Esasy hyzmatlar şertnamasyny (BPA) baglaşmak boýunça ýüz tutma

Mowzuk: Ilçihananyň ulag serişdeleri esasy hyzmatlar şertnamasy (BPA) baglaşmak (BPA-da sargyt berlen gününden 3 günüň içinde)

Haýyşyň çep edilen senesi: 2021-nji ýylyň 19-nji maýy

Resminamalary tabşyrmagyň soňky möhleti: 2021-nji ýylyň 18-nji iýunynda ýerli wagt bilen 17:00-dan gijä galman tabşyrmaly.

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy Hyzmat üpjünçiligi şertnamasy (BPA) baglaşmak isleýär we potensial üpjün edijileri Ilçihananyň ulag serişdeleri esasy hyzmatlar üçin bahany tabşyrmaga çagyrýar. Zerur aýratynlyklar we hyzmatlaryň sanawy goşulýar.

Potensial üpjün ediji goşmaça talaplary ýerine ýetirmeli:

  • Awtoulag hyzmat ediş hyzmatlarynyň bahasyny beriň
  • Üstünlik gazanan teklipçilerden DUNS belgisi bolmaly we SAM / CCR-de aşakdaky saýtlar arkaly hasaba alynmaly: DUNS – www.dnb.com we SAM / CCR www.sam.gov.

Üpjün edijiler özleriniň tekliplerini, olaryň tehniki beýanlary bilen birlikde 2020-nji ýylyň 18-nji iýunyna çenli 17:00-dan gijä galman AshgabatPROCUREMENT@state.gov salgyly elektron poçtasyna ugratmalydyr. Görkezilen seneden we wagtdan soň iberilen teklipler kabul edilmeýär.