Samanta Pauwer, USAID-iň administratory

Samanta Pauwer 2021-nji ýylyň 3-nji maýynda USAID-iň 19-njy Administratory hökmünde kasam kabul etdi.

Dünýäniň iň esasy halkara ösüş guramasynda we 10 müňden gowrak adamdan ybarat bolan global işgärlerine ýolbaşçylyk etmekde, hanym Pauwer, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna dört sany baglanyşykly kynçylyklara jogap bermäge kömek eder: COVID-19 pandemiýasy we onuň ösüşe ýetiren howpy, howa üýtgemegi, konflikt we gumanitar krizisler, we demokratik yza gaýdyşlar. Hanym Pauwer, şeýle hem USAID-iň azyk howpsuzlygy, bilim, aýal-gyzlaryň ygtyýarlyklary we global saglyk ýaly ugurlarda öňden gelýän liderligini ýokarlandyrmagyny üpjün eder. Mundan başga-da, hanym Pauwer, Milli Howpsuzlyk Geňeşiň agzasylygynda USAID-iň ilkinji Administratory bolup Amerikanyň ykdysady, ynsanperwer we geosyýasy meseleleriň birnäçesinde ösüşiň möhüm rol oýnajakdygyny kepillendirer.

Baýden we Harris administrasiýasyna gelmezden ozal, Garward Kennedi mekdebiň global liderlik we jemgyýetçilik syýasaty boýunça Anna Lindh adyndaky we Garward hukuk mekdebiň adam hukuklary boýunça William D. Zabel adyndaky tejribe professorydy. 2013-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli ABŞ-nyň Birleşen Milletler Guramasyndaky (BMG) 28-nji hemişelik wekili hökmünde Obama we Baýden administrasiýasynda işledi. BMG-de işlän döwründe Pauwer güýçleri Ebola epidemiýasyna garşy göreşmek, Pariž klimat şertnamasyny tassyklamak we Yrak we Siriýa Yslam döwleti(YDS) guramasyna maliýe üpjünçiligini dargatmak we täze halkara hukugyny döretmek sebäpbli ýurtlary ýygnady. Ol ägirt uly Durnukly Ösüş Maksatnamalaryny ara-alyp maslahatlaşmak we durmuşa geçirmek üçin işledi, bosgunlara ideg etmek baradaky batyrgaý halkara borçnamalaryny katalizasiýa etmäge kömek etdi we syýasy tussaglaryň boşadylmagyny, raýat jemgyýetini ösýän repressiýalardan goramagy we aýal-gyzlaryň hukuklaryny goramagy goldady.

Pauwer 2009-njy ýyldan 2013-nji ýyla çenli Milli Howpsuzlyk Geňeşinde prezidentiň ýörite kömekçisi we köptaraplaýyn meseleler we adam hukuklary boýunça uly müdir bolup işledi. Milli Howpsuzlyk Geňeşinde, Obama we Baýden administrasiýasyna demokratiýany ösdürmek, BMG reformasy, LGBTQ + we aýal-gyzlaryň hukuklary, wagşylygyň öňüni almak, adam söwdasyna we global korrupsiýa ýaly meseleler barada maslahat berdi.

Irlandiýadan gelen immigrant, Pauwer karýerasyna Bosniýada söweş habarçysy bolup başlady we Kosowa, Ruanda, Sudan we Zimbabwe ýaly ýerlerden hasabat berdi. Garward Kennedi mekdebiň Karr adyndaky adam hukuklary boýunça syýasy merkezi esaslandyran ýerine ýetiriji müdiri we Wagtyň “Iň täsirli 100 adamyň” biri, Daşary syýasatda “Global 100 pikirdeşiň” biri we Forbes tarapyndan “Dünýäniň iň güýçli 100 aýal maşgalanyň” biri diýip ykrar edildi. Pauwer birnäçe kitabyň awtory we redaktory we 2003-nji ýylda döredilen “Pulitser” baýragynyň eýesi.

Pauwer Sungatda Bakalawr derejesini Ýeýl/Yale uniwersitetinden we hukukdan Magistrlik derejesini Garward uniwersitetinden aldy.