ABŞ raýatlary üçin bildiriş: Adaty konsullyk hyzmatlarynyň wagtlaýynça bes edilmegi

Ýeri: Türkmenistan, ähli ýurt boýunça

Konsullyk gullugy, baýramçylyklar mynasybetli 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 16-dan başlap 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 30-na çenli immigrasiýa degişli we degişli bolmadyk wizalar, hem-de ABŞ-nyň raýatlaryna degişli adaty soraglar boýunça wagtlaýynça kabul etmejekdigi barada habar berýär. Gyssagly ýagdaýda kömek soraýan ABŞ raýatlaryň kabul edilmegi dowam eder. Konsullyk gullugy 2019-njy ýylyň 31-nji dekabryndan başlap öz adaty işini yaňadan dowam eder. Beýleki soraglaryňyz boýunça konsullyk gullugyna +99312 940049 telefon belgisine (her Duşenbe we Anna günleri sagat 11.00-den 13.00 çenli) jan etmeginizi ýa-da ConsularAshgab@state.gov elektron salgysyna hat ugratmagyňyzy haýyş edýäris. ABŞ-nyň raýatlaryna degişli gyssagly ýagdaýlar ýüze çykanda işden daşary wagt +993-12-940045 telefon belgisine jaň edip nobatçy işgär bilen birikdirilmegiňizi haýyş edip bilersiňiz.

Ýardam:
ABŞ Ilçihanasy, Aşgabat, Türkmenistan
+993 12 940049
+ (99363) 047683 (işden daşary wagt)
consularashgab@state.gov
Döwlet Departamenti – Konsullyk işler býurosy
888-407-4747 or 202-501-4444
Howpsuzlyk meseleleri boýunça täzelikleri almak üçin STEP programmasyna ýazylmagyňyzy maslahat berýäris.