Täzelikler we wakalar

Prezident Baýdeniň “C5+1” ýurtlarynyň döwlet Baştutanlary bilen BMG-niň Baş Assambleýasyndaky duşuşygynyň hasabaty

Prezident Josef R. Baýden Jr. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň çäklerinde geçirilýän ilkinji “C5+1” Prezident sammiti üçin Gazagystanyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri bilen duşuşdy. Liderler howpsuzlyk, söwda we maýa goýumlary, sebitara baglanyşyk, ähli halklaryň özygtyýarlylygyna we territorial bitewiligine hormat goýmagyň zerurlygy, döwlet dolandyryşyny we kanunyň hökmürowanlygyny gowulandyrmak üçin alnyp barylýan özgertmeler ýaly ... Dowamy»

ABŞ-nyň Ilçihanasy 2023-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda auksion geçirýär

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ilçihanasy täze ýaşaýyş toplumynda auksion geçirer – Arçabil şaýolynyň 28-nji jaýy, giriş Atatürk köçesinden. Haçan: şenbe güni, 2023-nji ýylyň 16-njy sentýabry sagat irden 09:00-dan 12:00-a çenli Satuwa näme çykarylar: Ilçihananyň administratiw-hojalyk bölümi ulanylan mebel, kompýuter we öý enjamlaryny satuwa çykarar. Indiki ädimler: Auksionyň ýeňijileri şol günüň dowamynda telefon arkaly habar ediler we ... Dowamy»

USAID türkmen hünärmenlerine derman serişdelerine durnukly inçekeseli bejermek we öňüni almak ugrundaky innowasiýalary öwrenmekde goldaw berýär

2023-nji ýylyň 25-nji awgusty, Aşgabat, Türkmenistan — 2023-nji ýylyň 16-23-nji awgustynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş agentligi (USAID) we Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy (BSGG), Latwiýanyň Riga şäherine amala aşyran saparynyň barşynda, inçekesel boýunça bäş sany hünärmen üçin derman serişdelerine durnukly inçekeseli kliniki gözegçilikde saklamak boýunça okuwlary geçirdiler. BSGG-niň Latwiýanyň Riga şäherindäki Hyzmatdaşlyk merkezi tarapyndan guralan hünär ... Dowamy»

USAID we Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy (BSGG) Türkmenistanda inçekeseliň yzygiderli skrining barlagyny geçirmek boýunça hünärmenler üçin okuw ge

2023-nji ýylyň 4-nji awgusty, Aşgabat, Türkmenistan – Iýul aýynyň 27-28-ine ABŞ-nyň Halkara Ösüş Agentligi (USAID) we Bütindünýä Saglyk Goraýyş Guramasy (BSGG) Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň (TSGDSM) inçekesel boýunça işleýän hünärmenleri üçin yzygiderli skrining barlagy we inçekeseliň öňüni alyş bejergisi boýunça okuw geçirdiler. Bu okuw, USAID tarapyndan maliýeleşdirilýän we BSGG tarapyndan TSGDSM bilen ... Dowamy»

USAID Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryny halkara parlament tejribesi bilen tanyşdyrýar

2023-nji ýylyň 10-nji iýuly, Aşgabat, Türkmenistan – Şu gün USAID Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyryşynyň 27 deputaty üçin halkara parlament tejribesi boýunça iki günlük okuw-maslahatyny tamamlady. USAID-iň “Döwleti dolandyryş ulgamynyň kämilleşdirilmegine ýardam bermek” (GSP) taslamasy tarapyndan gurnalan bu okuw-maslahatynda gatnaşyjylar kanunçykaryjylygyň öňdebaryjy tejribeleri, daşary ýurt parlamentleriň işiniň netijeli prosesleri hem-de kanunçykaryjy we wekilçilikli edaralaryň işiniň netijeliligini ... Dowamy»