ABŞ-nyň raýatlary üçin hyzmatlar

ABŞ-nyň RAÝAT HYZMATLARYNYŇ WAGTLAYYNÇA TOGTADYLMAGY

COVID-19 pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýädäki möhüm meselelere jogap hökmünde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçihanasy ABŞ-nyň raýat hyzmatlarynyň hemmesini, şol sanda ähli pasport, raýatlyk we notarius hyzmatlaryny togtatdy.

Gyssagly pasport  hem-de beýleki gyssagly kömek hyzmatlary üçin, consularashgab@state.gov  elektron salgysyna ýüz tutuň ýa-da +99312 940045 belgisine jaň ediň. Türkmenistandan gidip biljek uçuşlar barada maglumat isleýän ABŞ raýatlary, AshgabatUSCitizen@state.gov elektron poçtasy arkaly habarlaşyp bilerler.

ABŞ-nyň raýatlary meseleleri boýunça adaty kabul edişligi mümkin boldugyça gysga wagtda dowam etdireris, ýöne belli bir senäni aýdyp bilmeris. ABŞ-nyň raýatlary hyzmatlarynyň haçan başlajakdygy barada täzeleniş üçin bu web sahypasyny barlap durmagyňyzy haýyş edýäris.

ABŞ-nyň raýatlary aşakda görkezilen salgy boýunça konsullyk bölüminiň hasabynda durup bilerler:

https://step.state.gov/step/