Täzelikler we wakalar

USAID Türkmenistanyň nebitgaz ulgamynda ýerli hyzmatlary we önümleri goldaýar

Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş agentligi (USAID) Türkmenistanyň hökümeti bilen hyzmatdaşlykda we “Şewron” kompaniýasynyň ýardamy bilen “Nebitgaz önümçiliginde ýerli hyzmatlaryň we önümiň paýyny ýokarlandyrmak” atly okuw maslahatyny geçirmegi başlady. Bu dört-günlük okuw çäresiniň dowamynda Nebitgaz senagaty we mineral serişdeler ministrligine, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky nebitgaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky Döwlet agentligine, “Türkmengaz” Döwlet konsernine, “Türkmennebit” ...
Dowamy»

“Saglyk üçin bilelikde” maksatnamasy Awazadaky tomusky lagerini başlaýar

USAID we Şewronyň goldamagynda we Turkmenistanyň milli Gyzyl  Ýarym Aý Jemgyýetiniň hyzmatdaşlygy esasynda, “Saglyk üçin bilelikde” atly taslamanyň bir hepdelik tomusky okuw lageri Awaza syýahatçylyk zolagynda Awgust aýynyň 1-ne başlady. Lagere Aşgabatdan, Marydan we Daşoguzdan gelen ýaş deň-duş tӓlimçiler gatnaşarlar. Çӓrӓň dowamynda, gatnaşyjylar sagdyn durmuşdan, aragatnaşykdan we durmuş başarnykdan ukyplaryny artdyrarlar, we  ilkinji kӧmegi bermӓge ...
Dowamy»

Ilçihana tomusky kinofilmleriň görkezilişini geçirýär

Şu hepdäniň aýagynda ABŞ-nyñ ilçihanasy Türkmenistanyň dürli şäherlerinde bäşinji gezek bir aý dowam edýän ýylky tomusky kinofilmleriň görkezilişini geçirip başlaýar. Şu ýylky görkeziliş Amerikan sungatynyñ ýa-da medeniýetiniñ aýratynlyklaryny özünde jemleýär,  we çagalara hem ulylara gyzykly boljak filmleri hödürleýär. Tomusky kinofilmleriň görkezilişi dört hepdäniñ dowamynda aşakda görkezilen tertibe laýyklykda geçiriler. Kinofilmer rus dilinde görkezilip, giriş hemmeler ...
Dowamy»

ABŞ-nyň Neşe serişdelerine garşy göreş müdürligi täze sintetik neşe serişdeleri barada okuw maslahatyny geçirýär

2015-nji ýylyň 13-17-nji iýulda, ABŞ-nyň Neşe serişdelerine garşy göreş müdürligi Aşgabatda Türkmenistanyň Içeri işler we Saglyk goraýyş ministirlikleriniň, Türkmenistanyň Sagdyn jemgiýet howpsuzlygyny goraýyş döwlet gullugynyň, Döwlet gümrük we Döwlet migrasiýa gulluklarynyň işgärleri üçin “Täze sintetik neşe serişdeleri” atly okuw maslahatyny geçirdi. Bu okuwyň maksady Türkmenistanyň hukuk goraýjy we beýleki degişli edaralaryň Merkezi Aziýada täze ýüze ...
Dowamy»

ABŞ-nyň Prezidentiniň Eýran barada çykyşy

Şu gün, iki ýyla çeken gepleşiklerden soň, Birleşen Ştatlar biziň halkara hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde Eýran bilen köptaraply, uzak wagtlaýyn ylalaşyk gazandy. Bu onlarça ýyl duşmançylykda gazanylmadyk ylalaşyk Eýran döwletini atom ýaragyny döretmekden saklaýar. Bu ylalaşyk biziň hem-de bütin dünýäniň howpsuzlygyny berkidýän üýtgeşme bolup, amerikan diplomatiýasynyň hakyky we manyly üýtgeşmesidir. Mundan başga-da, bu üýtgeşme amerikan öňdebaryjylyk ...
Dowamy»