Täzelikler we wakalar

ABŞ-nyň ilçihanasy Türkmenistanyň dokma senagatynyň bäsleşige ukyplylygyny goldaýar

Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş agentligi (USAID) Türkmenistanyň hökümeti bilen hyzmatdaşlykda we “Şewron” kompaniýasynyň ýardamy bilen “Türkmenistanyň dokma senagatynyň bäsleşige ukyplylygyny berkitmek” atly seminary geçirmegi başlady. Bu iki günlük çäräniň dowamynda, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginde we dokma kärhanalarynda işleýän 24 sany hünärmenler ýerli dokma önümleriniň bäsleşige ukyplylygyny berkitmek we daşary ýurt bazarlaryna eksportyň möçberlerini köpeltmek ...
Dowamy»

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Alan Mastardyň ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli çykyşy

Salam! Hoş geldiňiz, gadyrly dostlar! Siziň Alyhezretiňiz Mejlisiň başlygy Nurberdiyewa, hormatly myhmanlar, hanymlar we jenaplar, agşamyňyz haýyrly bolsun! Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Garaşsyzlygynyň 239 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän baýramçylyk çärämize hoş geldiňiz! Biziň baýramçylyk çärämize geleniňiz üçin köp sag boluň! Şeýle hem, Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Türkmenistanyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň has hem ösdürilmegine goldaw berýänligi üçin Hormatly ...
Dowamy»

Amerikan indeýleriniň tans topary Türkmenistana sapar edýär

Amerikan indeýleriniň Fernando Sellision Zuni tansçylar topary 7-nji iýulden 14-nji iýule çenli ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň Sungat ilçileri maksatnamasy çäginde Türkmenistana sapar eder. Zuni tansçylar topary 1983-nji ýylda häzirki ýolbaşçy Fernando Sellisionyň kakasy Rodjer Sellision tarapyndan Zuni medeniýeti barada bilimlerini nesilden-nesile geçirmek hem-de saklamak üçin esaslandyryldy. Basym ol iň köp sapar edýän Amerikan indeýleriniň professional tans ...
Dowamy»

Prezident Obamanyň Oraza aýy barada çykyşy

Täze ýarym aýyň mukaddes Oraza aýynyň başlamagy bilen, Mişel we men Birleşen Ştatlarda we bütin dünýäde agyz bekleýänleriň  ählisini mähirli gutlaýarys. Oraza aýyndamaşgalalar we dost-doganlar agzaçarlarda we bilelikde namaz okamak üçin bileleşýärler. Bu bolsa öz gezeginde musulman jemgyýetleriniň we milletleriniň baý we köpdürli däp-dessurlaryny beýan edýär. Şeýle hem bu aý Allanyň rehimine has-da göz ýetirmek ...
Dowamy»

Baýdak baýramy – 2015

15-nji iýulda ilçi Allan Mastard öz öýünde myhmanlary kabul etdi. Bu çäre ABŞ-nyň döwlet baýdagynyň 1777-nji ýylyň 14-nji iýunynda Ikinji Kontinental kongresi tarapyndan tassyklanmagyny gutlap, Baýdak baýramyna bagyşlandy. Bu gün Birleşen Ştatlarynyň ýaşaýjylarynyň köpüsi Baýdak baýramy mynasybetli amerikan baýdagyny öýlerinde we jemgyýetçilik binalarynda belentden asyp goýýarlar.
Dowamy»