Ilçi Allan Mastard

Ilçi Allan Mastard

Allan Mastard Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Ilçisidir. Ol bu wezipä bellenmezden ozal, ABŞ-nyň Oba hojalyk ministrliginiň tabynlygyndaky Daşary ýurtlaryň oba hojalygy baradaky Gullugynyň ministr derejesindäki iň ýokary wezipeli diplomaty bolmak bilen Ilçi Mastard, Nýu-Deli şäherinde ýerleşýän ABŞ-nyň Hindistandaky Ilçihanasynda oba hojalyk meseleleri boýunça geňeşçi-wekil bolup işledi.

Mundan ozal, 2008-nji ýyldan 2011-nji ýyla çenli Ilçi Mastard Mehiko şäherinde ýerleşýän ABŞ-nyň Meksikadaky Ilçihanasynda oba hojalyk meseleleri boýunça geňeşçi-wekil wezipesinde, hem de 2003-nji ýyldan 2008-nji ýyla çenli ABŞ-nyň Moskwadaky Ilçihanasynda oba hojalyk meseleleri boýunça geňeşçi-wekil wezipesinde işledi. Ondan öň ol Wena, Stambul we Moskwa şäherlerinde diplomat bolup işläpdi. 1982-nji ýylda ol ABŞ-nyň Oba hojalyk ministrliginde oba hojalyk ykdysadyýetçisi bolup işe başlady. Oba hojalyk ministrligine işe girmezden öň ol Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzyndan (SSSR) Sietl şäherine göçüp gelen ýewreý maşgalalary ýerleşdirmek boýunça durmuş üpjünçiligi gullugynyň hünärmeniniň kömekçisi bolup işledi. 1978-nji ýyldan 1979-nji ýyla çenli ol ABŞ-nyň Halkara aragatnaşyk gullugynyň SSSR-de geçiren sergisinde terjimeçi-gid bolup işledi.

Waşington şäherinde Ilçi Mastard Daşary ýurtlaryň oba hojalygy baradaky gullugynda Daşary ýurtlaryň oba hojalygy bölüminiň ýolbaşçysynyň orunbasarynyň kömekçisi; Daşary ýurtlaryň oba hojalygy baradaky Gullugynda Ösüp gelýän demokratiýalar bölüminiň müdiriniň orunbasary; we Daşary ýurtlaryň oba hojalygy baradaky Gullugynda Gündogar Ýewropa we Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzy boýunça edarasynyň utgaşdyryjysynyň orunbasary bolup işledi. Bu wezipelerde ol ABŞ-nyň Oba hojalyk ministrliginiň Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzy bilen baglanşykly syýasatyna we tehniki kömek maksatnamalaryna ýolbaşçylyk etdi, hem de azyk kömegi barada ylalaşyklar boýunça gepleşikleri alyp bardy. Ilçi Mastard birnäçe hökümet sylaglaryna: bäş gezek Prezidentiň adyndan berilýän sylaga, ABŞ-nyň Oba hojalyk ministrliginiň iň ýokary sylagyna – Görnükli üstünlikler üçin Hormat hatyna, iki gezek şol ministrliginiň ikinji derejeli sylagyna -Tapawutlanan zähmet üçin berilýän Hormat hatyna, Awstriýa Respublikasynda daşary ýurtlylar üçin bellenilen iň belent baýragy bolan Uly Altyn Medalyna hem de ABŞ-nyň Döwlet Departamentiniň we Oba hojalyk ministrliginiň zähmet sylaglaryna mynasyp boldy.

Ilçi Mastard Illinoýs ştatynyň Urbana şäherindäki Illinoýs Urbana-Şämpeýn uniwersitetinde “Oba hojalygyň ykdysadyýeti” ugryndan okap magistratura derejesini aldy. Mundan başga, ol Sietl şäherinde ýerleşýän Waşington ştatynyň uniwersitetinde “Syýasaty öwreniş” we “Slawýän dilleri we edebiýaty” ugurlaryndan okap ýokary bilim barada bakalawr derejeli iki diplom aldy; hem de Leningrad Döwlet uniwersitetinde rus dili boýunça okuwy tamamlandygy barada şahadatnama-sertifikaty bar.