Kitaplar

ABŞ hakynda neşirler

Şu aşakdaky dört sany kitapça täze ýüklenildi:

 1. Amerikada ýaşaýan musulmanlar (PDF 4 MB), plakatly goşundy (PDF 534 KB)
 2. ABŞ-nyň Garaşsyzlyk jarnamasy (PDF 749 KB)
 3. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Konstitusiýasy boýunça mugallym üçin gollanma we düşündirişli sözlük (PDF 557 KB)
 4. Diňe saýlaw bilen çäklenmeýär: demokratik döwletlerde häkimiýet elden-ele nähili geçýär PDF 1 MB)
ABŞ: Häzirki pursatda keşbi

Bu neşirde ABŞ-nyň şu günki keşbini beýan edýän kyssalar, suratlar we maglumatly bukjalar berilýär. Mazmuny:

 • Meniň Amerikam
 • Çyzykdap çykyp
 • Uçarmanyň kyssasy
 • Şäher we arzuw
 • Täze dünýä
 • Amerikanyň manysy
 • Bizi amerikaly edýän käbir zatlar
 • Plýuralizm we demokratiýa
 • Amerikan medeniýetiniň mozaikasy
 • Bäş amerikalynyň kyssasy
 • Meşhur keşpler we ýerler
 • Amerikanyň nusgawy perzentleri
 • Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gysgaça syýahat

Bu kitabyň möçberi – 68 sahypa, 3 mb Adobe pdf formatynda. Ýüklemek üçin şu ýere basyň.

“Bazar ykdysadyýeti näme?”

Bu kitabynda bazar ykdysadyýeti hakynda giňişleýin gürrüň berilýär. Awtory – Maýkl Wotts.

 • Görkezme esasynda alnyp barylýan ykdysadyýet we bazar ykdysadyýeti
 • Bazar ykdysadyýetinde sarp edijiler
 • Bazar ykdysadyýetinde biznes
 • Bazar ykdysadyýetinde işçileriň orny
 • Bazarlar ulgamy
 • Bazar ykdysadyýetinde maliýe
 • Bazar ykdysadyýetinde hökümet

Bu kitabyň möçberi – Ýüklemek üçin şu ýere basyň. (PDF 513 KB)

“Amerikada musulman durmuşy”

ABŞ-da ýaşaýan musulmanlaryň durmuşyndan gürrüň berýän “Amerikada musulman durmuşy” atly kitap. Kitabyň ssasy bölümleri:

 • Maşgala durmuşy
 • Musulmanlar jemgyýetçilikleri
 • Bilim
 • Dini amal etmek
 • Işler dünýäsinde
 • Döwür bilen aýakdaş

Bu kitabyň möçberi – Ýüklemek üçin şu ýere basyň. (PDF 2 MB)

“ABŞ-nyň taryhy gysgaça”

Bu kitap ABŞ-nyň taryhy barada söz açýan çeper dilde ýazylyp, suratlar bilen bezelen, giň halk köpçüligine niýetlenen kitapdyr. Aşakda kitabyň mazmuny berilýär:

1-nji BAP Amerika ir döwürde
2-nji BAP Kolonial döwür
3-nji BAP Garaşsyzlyga tarap ýolda
4-nji BAP Milli hökümetiň döredilmegi
5-nji BAP Günbatara tarap ýaýramak we sebitara tapawutlar
6-njy BAP Garaýyşlaryň gapma-garşylygy
7-nji BAP Ösüş we öwrülişik
8-nji BAP Nägilelik we üýtgedip gurmak
9-njy BAP Uruş, abadançylyk we çökgünlilik
10-njy BAP „Täzeçe çemeleşiş” maksatnamasy we jahan urşy
11-nji BAP Uruşdan soňky Amerika
12-nji BAP Özgerişlik eýýamy
13-nji BAP XXI asyra gadam

Möçberi 4 mb we pdf formatynda. Kitaby kompýüteriňizde okamak üçin ýükläp bilersiňiz. (PDF 4.0 MB)

“Amerika: Jemgyýetçilik gurluşy we ilaty”

“Amerika: Jemgyýetçilik gurluşy we ilaty” atly bu kitap Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we halkynyň şu güni bilen tanyşdyrýan iň täze maglumatlary öz içine alýan eserdir. Bu kitap amerikan jemgyýetini, taryhyny, ykdysadyýetini, syýasatyny, köpçülikleýin habar beriş serişdelerini we medeniýetini bir bitewilikde beýan edÿär. Şu kitaby kompýuteriňize ýükläp okap bilersiňiz – formatynda. (PDF 3.2 MB)

“ABŞ-nyň hökümeti barada gysgaça ýazgylar”

ABŞ-nyň hökümetine özboluşly amerikan edýän aýratynlykar nämelerden ybarat? Bu onuň Konstitusiýasy, döwlet häkimýetiniň bölünişigi, döwlet häkimýetiniň pudaklarynyň özara deňagramlylygy konsepsiýasy, ştatlaryň we ýerli döwlet häkimýetiniň özbaşdak roly we olaryň hemmesine gatnaşmaga ýoly açyk raýatlykdyr. Çap görnüşinde siz olary Daşary ýurt söwda merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýän ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölüminden tapyp bilersiňiz. Şu kitaby türkmen dilinde pdf formatynda (1,5 mb) şu ýerden ýükläp bilersiňiz: “ABŞ-nyň hökümeti barada gysgaça ýazgylar”. (PDF 1.1 MB)

“ABŞ-nyň kartasy we gysgaça maglumatlar”

Siz bu neşirden siz türkmen dilinde ABŞ-nyň taryhyna, geografiýasyna, ilatyna, döwlet gurlyşyna, bilim pudagyna, ulag we transport pudagyna we baýramçylyklaryna degişli gysgaça we gyzykly maglumatlary tapyp bilersiňiz. Çap görnüşinde siz olary Daşary ýurt söwda merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýän ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölüminden tapyp bilersiňiz. Bu neşiri türkmen dilinde pdf formatynda (PDF 1.5 MB) şu ýerden ýükläp bilersiňiz: “ABŞ-nyň kartasy we gysgaça maglumatlar”. (PDF 796 KB)

Parahatçylyk korpusynyň meýletinçileriniň we olaryň türkmen kärdeşleriniň ýazan kitaplary

2012-nji yylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Parahatçylyk korpusy Türkmenistanda üstünlikli ýigrimi ýyldan soň işini tamamlady. Parahatçylyk korpusynyň meýletinçileri ýurdyň ähli künjeklerinde ýaşan we işlän döwürlerinde ençeme taslamalary amala aşyryp ABŞ bilen Türkmenistanyň arasynda iň güýçli köprüleri gurdylar. Amerikan meýletinçileriň öz türkmen kärdeşleri bilen amala aşyran ähli taslamalarynyň içinde bilim we medeni gollanmalary iň ähmiýetlisidir. Türmenistana we türkmen halkynyň kömegi bilen ýerine ýetiren işlerine minnetdarlyk hökmünde, Parahatçylyk korpusy şol gollanmalary köpçülige hödürleýär. Şu sahypada siz meýletinçileriň we olaryň ýerli kärdeşleriniň döreden işleriniň ýygyndysyny tapyp bilersiňiz.