Notarius hyzmatlary

NOTARIUS HYZMATLARYNYŇ WAGTLAYYNÇA TOGTADYLMAGY
COVID-19 pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýädäki möhüm meselelere jogap hökmünde ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy şu wagt adaty notarius hyzmatlaryny togtatdy. Notarious meseleleri boýunça adaty kabul edişligi mümkin boldugyça gysga wagtda dowam etdireris, ýöne belli bir senäni aýdyp bilmeris. Notarious hyzmatlarynyň haçan başlajakdygy barada täzeleniş üçin bu web sahypasyny barlap durmagyňyzy haýyş edýäris.

ABŞ-nyň Aşgabatdaky Ilçihanasy ABŞ-da ulanyljak resminamalary tassyklamak hyzmatyny hödürleýär.

Şu hyzmata ýazgy boýunça gelmezden öň aşakdaky talaplar bilen tanyşmaly:

  • Hökumet tarapyndan berilen, şahsy goluňuzyň nusgasyny görkezýän, şahsyňyzy anyklaýyjy resminama (meselem: ABŞ-nyň ýa-da başga daşary ýurduň pasporty, sürüjilik resminamasy we ş.m.)
  • Hemme resminamalaryňyz ýerbe-ýer we tertipli bolmaly. Ilçihananyň işgärleri tarapyndan resminama düzmek bilen baglanyşykly kanuny maslahatlar berilmeýär.
  • Notarius tarapyndan tassyklanmaly resminamalaryň mazmuny bilen doly tanyşmaly, we gol çekilmeli bölümleri bilmeli. Ilçihananyň işgäri tarapyndan siziň getiren resminamaňyz barada size maslahat ýa-da düşündiriş berilmeýär.
  • Bellenen wagtyňyzda taýýarlyksyz gelen bolsaňyz, size täzeden wagt bellemegi maslahat beriler.

Notarius hyzmatyna ýazylyş düzgüni

ABŞ-nyň Aşgabatdaky Ilçihanasy notarius hyzmatyna öňünden ýazylmaly. Ýazylyş diňe aşakdaky salgyda görkezilen elektron ulgamy arkaly amala aşyrylýar:

https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=AKD&appcode=1

Notarial hyzmatyna geleniňizde, aşakdaky görkezilen resminamalaryň sanawyny okamagy maslahat berýäris:

  • Pasport (Türkemistanyň raýatlary üçin içeri passport we daşary ýurda gidilýän pasporty getirmeli)
  • Notarius tarapyndan tassyklamaly resminamanyň asyl nusgasyny;
  • Töleg: her resminama 50.00 ABŞ-nyň dollary, nagt tölemeli;

Notarial hyzmatyna degişli soraglary consularashgab@state.gov elektron poçta arkaly, ýa-da (+993-12) 940049 telefon belgimize hepdäniň Duşenbe we Anna günleri, sagat 11:00 sagat 13:00 çenli jaň edip sorap bolar.