USAID sebitleýin söwda we iş üpjünçiligi boýunça üstünlikleri belleýär

2022-nji ýylyň 21-nji ýanwary, Aşgabat, Türkmenistan – Şu gün, ABŞ-nyň Halkara ösüş guramasy sebitleýin «Bäsdeşlige ukyplylyk, söwda we iş orunlaryny döretmek (CTJ)» atly bäş ýyllyk taslamasynyň üstünlikli tamamlanmagyny belleýär. Bu taslama Merkezi Aziýanyň eksportyny ýeňilleşdirip, miwe we bakja, ulag we logistika hem-de syýahat pudaklarynda iş üpjünçiligi artdyrdy. Mundan başgada, taslama, bäsdeşlige ukyplylygy üstünlikli ýokarlandyrdy hem-de sebitde we daşarda bu pudaklarda söwdany artdyrdy.

USAID Innowasiýa gaznasynyň çäginde Merkezi Aziýadaky 34 sany innowasiýa taslamasyna 1,97 million amerikan dollary mukdarynda maýa goýdy. Innowasiýa gaznasynyň döredilmeginiň maksady miwe we bakja, ulag we logistika hem-de syýahat pudaklarynda işleýän hyzmatdaşlaryň eksportyny artdyrmak, işlerini ösdürmek we täze iş orunlary döretmek üçin innowasiýa başlangyçlaryna höweslendirmekdi. Innowasiýa gaznasynyň itergesi bilen hususy pudaga jemi 5,89 million amerikan dollar maýa goýuldy, netijede, 23 kompaniýada 634 sany täze iş orny döredildi we 13 firma 37 sany täze bazara önüm eksport etdi.

USAID sebitleýin söwda we iş üpjünçiligi boýunça üstünlikleri belleýär

USAID Merkezi Aziýanyň bagbançylygynda-da möhüm üstünlikleri goldady. Mysal üçin, sebiti we önümlerini tanatmak üçin «Merkezi Aziýanyň tagamy» atly markasynyň ösdürilmegini goldady. Şeýle hem, Merkezi Aziýanyň miwe we bakja öndürijileri hem-de eksport edijileri öz içine alýan wirtual gollanma döredip, Ýewropaly we Aziýaly alyjylary bu Merkezi Aziýa kärhanalary bilen duşuşmaga hem-de gepleşik geçirmäge çagyrdy. Bu işewürlik wakalar, ýagny B2B duşusyklar, 17,5 million amerikan dollarlyk şertnamalara sebäp boldy.

USAID Merkezi Aziýany syýahat etmäge höweslendirmek hem-de syýahaty ösdürmek üçin syýahatçylyk assosiýasiýalary, milli syýahatçylyk komitetleri we 400-den gowrak hususy pudagyň wekilleri bilen ýakyn hyzmatdaşlykda işläp, syýahatçylyk markasyny döretdi. Bu marka dünýäde 24 million gezekden gowrak tomaşa edildi. USAID, «WideOyster Travel» žurnaly bilen hyzmatdaşlykda, dünýä derejesinde tanalýan onlaýn syýahatçylyk platformasynda Merkezi Aziýanyň ýörite neşirini döretdi. Mundan başga-da, USAID sebiti öwrenmek üçin syýahatçylara ylham bermek maksady bilen Merkezi Aziýanyň syýahatçylyk ýerleriniň ýokary hilli 3D panoramik kartalaryny taýýarlady. Kartalar dünýäde iki milliondan gowrak tomaşa edildi. USAID, şeýle hem, bir milliondan gowrak syýahatçylara ýeten 31 sany täze trekking ugurlary barada jikme-jik beýany döretdi we neşir etdi. Bu goldaw, «Lonely Planet» žurnalynyň Merkezi Aziýany 2020-nji ýylyň ýanwar aýy üçin dünýäniň iň gowy syýahat sebiti diýip atlandyrmagyna goşant goşdy.

USAID Merkezi Aziýanyň iň uly 150 sany transport we logistika kärdeşler arkalaşyklaryndan we hususy kompaniýalaryndan ybarat bolan Transport we Logistika Hyzmatdaşlygyny döretdi. Bu hyzmatdaşlyk, söwda päsgelçiliklerini aýyrmak, harytlaryň akymyny gowylandyrmak, sebitdäki bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak hem-de ulag we logistika pudagynda iş üpjünçiligini ýokarlandyrmak üçin hökümetiň özgertmelerini alyp barmagyny goldaýan hususy pudagyň tarapdarlaryna işjeň goldaw berdi.

Bäş ýylyň dowamynda, USAID-iň bäsdeşlige ukyplylyk, söwda we iş orunlaryny döretmek (CTJ) taslamasy Merkezi Aziýa sebitiniň söwdasyny artdyrmak maksady bilen her ýyl geçirilýän Merkezi Aziýanyň Söwda Forumyny gurnady. Bu wagtyň dowamynda, forum esasy söwda temalaryny ara alyp maslahatlaşmak we sebitleýin söwdany ösdürmek maksady bilen hyzmatdaş bolmak üçin, bäş ýylyň dowamynda 16,000-den gowrak işewür wekilini we wezipeli adamlary özüne çekip meşhur marka öwrüldi. Forumlarda we işewürlik çärelerinde rekord derejede şertnama baglanşylyp, olaryň jemi 88 million amerikan dollardan gowrak boldy.

2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda, USAID täze bäş ýyllyk, Merkezi Aziýanyň bäş döwletinde ýerine ýetiriljek 19 million amerikan dollarlyk Merkezi Aziýa Söwda taslamasyny yglan etdi. Ösüşi çaltlaşdyrmak maksady bilen gümrük we serhet proseduralaryny sazlaşdyrmak, döwlet-hususy gepleşikleri ýokarlandyrmak we işewürlik bilen aragatnaşygy gowylandyrmak üçin, USAID-iň Merkezi Aziýa Söwda taslamasy söwda, kärhanalary ösdürmek we sebit aragatnaşygyny goldamak ýaly öňden ýerine ýetirilip gelinýän işleriniň dowamy bolup durar.

###

USAID dünýäde öňdebaryjy halkara ösüş guramasy we ösüş netijelerine ýetmek üçin katalizator bolup durýar. Has giňişleýin maglumat üçin USAID-Merkezi Aziýa web sahypasyna: https://www.usaid.gov/central-asia-regional hem-de Facebook sahypasyna giriň: https://www.facebook.com/USAIDCentralAsia.