USAID we Migrasiýa boýunça Halkara Gurama Bütindünýä Adam söwdasyna garşy günine bagyşlanan ýaşlar forumyny geçirýär we ýaşlara seslerini eşitdirmek ü

2021-nji ýylyň 30-njy iýuly, Aşgabat, Türkmenistan – Şu gün ABŞ-nyň Halkara Ösüş Guramasy (USAID) tarapyndan maliýeleşdirilýän Ýewraziýa Gaznasy tarapyndan amala aşyrylýan Merkezi Aziýada Durmuş Innowasiýalar maksatnamasy Migrasiýa boýunça Halkara Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy (MHG) bilen bilelikde “Bütindünýä Adam söwdasyna garşy günine” bagyşlanan ýaşlar forumyny geçirdiler. Bu foruma Türkmenistanyň dürli sebitlerinden 60 ýaş liderler we Türkmenistanyň Sport we Ýaşlar Syýasaty Ministrliginiň, Bilim Ministrliginiň, Zähmet we Sosial Gorag Ministrliginiň, Döwlet Migrasiýa Gullugynyň, jemgyýetçilik we halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

USAID we Migrasiýa boýunça Halkara Gurama Bütindünýä Adam söwdasyna garşy günine bagyşlanan ýaşlar forumyny geçirýär we ýaşlara seslerini eşitdirmek üçin platforma hödürleýär

Gatnaşyjylara ýüzlenip, USAID-iň Türkmenistandaky wekili Nino Nadiradze aýtdy: “Bu forum ýaşlar üçin pikirlerini paýlaşmak we diňlemek üçin amatly pursat. Indi on aý töweregi ýurtda bolup, ýaşlaryň öz jemgyýetine hyzmat edip, jemgyýetçilik üýtgemelerini öňe sürýändiklerine we täze pikirler bilen durmuşy gowulaşdyrmak üçin kompaniýalar gurýandyklaryna elmydama begenýärin. Bütin dünýäde ýaşlar biziň ýaşaýan dünýämizi gowulaşdyrmak, deňsizlikleri ýeňip geçmek we ösüşi çaltlaşdyrmak üçin ulanylyp bilinjek uly mümkinçilikleriň çeşmesidir. Ýaşlaryň ösüşine maýa goýmaklyk her bir ýaş adamyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, jemgyýetde öndürijilikli gatnaşyklara mümkinçilikler döredýär.”

Gatnaşyjylar telekeçilik, daşky gurşaw babatda söhbetdeşligi, sagdyn durmuş ýörelgesi, jyns taýdan deňlik, howpsuz migrasiýa, bilim, iş mümkinçilikleri we meýletinlik ýaly ýaşlar çärelerini durmuşa geçirmekde öňdebaryjy tejribäni we innowasion çemeleşmeleri paýlaşdylar. Mundan başga-da, ýaş liderler tejribe alyşdylar, ösüş we öz-özüňi ösdürmek baradaky taslamalaryny we pikirlerini ara-alyp maslahatlaşdylar.

USAID we Migrasiýa boýunça Halkara Gurama Bütindünýä Adam söwdasyna garşy günine bagyşlanan ýaşlar forumyny geçirýär we ýaşlara seslerini eşitdirmek üçin platforma hödürleýär

USAID-iň Merkezi Aziýada Durmuş Innowasiýalar maksatnamasy Merkezi Aziýada, ýagny Gazagystanda, Täjigistanda, Türkmenistanda we Özbegistanda joşgunly we täsirli raýatlygy ösdürmäge gönükdirilendir.

###

USAID dünýädäki esasy halkara ösüş we ösüşiň netijelerini herekete getirýän katalitik guramasydyr. Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.usaid.gov/central-asia-regional we USAID-iň Facebook sahypasyna: https://www.facebook.com/USAIDCentralAsia giriň.