Täzelikler we wakalar

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň neşe serişdeleriň bikanun dolanşygyna garşy göreşini goldaýar

2015-nji ýylyň sentýabr aýynyň 21-den 25-i aralygynda, ABŞ-nyň Neşe serişdelerine garşy göreşmek müdürligi Aşgabatda Türkmenistanyň Sagdyn jemgyýetini goraýyş döwlet gullugynyň, Döwlet serhet we Döwlet gümrük gulluklarynyň işgärleri üçin “Howa menzilinde neşe serişdeleriň bikanun dolanşygynyň öňüni almak” atly okuw sapagyny geçirdi. Okuwyň dowamynda ugryň we kurýeriň aýratynlyklary, nyşana almak we töwekgelçilikleri dolandyrmak, gizlemek usullary, özüňi alyp ...
Dowamy»

Birleşen Ştatlar we Türkmenistan köpçülikleýin gyryş ýaraglarynyň öňüni almak boýunça okuw maslahatyny geçirýärler

Birleşen Ştatlar Türkmenistanyň köpçülikleýin gyryş ýaraglarynyň (KGÝ) ýaýramagynyň öňüni almak tagallalaryny goldap, okuw maslahatyny geçirýär. 14-18-nji sentýabr aralygynda geçirilen bu okuw maslahaty ABŞ-nyň Döwlet Departamentiniň Halkara howpsuzlygy we yaraglaryň ýaýramazlygy býurosy tarapyndan maliýeleşdirilýän Eksport gözegçiligi we serhetleriň howpsuzlygy (EGSH) maksatnamasynyň ökde maslahatçylary tarapyndan geçirildi. Okuw maslahatynda köpçülikleýin gyryş ýaraglarynyň ýaýramagynyň howplary we şol howplara garşy ...
Dowamy»

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanda global ýokary hilli tehnologiýaly ykdysadyýeti öňe sürýär ösmegine itelgi berýär

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistan bilen ösüş ugrunda dürli ulgamlarda, şol sanda maglumat tehnologiýalary (IT) pudagynda hem işleşýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyń Halkara ösüş agentligi “TurkmenTEL 2015” Halkara sergisinde Amerikan hökümetiniň meýilnamalaryny we çärelerini hödürledi. 16-18-nji sentýabr aralygynda geçirilýän bu sergide Amerikanyń Birleşen Ştatlarynyň sergi nokady öz ünsüni maglumat tehnologiýalaryna degişli maksatnamalarda hem-de Türkmenistanyň ähliumumy ösüşini öňe ...
Dowamy»

Ilçileriň medeni mirasy gorap saklamak baradaky gaznasy türkmen mirasyny gorap saklamaga kömek edýär

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Ilçileriň medeni mirasy gorap saklamak baradaky gaznasynyň baýragyny Goňur Depe taslamasyna bermek bilen Türkmenistanyň halky bilen gatnaşyklaryny mundan beýläk hem berkidýär. 2015-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Allan Mastard Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty muzeýine Ilçileriň medeni mirasy gorap saklamak baradaky gaznasynyň 2015-nji ýylyň baýragyny dabaraly ýagdaýda gowşurar. Möçberi ABŞ-nyň 98,250 dollaryna barabar ...
Dowamy»

Türkmenistan we ABŞ tebigy betbagtcylyklarda ynsanlary halas etmek endiklerini gowulandyrýarlar

24-28 awgust aralygynda Türkmenistan we ABŞ bilelikde “Tebigy betbagtçylyklarda we şikes ýetende ilkinji kömek bermek” atly amaly-okuw maslahatyny geçirdi. Taraplar gyssagly hereket etmek gulluklarynyň hünärmenleriniň taýýarlygy, gaýra goýulmasyz lukmançylyk kömegini bermek, jana howply şikesleri tanamak we howply şikeslere sezewar bolan pidalaryň halas bolma mümkinçiligini artdyrýan gyssagly ýagdaýda berilýän lukmançylyk bejergi boýunça esasy endikleri üpjün etmegi ...
Dowamy»