Notarius hyzmatlary

ABŞ-nyň Aşgabatdaky Ilçihanasy ABŞ-da ulanyljak resminamalary tassyklamak hyzmatyny hödürleýär.

Şu hyzmata ýazgy boýunça gelmezden öň aşakdaky talaplar bilen tanyşmaly:

  • Hökumet tarapyndan berilen, şahsy goluňuzyň nusgasyny görkezýän, şahsyňyzy anyklaýyjy resminama (meselem: ABŞ-nyň ýa-da başga daşary ýurduň pasporty, sürüjilik resminamasy we ş.m.)
  • Hemme resminamalaryňyz ýerbe-ýer we tertipli bolmaly. Ilçihananyň işgärleri tarapyndan resminama düzmek bilen baglanyşykly kanuny maslahatlar berilmeýär.
  • Notarius tarapyndan tassyklanmaly resminamalaryň mazmuny bilen doly tanyşmaly, we gol çekilmeli bölümleri bilmeli. Ilçihananyň işgäri tarapyndan siziň getiren resminamaňyz barada size maslahat ýa-da düşündiriş berilmeýär.
  • Bellenen wagtyňyzda taýýarlyksyz gelen bolsaňyz, size täzeden wagt bellemegi maslahat beriler.

Notarius hyzmatyna ýazylyş düzgüni

ABŞ-nyň Aşgabatdaky Ilçihanasy notarius hyzmatyna öňünden ýazylmaly. Ýazylyş diňe aşakdaky salgyda görkezilen elektron ulgamy arkaly amala aşyrylýar:

https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=AKD&appcode=1

Notarial hyzmatyna geleniňizde, aşakdaky görkezilen resminamalaryň sanawyny okamagy maslahat berýäris:

  • Pasport (Türkemistanyň raýatlary üçin içeri passport we daşary ýurda gidilýän pasporty getirmeli)
  • Notarius tarapyndan tassyklamaly resminamanyň asyl nusgasyny;
  • Töleg: her resminama 50.00 ABŞ-nyň dollary, nagt tölemeli;

Notarial hyzmatyna degişli soraglary consularashgab@state.gov elektron poçta arkaly, ýa-da (+993-12) 940049 telefon belgimize hepdäniň Duşenbe we Anna günleri, sagat 11:00 sagat 13:00 çenli jaň edip sorap bolar.