Täzelikler we wakalar

Birleşen Ştatlar Türkmenistanda mobil tehnologiýalaryň we elektron hyzmatlaryň işjeňleşmegine ýardam berýär

Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş agentligi (USAID), Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen hyzmatdaşlykda maglumat aragatnaşyk tehnologiýalary (MAT) çӓginde halkara derejesinde gazanylan öňdebaryjy tejribeleri we innowasiýalary bilen Türkmenistanyň döwlet işgärlerini tanyşdyrmak maksady bilen iki günlik okuw maslahatyny geçirmegi başlady. Bu okuw maslahaty durnukly ykdysady ösüşi ýola goýmakda döwletiň öňünde goýan wezipelerini we maksatnamalaryny durmuşa geçirmek üçin döwlet ...
Dowamy»

Birleşen Ştatlar saz maksatnamasy arkaly bilim we tejribe paýlaşýar hem medeni aragatnaşygy goldaýar

Üç amerikan mugallymlary Aýra Spolding, Derek Bekwold we Eýweri Weýt 14-18-nji dekabrda hünär we medeni alyş-çalyş maksatnamasy esasynda Aşgabada sapar edýär. Mugallymlar Türkmenistanyň milli konserwatoriýasynyň talyplary we mugallymlary we şol sanda klassyky saz, wokal, kompozisiýa we dirijýor bölümleri üçin ussatlyk sapaklaryny geçirerler. Mugallymlar ilçihananyň Maglumat serişdeler merkezinde jäm seşn we saz bilen tanyşdyrma sapagyny hem ...
Dowamy»

Prezident Berdimuhamedow bilen duşuşykdan öň bellikler

Sekretar Kerri: Jenap Prezident, bizi kabul edeniňiz üçin örän minnetdar. Men bu ýere gelendigime örän şat, we meniň pikirimçe men 1992-nji ýylda Sekretar Jim Beýkeriň saparyndan soň ilkinji gezek gelen Döwlet sekretary. Bu iki saparyň arasyna diýseň uzak ara düşüpdir. Şonuň üçin, öňümizdäki ýylyň içinde Türkmenistana dolanyp gelip, ýurduňyzy görmäne we şu gepleşiklerimizi dowam etmäne ...
Dowamy»

ABŞ iňlis dilini okatmak maksatnamasy arkaly Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralaryny goldaýar

2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 30-yna ABŞ-nyň ilçihanasy Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri üçin iňglis dilini okatmak maksatnamasynyň 9-njy okuw tapgyryň ýapylyş dabarasyny geçirdi. Ýapylyş dabarasy Türkmenistanyň Döwlet Gümrük gullugynyň Okuw merkezinde geçirildi. Okuwyň şu ýylda geçirilen 9-njy tapgyryna Türkmenistanyň on sany dürli hukuk goraýjy edaralaryndan 50-den gowrak işgär gatnaşdy. Maksatnamanyň maksady iň soňky döwrebap okuw ...
Dowamy»

Döwlet sekretary Wiena, Bişkege, Samarkanda, Astana, Duşenbä we Aşgabada sapar edýär

Döwlet sekretary Jon Kerri Awstriýa, Gyrgyzystana, Özbegistana, Gazagystana, Täjikistana we Turkmenistana 28-nji oktýabrdan 3-nji noýabra çenli sapar edýär. Wena şäherinde Döwlet sekretary Kerri Siriýa döwletinde bolup geçýän krizisi ara alyp maslahatlaşmak özüniň daşary ýurt egindeşleri bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn duşuşyklar geçirer. Soňra Döwlet sekretary Bişkek, Samarkand, Astana, Duşenbe we Aşgabat şäherlerine şol ýurtlaryň ýokary hökümet ...
Dowamy»