USAID-iň 2018-nji ýyldaky meýilnamalary

1992-nji ýyldan bäri amerikan halky ABŞ-nyň Halkara ösüş guramasy (USAID) arkaly Türkmenistanda ösüş maksatnamalaryna goldaw berýär.
1992-nji ýyldan bäri amerikan halky ABŞ-nyň Halkara ösüş guramasy (USAID) arkaly Türkmenistanda ösüş maksatnamalaryna goldaw berýär.
Ykdysady ösüş maksatnamalary:
  •  USAID Türkmenistanda söwda, eksport, we hususy eýeçilik pudaklaryny ösdürmek arkaly ykdysady reformalary durmuşa geçirmäge ýardam berýär.
  • USAID suw toplumlarynyň ýaş menedjer nesiline suw resurslarynyň kompleksleýin dolandyrmagy durmuşa geçirmegi akademik alayş-çalyş we bilim derejäni ýokarlandyrmak arkaly ýardam berýär.
  • USAID hususy pudagyň lomaý we bölekleýin satuw nyrhyny göz öňünde tutýan gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmesine maýa goýmaga netijeli we amatly şertleri döretmäge hem ýardam berýär.

Kontrakty/Şertnamany esasy ýerine ýetirijiler we grant alanlar: DAI, Tetra Tech, Merkezi Aziýa boýunҫa ykdysady hyzmatdașlyk (CAREC) meýilnamasy.

Saglygy goraýyş maksatnamalary
  • Saglygy goraýyş pudagynda, USAID köp sanly dermanlara durnukly inçekeseliň täze bejergi düzgüniň we onuň ulgamlaýyn anyklaýyşyň we bu kesel bilen kesellänleri yzarlamagyň üstünde jikme-jik durup geçmäge ýardam berýär. USAID saglygy goraýyş pudagynda öz işlerini Global Gaznasy we Türkmenistanyň inçekesel barada Milli meýilnamasy bilen utgaşdyrýar.
  • USAID ýaşlara ykdysadyýet, biznes, we syýahatçylyk pudaklarynda bilim bermek arkaly olaryň işe alynanda bäsdeşige ukyplylyklaryny ýokarlandyrmagyň üstünde işleýär.

Kontrakty/Şertnamany esasy ýerine ýetirijiler we grant alanlar: KNCV we WHO, we JA Worldwide.

Dolandyryş maksatnamalary
  • Raýat jemgyýetçilik guramalaryň hukuk, dolandyryş, esaslandyryş we maglumat ulgamynda netijeli hereket etmek ukyplaryny güýçlendirmäge ýardam berýär.
  • Turkmenistan hökümetiniň hünärmenlerini halkara kӓmil tejribelerini we standartlaryny öwretmek arkaly hökümeti netijeli dolandyrmaga we halka ýokary hilli hyzmat etmӓge ýardam berýär.
  • Dürli habar beriş we okuw çäreleri arkaly ynsan söwdasynyň garşysyna durmak işlerine öz hemaýatyny berýär.

Kontrakty/Şertnamany esasy ýerine ýetirijiler we grant alanlar: QED Group LLC., Migrasiýa boýunça halkara gurama (IOM) we Komersiỳa däl hukugy boỳunça halkara merkezi (ICNL).

Habarlaşmak üçin maglumat:

Kristofer Edwards
USAID-iň Merkezi Aziýa sebitindäki missiýasynyň direktory
Каzybek bi köç. 41,
Almaty, Gazagystan 050010
Tel: (+7327) 2507912

Mişer Keýwas
USAID-iň Türkmenistandaky wekilçiliginiň başlygy
Biznes merkezi, blok А
Ýunus Emre köç 1, Parahat 2/1
Aşgabat, Türkmenistan 744017
Tel.: (+99312) 456130

USAID-iň Waşingtondaky Merkezi Aziýa jogapkär işgäri:

Ilire Agimi,
1300 Ronald Reýgan binasy,
Pensilwaniýa köç, NW, Waşington, Kolumbiýa okrugy
Tel.: 202-712-1559
iagimi@usaid.gov

Sebitleýin missiýanyň Internet sahypasy: https://www.usaid.gov/central-asia-regional