Täzelikler we wakalar

Amerikan indeýleriniň tans topary Türkmenistana sapar edýär

Amerikan indeýleriniň Fernando Sellision Zuni tansçylar topary 7-nji iýulden 14-nji iýule çenli ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň Sungat ilçileri maksatnamasy çäginde Türkmenistana sapar eder. Zuni tansçylar topary 1983-nji ýylda häzirki ýolbaşçy Fernando Sellisionyň kakasy Rodjer Sellision tarapyndan Zuni medeniýeti barada bilimlerini nesilden-nesile geçirmek hem-de saklamak üçin esaslandyryldy. Basym ol iň köp sapar edýän Amerikan indeýleriniň professional tans ...
Dowamy»

Prezident Obamanyň Oraza aýy barada çykyşy

Täze ýarym aýyň mukaddes Oraza aýynyň başlamagy bilen, Mişel we men Birleşen Ştatlarda we bütin dünýäde agyz bekleýänleriň  ählisini mähirli gutlaýarys. Oraza aýyndamaşgalalar we dost-doganlar agzaçarlarda we bilelikde namaz okamak üçin bileleşýärler. Bu bolsa öz gezeginde musulman jemgyýetleriniň we milletleriniň baý we köpdürli däp-dessurlaryny beýan edýär. Şeýle hem bu aý Allanyň rehimine has-da göz ýetirmek ...
Dowamy»

Baýdak baýramy – 2015

15-nji iýulda ilçi Allan Mastard öz öýünde myhmanlary kabul etdi. Bu çäre ABŞ-nyň döwlet baýdagynyň 1777-nji ýylyň 14-nji iýunynda Ikinji Kontinental kongresi tarapyndan tassyklanmagyny gutlap, Baýdak baýramyna bagyşlandy. Bu gün Birleşen Ştatlarynyň ýaşaýjylarynyň köpüsi Baýdak baýramy mynasybetli amerikan baýdagyny öýlerinde we jemgyýetçilik binalarynda belentden asyp goýýarlar.
Dowamy»

Türkmen oba hojalyk hünärmenleri bagbançylyk innowasiýalaryny öwrenmek üçin Amerikanyň merkezine ugradylar

Ýedi sany hususy fermerlerden we alymlardan ybarat Türkmen oba hojalyk hünärmenler topary 12-nji iýunda Aşgabatdan ABŞ-nyň Missuri ştatyna ugradylar. Olar bagbançylyk önümlerini öndürmek boýunça iki hepdelik Kohran maksatnamasyna gatnaşýarlar. Türkmen hünärmenleri Missuri ştatynyň ylmy-barlag merkezlerine we fermalaryna sapar edip, gök we bagbançylyk önümlerini öndürmegiň innowasion usullary bilen tanyşyp, häzirki zaman irrigasiýa tilsimatlaryny öwrenerler. Şeýle hem ...
Dowamy»

USAID we UNODC neşe serişdelerini ulanmagyň öňüni almak işlerine baha bermek maksatnamasy boýunça okuw geçirýär

10-11-nji iýunda UNODC bilen hyzmatdaşlykda USAID neşe serişdelerini ulanmagyň öňüni almak işlerine gözegçilik etmek we baha bermek boýunça bäş Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem-de Owganystan we Eýran syýasatçylary üçin sebitara okuwyny gurady. Okuw döwründe şu ýurtlarda baha bermek maksatnamalaryny meýilleşdirmek we olary ýerine ýetirmek usullary öwrenildi. Okuw maslahaty bolsa maksatnama ýerine ýetirilende kemçilikleri wagtynda ýüze çykarmak ...
Dowamy»