USAID-iň Türkmenistandaky maksatnamalary

USAID Türkmenistan basym garaşsyzlygyny alandan soň, 1992-nji ýylda hyzmatdaşlyk edip başlady. USAID-iň maksatnamalary Türkmenistanda jemgyýetçilik hyzmatlaryny kämilleşdirmäge, maglumat çeşmelerini elýeterli etmäge, bazar ykdysadyýetini we oba hojalygyny ösdürmäge öz ýardamyny berýӓr. USAID-iň maksatnamalary ministrlikler, hökümet guramalary, işewürler we jemgyýetler bilen birlikde iş ýerlerini döretmek, girdeýjini artdyrmak hünäri we bilimi ýokarlandyrmak we elýeter çeşmeleri ýerlikli dolandyrmak ugrunda hyzmatdaşlyk edỳär.

Habarlaşmak üçin maglumat:

Kristofer Edwards
USAID-iň Merkezi Aziýa sebitleýin missiýasynyň direktory
Kаzybek bi köçesiniň 41-nji jaýy,
Almaty ş., Gazagystan 050010
Tel: (+7327) 2507912

Mişer Keýwas
ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň (USAID) Türkmenistandaky wekili
Biznes merkezi, blok А
Parahat 2/1, Ýunus Emre köçesiniň 1-nji jaýy
Aşgabat ş., Türkmenistan 744017
Tel.: (+99312) 456130

USAID-iň Waşingtondaky Merkezi Aziýa jogapkär işgäri:

Ilire Agimi,
1300 Ronald Reýgan binasy,
Pensilwaniýa köç., NW, Waşington, Kolumbiýa okrugy
Tel.: 202-712-1559
iagimi@usaid.gov

2018-nji ýylyň awgusty – 2021-nji ýylyň awgusty

CAREM-iň umumy maksady ähli ýurtlara energiýa üpjünҫiligini adalatly we yzygiderli berjaý edýän netijeli sebitleýin institutlary we özleșdirilen energiýa bazary; umumy iș standartlary; adalatly we hiҫ taraplary kemsitmeýän bahalar; we elektrik ulgamyna doly giriș mümkinҫiligi bolup durýar.

USAID-de: Serdar Ýagmurow bilen habarlaşyp bilersiňiz
Elektron salgysy: syagmurov@usaid.gov
Tel.: (+99312) 456130
Ýerine ýetiriji gurama: Tetra Tech

2016 njy ýylyň Oktýabr aýy – 2021-nji ýylyň Sentýabr aýy

Merkezi Aziýadaky bäsleşige ukyplylyk, söwda we täze iş orunlary döretmek boýunça USAID (CTJ) taslamasynyň maksady, Merkezi Aziýanyň bäş döwletiniň eksport ukybyny kämilleşdirmek hem-de miwe we bakja, syýahatçylyk, ulag we logistika pudaklarynda täze iş orunlary döretmek bolup durýar. Sebitde kärhanalaryň bäsleşige ukyplylygyny kämilleşdirip hem-de söwdada bolan päsgelçilikleri aýyryp, USAID, hususy pudagyň has durnukly bolmagyna, bäsleşige ukyplylygynyň ýokarlanmagyna hem-de eksportyň kuwwatlanmagyna ýardam berýär.

Bu taslama Türkmenistanda, Täjigistanda, Özbegistanda, Gyrgyzstanda we Gazagystanda amala aşyrylýar.

USAID-de: Serdar Ýagmurow bilen habarlaşyp bilersiňiz
Elektron salgysy: syagmurov@usaid.gov
Tel.: (+99312) 456130
Ýerine ýetiriji gurama: DAI

2017-nji ýylyň Awgust aýy – 2022-nji ýylyň Iýun aýy

Gelejegiñ energiýasy (taslamasy) elektrik energiýasynyñ lomaý we bölekleýin bahalaryny göz öñünde tutýan gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ulgamyna hususy sektoryñ maýa goýumlary üçin netijeli we amatly şertleri döretmekligiñ üstünde işleýär. Gelejegiñ energiýasy (taslamasy) şeýle hem gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine we energiýa tygşytlylygyna hem-de bilim we maglumat çalşygyna zerur bolan maýa goýumlar üçin kanuny we normatiw şertleriñ işlenilip düzülmegini goldar.

Bu Gyrgyzstanda, Täjigistandan, Türkmenistanda, Gazagystanda we Özbegistanda amala aşyrylýan sebitleýin maksatnamadyr.

