ABŞ-nyň raýatlary üçin hyzmatlar

ABŞ-nyň RAÝAT HYZMATLARYNYŇ WAGTLAYYNÇA TOGTADYLMAGY

COVID-19 pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýädäki möhüm meselelere jogap hökmünde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçihanasy ABŞ-nyň raýat hyzmatlarynyň hemmesini, şol sanda ähli pasport, raýatlyk we notarius hyzmatlaryny togtatdy.

Gyssagly pasport  hem-de beýleki gyssagly kömek hyzmatlary üçin, consularashgab@state.gov  elektron salgysyna ýüz tutuň ýa-da +99312 940045 belgisine jaň ediň. Türkmenistandan gidip biljek uçuşlar barada maglumat isleýän ABŞ raýatlary, AshgabatUSCitizen@state.gov elektron poçtasy arkaly habarlaşyp bilerler.

ABŞ-nyň raýatlary meseleleri boýunça adaty kabul edişligi mümkin boldugyça gysga wagtda dowam etdireris, ýöne belli bir senäni aýdyp bilmeris. ABŞ-nyň raýatlary hyzmatlarynyň haçan başlajakdygy barada täzeleniş üçin bu web sahypasyny barlap durmagyňyzy haýyş edýäris.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ulanmak üçin resminamalary kepillendiriş edarasy tarapyndan tassyklatmak isleýänler üçin, uzakdan tassyklamak hyzmaty alternatiw görnüşinde göz öňünde tutulup bilner. Köp sanly ştat onlaýn hyzmatlar arkaly kepillendiriş edarasy tarapyndan tassyklanan resminamalary kabul edýär. Bu resminamanyň ulanyljak ştatyň düzgünleri bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris. Resminamany onlaýn tassyklamak bilen, edaranyň özüne barmazdan, zerur notarius hyzmatyny alyp bilersiňiz.

ABŞ-nyň raýatlary aşakda görkezilen salgy boýunça konsullyk bölüminiň hasabynda durup bilerler:

https://step.state.gov/step/