Ilçihanadaky iş mümkinçilikleri

MÖHÜM BELLIK: Biz Size, 2018-njy ýylyň noýabr aýynyň 26-syndan başlap kagyzda doldurylan ýa-da e-mail üsti bilen tabşyrylan iş arzalarynyň kabul edilmejekdigini hem-de ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň, ERA diýilip atlandyrylan täze, internet arkaly işe alma ulgamyna geçjekdigini habar berýäris. Ýokarda agzalan güninden başlap hemme arzalar diňe ERA arkaly doldurylmaly hem-de tabşyrylmalydyrlar. ERA’da bar bolan boş wezipeleri görmek üçin “Häzirki boş wezipeler” bölüminde ýerleşen çykgyda basyň. ERA boýunça instruksiýalary görmek isleseňiz “Işe nähili ýüz tutup bolýar” çykgydyna basyň.

ABŞ-nyň Aşgabatdaky Ilçihanasyndaky işe ýüz tutandygyňyz üçin Size minnetdarlyk hem bildirýaris. Ilçihanadaky işe almak prosessi her bir wezipä iň mynasyp dalaşgärleri saýlap almakda we çekmekde yzygiderli, gönükdirilen hem-de adalatly bolmak maksady bilen gurnalandyr.

ABŞ-nyň Aşgabatdaky Ilçihanasy mydama üýtgeýän, köpmilletli hem-de ajaýyp iş ýeridir. Biz, ýerli işgärleriň sekiz häsiýetini (PDF 245 KB) üstünlikli görkezip biljek işgärleri gözleýäris. Biz Size, arzaňyzy işe tabşyrmazdan öň bu häsiýetler bilen tanyşmagyňyzy hem-de olaryň ähmiýetine doly düşünmegiňizi maslahat berýäris.