USAID-de: Serdar Ýagmurow bilen habarlaşyp bilersiňiz
Elektron salgysy: syagmurov@usaid.gov
Tel.: (+99312) 456130
Ýerine ýetiriji gurama: Tetra Tech

2015-nji ýylyň Oktýabr aýy  – 2020-nji ýylyň Sentýabr aýy

Bu taslama Merkezi Aziýa we Owganistan sebitlerine niýetlenip, dӧrt ugur boýunça suw ulanyjylaryň potensialyny ýokarlandyrmaga gӧnükdirilen, ýagny:

  1. Suw ulgamyny dolandyrjak tӓze nesiliň potensialyny ýokarlandyrmak we okuw alyş çalyşy ugrukdyrmak, ýagny olar suw ulgamynyň dolandyryş ӓhli taraplaýyn prinsiplerini we ylmy tarapdan tassyklanan metodlary gündeki işlerinde ulanmak maksady bilen.
    2. Suw ulgamynda işleýӓn guramalaryň, kӓmil hünӓrmenleriň we akademiki guramalaryň arasynda düşünşmegi saklamak üçin aragatnaşygy we hyzmatdaşlygy dӧretmek.
    3. Suw ulgamynyň dolandyryş ӓhli taraplaýyn prinsiplerini giňden we milli derejede ulanmak maksady bilen ony goldamak we ýӧretmek.
    4. Suw üpjünçilik zolagy meýilleşdirmek ýagny ony uzak wagtlaýyn durmuşa geçirmek maksady bilen.

USAID-de: Serdar Ýagmurov bilen habarlaşyp bilersiňiz
Tel: (+99312) 456130
Ýerine ýetiriji gurama: CAREC

2014-nji ýylyň sentýabr aýy – 2019-njy ýylyň sentýabr aýy

Inҫekesele garșy göreș taslama bütin dünýäde alynyp barylyp, Türkmenistanda öz ҫärelerini 2017-nji ýylyň güýzünde bașlady. Taslama Türkmenistanda kömekҫi-potratҫysy bolan Bütin Dünýä Saglyk Guramasynyň üsti bilen ýerine ýetirilýär we öz ișini anyklaýyșyň we ýokanҫ keselleriň gözegҫiligini we köp sanly dermanlara durnukly inçekeseliň bejergisini gowylandyrmaga gönükdirilen. Taslama inҫekesele garșy täze dermanlaryň täze bejeriș kadalaryny girizmegiň we köp sanly dermanlara durnukly inçekesel barada maglumat bazasyny gowylanmagyň üstünde ișleýär. Taslama öz ișlerini Global Gaznasynyň AIDS-e, inҫekesele, we gyzzyrma garșy göreșmek tasalamasy we Türkmenistanyň inҫekesele garșy Milli maksatnamasy bilen utgașdyrýar.

USAID-de: Ýelena Samarkina bilen habarlaşyp bilersiňiž
Elektron salgysy: esamarkina@usaid.gov
Tel: (+99312) 456130
Ýerine ýetiriji gurama: KNCV and WHO

2017-nji ýylyň Sentýabr aýy – 2021-nji ýylyň Sentýabr aýy

Bu taslamanyň maksady ýașlaryň ýerli ykdysadyýete we jemgiýete öz goșantlaryny etmek üҫin bilim we ukyplaryny gowylandyrmak, we türkmen ýașlarynyň ýerli iș bazarynda we jemgiýetҫilik pudagynda aktiw gatnașmaklaryna itelgi bermek.

Taslamanyň wezipesi ýașlaryň iș bazarynda bäsleșige ukyplylyklaryny ýokarlandyrmak, we olaryň jemgiýetҫilik ulgamyna degișli bilimlerini, meýletinҫilik, we ýolbașҫylyk ukyplaryny gowylandyrmak arkaly jemgiýetҫilik pudagyndäki wezipelerini güýҫlendirmek, we ýașlary gorap we taýýarlar ýaly kanunҫylyk ulgamyny gowylandyrmak bolup durýar.

Bu taslama diňe Türkmenistanda amala aşyrylýar.

USAID-de: Ýelena Samarkina bilen habarlaşyp bilersiňiž
Elektron salgysy: esamarkina@usaid.gov
Tel: (+99312) 456130
Ýerine ýetiriji gurama: Junior Achievement Worldwide

2015 ý – 2020-nji ýylyň Sentýabr aýy

“Ynsan söwdasyna garşy durmak” taslamanyň maksady Türkmenistanyň hökümetine we raýat jemgyýetiniň işgärlerine habar beriş işlerini, okuw maksatnamalaryny we ynsan söwdasynyň garşysyna gönükdirilen başga çäreleri gurnamak arkaly ynsan söwdasynyň garşysyna durmakda iş alyp barmaga hemaýat edýӓr.

Bu taslama Gazagystanda, Gyrgyzstanda, Täjigistanda, Türkmenistanda we Özbegistanda alnyp barylýar.

USAID-de: Wepa Berdiýew bilen habarlaşyp bilersiňiz
Elektron salgysy: vberdiyev@usaid.gov
Tel: (+99312) 456130
Ýerine ýetiriji gurama: Migrasiýa boýunça halkara gurama

2019-njy ýylyň aprel aýy – 2023-nji ýylyň aprel aýy

Bu taslama halkara iň gowy tejribeleri arkaly Türkmen hӧkümet işgӓrleriniň bilimlerini ӧzgertmӓge we ilata edilýӓn hyzmatyň hilini ýokarlandyrmaga ýardam berýӓr.

Bu maksatnama Türkmenistanda amala aşyrylýar.

USAID-de: Ýelena Samarkina bilen habarlaşyp bilersiňiz
Elektron salgysy: esamarkina@usaid.gov
Tel: (+99312) 456130
Ýerine ýetiriji gurama: QED Group