Täzelikler we wakalar

Türkmen kanunçykaryjylary aýdyňlygy we netijeli kanunçykaryjylygy ilerledýärler

23-nji fewral, Aşgabat, Türkmenistan – 20-23-nji fewral aralygy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş agentliginiň (USAID) “Döwleti dolandyryş ulgamynyň kämilleşdirilmegine ýardam bermek” (GSP) taslamasy Türkmenistanyň Mejlisi bilen hyzmatdaşlykda kanunçykaryjylyk prossesiniň halkara tejribesi boýunça dört-günlük okuw maslahatyny gurnady. Sazlaşykly işleýän kanunçylyk ulgamy netijeli döwlet dolandyryşyny, raýatlaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramaklygy we durmuş-ykdysady ösüşi ilerletmegi üpjün etmekde diýseň ... Dowamy»

USAID Türkmenistanyň raýat jemgyýetinde sanly innowasiýalary ilerledýär

16-njy fewral, 2024-nji ýyl, Aşgabat, Türkmenistan – Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş agentligi (USAID) Türkmenistanyň Mejlisiniň, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň, “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň we 15 sany jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda nobatdaky dördünji raýat forumyny geçirdi. Bu forum Sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça Döwlet maksatnamasyny we Türkmenistanda ... Dowamy»

Amerikan we türkmen mugallymlary iňlis dilini öwretmegiň soňky tendensiýalaryny ara alyp maslahatlaşdylar

ABŞ-nyň Ilçihanasy we Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan bilelikde guralan Türkmenistanda ilkinji gezek geçirilýän TESOL konferensiýasy geçen hepde Aşgabatda tamamlandy. Türkmenistanyň dürli künjeginden 250 iňlis dili mugallymy we Halkara TESOL birleşiginiň amerikan hünärmenleri Halkara ynasanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde bu çärä gatnaşmak üçin ýygnandylar. Bäş günüň dowamynda, täze tehnologiýalardan başlap, inkluziw synp tejribelerine çenli dil öwrenmekdäki ... Dowamy»

ABŞ-nyň Ilçihanasy 2024-nji ýylyň 3-njy ýanwarynda auksion geçirýär

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ilçihanasy auksion geçirer. Auksion onlaýn ýagdaýda geçiriler. Haçan: çarşenbe güni, 2024-nji ýylyň 3-nji ýanwary. Satuwa näme çykarylar: Ilçihananyň administratiw-hojalyk bölümi ulanylan mebel, kompýuter we öý enjamlaryny satuwa çykarar. ÜNS BERIŇ: Auksiona gatnaşmak isleýänler web sahypasynda öz profiliny döredip, web sahypada ýazylan auksionyň düzgünlerini gyşarnyksyz ýerine ýetirmelidirler. Satuwlaryň hemmesi gutarnykly bolmak bilen önümler ... Dowamy»

Amerikan Ýerine Ýetirijileri Türkmenistana Brodweýiň Sazlaryny Getirýärler

Düýn, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçirilen konsertde Brodweýiň sazlary Aşgabadyň aýdym-saz muşdaklaryny gurşap aldy. Bilelikdäki Amerikan-Türkmen konsertinde “Chicago”, “Phantom of the Opera” we “Annie” ýaly mýuzikllardan nusgawy eserler ýaňlandy. Amerikan sungat işgärleri Keýt Bass we Äron Ýaň, Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Döwlet simfoniki orkestriniň sazandalary, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň solistleri, şeýle hem ... Dowamy»