Täzelikler we wakalar

ABŞ-nyň ilçihanasy üstünlikli saz öwretmek maksatnamasyny dowam edýär

Üç amerikan mugallymlary Piter Toresen, Derek Bekwold we Eýweri Weýt mart aýynyň 7-i we 14-i aralygynda Türkmenistanyň milli konserwatoriýasy bilen hünär we medeni alyş-çalyş maksatnamasy esasynda Aşgabada sapar etdiler. Mugallymlar Türkmenistanyň milli konserwatoriýasynyň talyplary hem-de  mugallymlary we şol sanda nusgawy saz, wokal, kompozisiýa we dirijýor bölümleri üçin ussatlyk sapaklaryny geçirdiler. Şeýle hem bu mugallymlar maksatnamanyň ...
Dowamy»

ABŞ-nyň ilçihanasy Türkmen ýaşlarynyň takyk we tehniki ylymlar, tehnologiýalar we matematika (STEM) bilimlerini öwrenmegini öňe sürýär

Şu gün, amerikan mugallymy we alymy Karen Piterson ABŞ-nyň ilçihanasy bilen bilelikde ýaşlaryň takyk we tehniki ylymlary, tehnologiýalary we matematika (STEM) bilimlerini öwrenmegini öňe sürýän ýedi günlik maksatnamany başlaýar. 29-njy fewral -5-nji mart aralygynda Karen Piterson Aşgabat şäheriniň 6-njy we Ruhnama mekdeplerinde ussatlyk sapaklaryny geçirer. Mundan başga-da, Karen Piterson ilçihananyň Maglumat we serişdeler merkezinde birnäçe ...
Dowamy»

ABŞ-nyň ilçihanasy Türkmenistanyň okuw jaýlarynyň ösüşine goldaw berýär

ABŞ-nyň ilçihanasy Türkmenistanyň okuw jaýlarynyň ösüşine goldaw berýär (2016-njy ýylyň 24-nji fewraly)Aşgabat, 2016-njy ýylyň 24-nji fewraly – Ylymlaryň doktory professor DeÝang (ABŞ) Halkara ynsanperwer ylymlar we ösüş uniwersitetinde Fulbraýt maksatnamasynyň çäginde üç hepde iş saparyny geçirýär. 15-nji fewraldan 4-nji marta çenli doktor DeÝang Halkara ynsanperwer ylymlar we ösüş uniwersitetiniň sosiologiýa ylymlaryny okatmagyň maksatnamasyny işläp düzýän ...
Dowamy»

ABŞ-nyň ilçihanasynyň saz maksatnamasy Türkmen ýerine ýetirijileri bilen medeniýet we bilim paýlaşýar

Şu gün ABŞ-nyň “Company E” atly häzirki zaman saz we tans topary Türkmenistandaky kärdeşleri bilen bilimlerini paýlaşmak üçin ussatlyk sapaklaryny we çykyşlaryny başlaýar. Bu maksatnama bilelikdäki türkmen-amerikan konserti bilen 27-nji fewralda tamamlanar. ABŞ-nyň paýtagty Waşington şäherinde esaslanan “Company E” beýik horeograflary, tansçylar, sazandalar we aýdymçylar bilen halkara hyzmatdaşlyga aýratyn üns berýär. “Company E” häzirki zaman ...
Dowamy»

ABŞ-nyň ilçihanasy Türkmenistanda her ýyl geçirilýän gyşky film görkezilişi arkaly amerikan medeniýetini paýlaşýar

2016-njy ýylyň 3- nji ýanwarynda ABŞ-nyň ilçihanasy özüniň her ýyl geçirýän gyşky filmler görkezilişini başlaýar we Türkmenistanyň dürli şäherlerinde amerikan kinosungatynyň iň ajaýyp eserlerini hödür edýär. 2016-njy ýylda görkezilişiň çäginde çagalar we ulular üçin niýetlenen we hemmeler üçin gyzykly boljak amerikan sungatyny we medeniýetini beýan edýän filmleriň birnäçesi görkeziler. Filmleriň ählisi rus dilinde görkeziler. Giriş ...
Dowamy»