USAID Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryny halkara parlament tejribesi bilen tanyşdyrýar

2023-nji ýylyň 10-nji iýuly, Aşgabat, Türkmenistan – Şu gün USAID Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyryşynyň 27 deputaty üçin halkara parlament tejribesi boýunça iki günlük okuw-maslahatyny tamamlady. USAID-iň “Döwleti dolandyryş ulgamynyň kämilleşdirilmegine ýardam bermek” (GSP) taslamasy tarapyndan gurnalan bu okuw-maslahatynda gatnaşyjylar kanunçykaryjylygyň öňdebaryjy tejribeleri, daşary ýurt parlamentleriň işiniň netijeli prosesleri hem-de kanunçykaryjy we wekilçilikli edaralaryň işiniň netijeliligini bahalandyrmak ýaly mowzuklary ara alyp maslahatlaşdylar. Mundan başgada, okuw-maslahatyň dowamynda deputatlaryň gündelik işinde ulanyp boljak kanunçykaryjylyk prossesinde sanly tehnologiýalary ulanylmagyň usullaryna hem seredildi.

USAID kanunçykaryjylyk işiniň netijeleligini ýokarlandyrmak we halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen Türkmen parlamentarileriň başarnyklaryny kämilleşdirmek boýunça Türkmenistanyň Mejlisi bilen hyzmatdaşlyk edýär. 2022-nji ýylda USAID Türkmenistan Mejlisiniň wekilleri üçin diplomatik usullary arkaly parlamentara gatnaşyklary ösdürmek boýunça “Parlament diplomatiýasy” atly üç hepdelik okuw-maslahatyny geçirdi.

USAID Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryny halkara parlament tejribesi bilen tanyşdyrýar

Täze saýlanan türkmen deputatlary üçin bu giriş okuw-maslahatyndan daşary, USAID netijeli dolandyryş usullaryny kämilleşdirmek we sebitde durnuklylygy gazanmak boýunça Türkmenistanyň Mejlisi bilen hyzmatdaşlygyny dowam eder. USAID meýilleşdirilýän çareleriň çäginde Türkmen parlamentarileriň we ABŞ-nyň Kongresiniň wekilleri bilen tejribe alyşmak boýunça okuw saparlary gurnamakda hem ýardam berer.
###

USAID tarapyndan maliýeleşdirilýän we Q2 Impact (ozalky QED Group LLC) kompaniýasy tarapyndan ýerine ýetirilýän “Döwleti dolandyryş ulgamynyň kämilleşdirilmegine ýardam bermek” (GSP) taslamasy Türkmenistanyň hökümeti bilen hyzmatdaşlykda öz işini alyp barýar. Bu taslama ýurdumyzdaky döwlet edaralarynyň netijeliligini, hasabatlylygyny we aýanlygyny ýokarlandyrmaga ýardam berýär.
###
USAID – dünýäde öňdebaryjy halkara ösüş guramasy hem-de durnukly ösüşiniň ýardam berijisi bolup durýar. Has giňişleýin maglumat almak üçin USAID-iň Merkezi Aziýa https://www.usaid.gov/central-asia-regional web-sahypasyna giriň.