Täzelikler we wakalar

Ilçihana tomusky kinofilmleriň görkezilişini geçirýär

Şu hepdäniň aýagynda ABŞ-nyñ ilçihanasy Türkmenistanyň dürli şäherlerinde bäşinji gezek bir aý dowam edýän ýylky tomusky kinofilmleriň görkezilişini geçirip başlaýar. Şu ýylky görkeziliş Amerikan sungatynyñ ýa-da medeniýetiniñ aýratynlyklaryny özünde jemleýär,  we çagalara hem ulylara gyzykly boljak filmleri hödürleýär. Tomusky kinofilmleriň görkezilişi dört hepdäniñ dowamynda aşakda görkezilen tertibe laýyklykda geçiriler. Kinofilmer rus dilinde görkezilip, giriş hemmeler ...
Dowamy»

ABŞ-nyň Neşe serişdelerine garşy göreş müdürligi täze sintetik neşe serişdeleri barada okuw maslahatyny geçirýär

2015-nji ýylyň 13-17-nji iýulda, ABŞ-nyň Neşe serişdelerine garşy göreş müdürligi Aşgabatda Türkmenistanyň Içeri işler we Saglyk goraýyş ministirlikleriniň, Türkmenistanyň Sagdyn jemgiýet howpsuzlygyny goraýyş döwlet gullugynyň, Döwlet gümrük we Döwlet migrasiýa gulluklarynyň işgärleri üçin “Täze sintetik neşe serişdeleri” atly okuw maslahatyny geçirdi. Bu okuwyň maksady Türkmenistanyň hukuk goraýjy we beýleki degişli edaralaryň Merkezi Aziýada täze ýüze ...
Dowamy»

ABŞ-nyň Prezidentiniň Eýran barada çykyşy

Şu gün, iki ýyla çeken gepleşiklerden soň, Birleşen Ştatlar biziň halkara hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde Eýran bilen köptaraply, uzak wagtlaýyn ylalaşyk gazandy. Bu onlarça ýyl duşmançylykda gazanylmadyk ylalaşyk Eýran döwletini atom ýaragyny döretmekden saklaýar. Bu ylalaşyk biziň hem-de bütin dünýäniň howpsuzlygyny berkidýän üýtgeşme bolup, amerikan diplomatiýasynyň hakyky we manyly üýtgeşmesidir. Mundan başga-da, bu üýtgeşme amerikan öňdebaryjylyk ...
Dowamy»

Ýaşlar tebigaty goramak we Saglyk günine bagyşlanan çärelere gatnaşýarlar

USAID-yň “Saglyk üçin bilelikde” taslamasy Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý  milli jemgyýeti bilen bilelikde Aşgabatdan takmynan elli kilometr uzakda bolan sebitde tebigaty goramak we sagdyn durmuş endiklerini öňe sürmek çäresini geçirdi. Ýigrimi sekiz sany gatnaşyjy öz aralarynda hapa ýygnamakda ýaryşdylar. Hapa ýygnamak çäresinden soň, ýaşlar, açyk howada interaktiw okuw sapagyna gatnaşyp, oýunlar, pikir alyşmak maşklary we kiçi ...
Dowamy»

ABŞ-nyň ilçihanasy Türkmenistanyň dokma senagatynyň bäsleşige ukyplylygyny goldaýar

Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş agentligi (USAID) Türkmenistanyň hökümeti bilen hyzmatdaşlykda we “Şewron” kompaniýasynyň ýardamy bilen “Türkmenistanyň dokma senagatynyň bäsleşige ukyplylygyny berkitmek” atly seminary geçirmegi başlady. Bu iki günlük çäräniň dowamynda, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginde we dokma kärhanalarynda işleýän 24 sany hünärmenler ýerli dokma önümleriniň bäsleşige ukyplylygyny berkitmek we daşary ýurt bazarlaryna eksportyň möçberlerini köpeltmek ...
Dowamy»