USAID bilen ÝB Lebap welaýatynyň senetçilerine öz önümlerini dünýä bazarlaryna çykarmaga mümkinçilik döredýär

2023-nji ýylyň 2-nji oktýabry, Aşgabat, Türkmenistan – 30-njy sentýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara Ösüş Guramasy (USAID) hem-de Ýewropa Bileleşiginiň (EU) Türkmenistandaky wekiliýeti, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli Toparynyň goldaw bermeginde «Lebap Handmade Exports» (Lebap HME) maksatnamasynyň jemleýji çäresini gurnadylar.  Bu çäräniň dowamynda Türkmenistanyň ussat senetçileriniň önümleriniň sergisi hem-de emin agzalaryna özleriniň täze biznes taslamalaryny we önümlerini hödürleýän maksatnamanyň on sany finalistiň arasynda bäsleşik geçirildi.

“Lebap HME” maksatnamasy senetçilik önümleriň bazarlaryny artdyrmak we halkara satuwlary ýokarlandyrmak üçin türkmen senetçileriniň önümlerini “eBay” onlaýn bazarynda we beýleki halkara söwda platformalarynda ýerleşdirmegi maksat edinýär.  Alty aýyň dowamynda “Lebap HME” maksatnamasynyň 20 sany gatnaşyjysy önümiň dizaýny, sosial media marketingi, mahabat bildirişlerini ýazmak , surata düşürmek we sanly marketing ýaly ugurlar boýunça gymmatly bilim aldylar.  Şeýle-de, bu maksatnama täze hyzmatdaşlar we türkmen senetçilikleriniň esasy bazary bolan ABŞ-nyň onlaýn dükanlary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaga mümkinçilikleri döretdi.

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçisi Metýu S. Klimow 100-den gowrak çärä gatnaşyjylara ýüzlenip, şeýle belledi: “Ykdysady we jemgyýetçilik pudagyndaky sanly özgerişleriň döwründe, adatça könelişen we belli bir geografiki ýere bagly bolup durýan senetçilik söwdasyna täze tehnologiýalaryň aralaşýandygyny görmek aýratyn tolgundyryjy”.  Mundan başga-da, Ilçi döredijilikli we yhlasly zähmet çekýändikleri üçin hem-de eBay, Deliverr, Payoneer, Etsy ýaly innowasion çözgütler arkaly öz eserlerini dünýäniň halklaryna elýeterli edýändikleri üçin ähli senetçilere minnetdarlygyny bildirdi.

Şanly baýrak gowşurylyş dabarasynda maksatnamanyň üç gatnaşyjysy guramaçylardan we sponsorlardan sowgat aldylar. “Hünarli” onlaýn söwda meýdançanyň esaslandyryjysy Maýsa Öwezowa, öz biznesiniň täsirli ösüşi we maksatnamanyň dowamynda amaly üstünlikleri sebäpli birinji ýeri eýeledi. Hanym Öwezowa, 2023-nji ýylyň maý aýyndan sentýabr aýyna çenli jemi 47,700 manat möçberinde 40 sany önümi ýerläp, güýçli depginli ösýän satuwlary amala aşyrdy.

2023-nji ýylyň aprelinde Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde başlanan “Lebap HME” maksatnamasyny USAID-iň Telekeçiligi ösdürmek taslamasy (FGI) hem-de Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti bilelikde gurnadylar.  Şeýle hem, bu maksatnama ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli topary tarapyndan uly goldaw berildi.

###

USAID – bu Merkezi Aziýanyň halklary bilen bilelikde durmuş we ykdysady abadançylygy ösdürmäge ýardam berýän Amerikanyň hökümetiniň öňdebaryjy guramasydyr.