Täzelikler we wakalar

Aşgabadyň dogan okaşan şäheri bolan Albukerke şäherinden (ABŞ-nyň Nýu-Meksiko ştaty) topar Aşgabada sapar bilen gelýär

21-27-nji maýda ABŞ-nyň Nýu-Meksiko ştatynyň Albukerke şäherinden bolan dogan okaşan şäherler topary Türkmenistana gelýär. Bu topar Aşgabat we Albukerke dogan okaşan şäherleriniň 25 ýyllygy mynasybetli we 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanan dabaralara gatnaşmak üçin geldiler. Topar agzalary Aşgabat we Mary şäherlerinde Aşgabat we Albukerke dogan okaşan şäherleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy berkitmek üçin ýerli hökümet wekilleri, ...
Dowamy»

ÝUSAID-iň okuwy ätiýaçlandyryş hyzmatlaryna bagyşlanýar

Düýn ABŞ-nyň Halkara ösüş agentligi (ÝUSAID) Türkmenistanyň hökümeti bilen hyzmatdaşlykda we “Şewron” kompaniýasynyň ýardamy bilen “Ätiýaçlandyryş önümleriniň we hyzmatlarynyň täze görnüşleri” atly bir hepdelik okuw kursuny başlady. Bu okuw ätiýaçlandyryş bazarlarynyň milli ykdysady ösüşe ýetirýän täsirini, häzirki zaman ätiýaçlandyryş bazarlarynyň hereket edişini we ätiýaçlandyryş önümleriň we hyzmatlaryň dürli görnüşlerini, şol sanda hökmany görnüşleri, fiziki we ...
Dowamy»

ABŞ-nyň merkezi serkerdeliginiň serkerdesi Lloýd Ostiniň ABŞ bilen Türkmenistanyň hökümetiniň arasynda harby hyzmatdaşlyk barada ABŞ-nyň wekiller pala

Pul goýbermek komitetiniň öňünde 2015-nji ýylyň 5-nji martynda eden çykyşy   Türkmenistanyň Owganystana ynsanperwer kömegi we sebitde ykdysady jebisligi gazanmak aladalary Orta Aziýa sebitiniň durnuklylygy üçin möhüm ädimdir. Emma Türkmenistanyň yglan eden pozitiw bitaraplyk syýasaty biziň pugta harby hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerimizi çäklendirýär. Entegem, Hazar deňziniň howpsuzlygy ugrunda, tebigy betbagtçylyklara taýýar bolmak, lukmançylyk hyzmatlaryny üpjün etmek we ...
Dowamy»

Täze okuw halkara elektroenergiýa söwdasyna bagyşlanýar

Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş agentligi (ÝUSAID) Türkmenistanyň hökümeti bilen hyzmatdaşlykda we “Şewron” kompaniýasynyň ýardamy bilen “Halkara elektroenergiýa söwdasy we halkara elektrik energiýasyny satmak we satyn almak boýunça şertnamalar” atly üç günlük seminaryny geçirmäge başlady. Bu okuw halkara elektrik energiýasynyň söwdasyna, marketing tärlerine, elektroenergiýanyň söwdasynyň pasyllylygynyň bähbitli taraplaryndan peýdalanmaklyga we elektrik energiýasyny satmak we satyn ...
Dowamy»

Ari Rolandyň jaz topary Türkmenistanda çykyş edyär

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy Türkmenistanyň medeniýet ministrligi bilen bilelikde Ari Roland jaz saz toparynyň 31-nji martdan 6-njy aprele çenli Türkmenistanda birnäçe köpçulik üçin açyk konsertlerini gurnaýar. Ari Roland jaz saz topary Nýu-Ýork şäherinde işleýän we ýaşaýan dört sany jaz sazandalaryndan ybaratdyr. Olar: Ari Roland-basçy, Jon Moska-trombon, Zaid Nasser-alt-saksofonçy we Kit Balla-deprekçi. Olar halkara turlaryna gatnaşyp, ençeme ...
Dowamy»