ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy 2016-njy ýylyň 11-nji aprelinde auksion geçirýär

Puşkin köçesiniň 9-njy jaýynda ýerleşýän Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçihanasy aprel aýynyň 11-ine, duşenbe güni auksion geçirýär. Auksion irden sagat 9:00-dan başlap 11: 00-a çenli dowam eder. Ilçihananyň administratiw-hojalyk bölümi üç sany awtoulagy we olaryň ätiýaçlyk şaýlaryny satuwa çykarar. Auksionyň ýeňijileri şol güniň dowamynda telefon arkaly habardar ediler. Ýeňijiler tölegi şol gün amala aşyrmaly. Satyn alan emlägini ilçihanadan alyp gitmeli.

Auksiona gatnaşmak isleýänler ýany bilen şahsyýetnamasyny subut edýän resminama getirip, auksionyň düzgünlerini gyşarnyksyz ýerine ýetirmeli. Satuwa çykarylan emläk şol günki ýagdaýy bilen satylýar.