Notarius hyzmatlary

ABŞ-nyň ilçihanasy ABŞ-da ulanyljak resminamalar we çäkli şertlerde daşary ýurtlarda ulanyljak resminamalar üçin kepillendiriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýär.

MÖHÜM MAGLUMAT

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda berilen, we Türkmenistanda ulanmak üçin ynanç haty, kepilnamalar, dogluş, ölüm we nika şahadatnamalar ýaly resminamalar, Türkmenistanyň Waşingtondaky ilçihanasy tarapyndan kepillendirlen ýa-da “kanunlaşdyrylan” bolmalydygny Ilçihana habar berýär. ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy ýokarda agzalan resminamalary tassyklamaýar. Türkmenistanyň çäginde ulanyljak resminamalaryň Türkmenistanyň Waşingtondaky Ilçihanasyna ibermezden öň kepillendiriş tertibi:

Ýokarky agzalan ädimler esasynda kepillendirlen resminama Türkmenistanyň çäginde kabul edilýär.

Notarius hyzmatyna ýazylyş düzgüni

ABŞ-nyň Ilçihanasy notarius hyzmatyna kabul ediliş diňe ABŞ-da ulanyljak resminalar kepillendirmek üçin, we diňe ýazuw arkaly amala aşyrylýar. Hyzmata aşakdaky salgyda görkezilen elektron ulgamy arkaly ýazylmalydyr:

https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=AKD&appcode=1

Notarial hyzmatyna geleniňizde, aşakdaky görkezilen resminamalaryň sanawyny okamagy maslahat berýäris:

  • Pasport (Türkemistanyň raýatlary üçin içeri passport we daşary ýurda gidilýän pasporty getirmeli)
  • Notarius tarapyndan tassyklamaly resminamanyň asyl nusgasyny;
  • Töleg: her resminama 50.00 ABŞ-nyň dollary, nagt tölemeli;

Şu hyzmata ýazgy boýunça gelmezden öň aşakdaky talaplar bilen tanyşmaly:

  • Hökumet tarapyndan berilen, şahsy goluňuzyň nusgasyny görkezýän, şahsyňyzy anyklaýyjy resminama (meselem: ABŞ-nyň ýa-da başga daşary ýurduň pasporty, sürüjilik resminamasy we ş.m.)
  • Hemme resminamalaryňyz ýerbe-ýer we tertipli bolmaly. Ilçihananyň işgärleri tarapyndan resminama düzmek bilen baglanyşykly kanuny maslahatlar berilmeýär.
  • Notarius tarapyndan tassyklanmaly resminamalaryň mazmuny bilen doly tanyşmaly, we gol çekilmeli bölümleri bilmeli. Ilçihananyň işgäri tarapyndan siziň getiren resminamaňyz barada size maslahat ýa-da düşündiriş berilmeýär.
  • Bellenen wagtyňyzda taýýarlyksyz gelen ýagdaýňyzda, size täzeden wagt bellemegi maslahat beriler.

Notarial hyzmatyna degişli soraglar ýüze çykan ýagdaýynda consularashgab@state.gov elektron poçtamyza hat ýazmagy maslahat berýäris.