üçin

ABŞ-nyň Ilçihanasynyň
Maglumat we medeniýet bölümi,
Daşary ýurt söwda merkezi,
3-nji gat, Andalyp köçesiniň 70-nji jaýy
Tel: (+99312) 473503; 473506; 473581; 473584
Faks: (+99312) 473529
E-poçta: AshgabatEducation@state.gov