ABŞ-nyň ilçihanasy Türkmenistanyň kinosenagatyny ösdürýär

Iki sany at gazanan kinodöredijilik bilermenleri, režisýor Stiwen (Sendi) Smolan we kinematografçy Kristofer Çomin, “Amerikan filmleriniň görkezilişi” atly medeni maksatnamasynyň çäklerinde Aşgabat şäherine 20-25 maý aralygynda sapar edip, kinematograf hünärmenleri bilen öz tejribesini paýlaşarlar.

Bu iki kinematografçy ilçihananyň Maglumat serişdeler merkezinde (MSM) we “Aşgabat” kinoteatrynda köpçülik üçin filmleri görkezip, aşakdaky tertip boýunça çykyş ederler:

MSM

  • 20-nji maý, 17:30 – “Reýçel derýasy” filmini görkezmek we onuň režisýory Sendi Smolan bilen filmi ara alyp maslahatlaşmak
  • 23-nji maý, 15:30 – Line arkaly kino bilermenleri we ilçihananyň dostlary arasynda söhbetdeşlik
  • 23-nji maý, 17:00 – “Wirtual dünýä” (Virtual Reality) barada çykyş

“Aşgabat” kinoteatry

  • 21-nji maý, 12:00 – “Gyzlar++” (She++), iňlis dilinde türkmen dilindäki subtitr bilen dokumental film, filmden soň kinematografçylar tomaşaçylaryň soraglaryna jogap berer
  • 21-nji maý, 16:00 – “Uly arzuw” (Big Dream), iňlis dilinde rus dilindäki subtitr bilen dokumental film
  • 21-nji maý, 18:30 – “Topspin” (Top Spin), iňlis dilinde türkmen dilindäki subtitr bilen dokumental film

“Amerikan filmlerini görkeziliş” medeni maksatnama bolup, onuň çäklerinde her ýyl amerikan kino hünärmenleriniň gatnaşmagynda 35-den gowrak ýurtlarda medeni gatnaşyklaryň ösdürilmegi üçin okuw sapaklary we görkezilişleri guralýar.

Goşmaça maglumat almak üçin ABŞ-nyň ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bolümine (+99312) 473503 we (+99312) 473506 telefon belgileri ýa-da irc-ashgabat@state.gov elektron salgysy arkaly ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.