USAID türkmen senetçilik önümleriniň dünýä derejesinde satylmagyna ýol açýar

Türkmenistan, Aşgabat, 2022-nji ýylyň 5-nji marty – Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş guramasy (USAID) ýerli “Orlan” kompaniýasy bilen bilelikde “Handmade Exports 2021” (HME) startap inkubator maksatnamasynyň soňky çäresini geçirdi. Bu çäre Türkmenistanyň iň ussat senetçileriniň el işleriniň sergisini we HME maksatnamasynyň çäginde gazanylan täze telekeçilik işlerini, önümlerini we üstünliklerini kazylar toparyna hödürlän on sany maksatnama finalistleriniň bäsleşigini özünde jemledi.

10 aýlyk maksatnamanyň dowamynda HME-niň 24 gatnaşyjysy önümiň dizaýny, onlaýn bazar gözlegleri, önümi ýokary hilli surata alyş, önümi onlaýn söwda meýdançalarynda ýerleşdirmek we sanly mahabatlandyryş ugurlara ökde bolan onlarça hünärmenler bilen 250 sagat intensiw seminarlary we maslahat beriş sessiýalaryny geçdiler. Maksatnamanyň ahyrky maksady eBay we beýleki halkara söwda meýdançalarynda türkmen senetçileriniň bellige alynmagy hem-de olaryň global bazarda eýeleýän meýdanyny giňeltmek we halkara satuwlaryny artdyrmakdan ybarat bolup durýar.

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Metýu S. Klimow 100-den gowrak çärä gatnaşyjylaryna ýüzlenip, şeýle diýdi: “Sanly üýtgeşmeleriň her bir ykdysady we jemgyýetçilik pudagyna täsir edýän döwründe bu täze tehnologiýalaryň däp-dessura öwrülen we belli bir geografiki ýerleşiş bilen baglanyşykly bolan senetçilik söwdasyna ýetendigini görmek aýratyn tolgundyryjy. Siziň döredijiligiňiz we hyjuwyňyz ajaýyp eserleriňizi ABŞ-da we beýleki ýurtlarda eBay, Deliverr, Payoneer, Etsy we ş.m. onlaýn hyzmatlar arkaly adamlara elýeterli etdi.”

Maksatnamanyň alty gatnaşyjysy guramaçylardan we hemaýatkärlerden baýrak aldy. Türkmenistanyň çäginde täsin el halylary dokaýan we satýan ömürboýy senetçi we işewür aýal Maýa Orazmyradowa durnukly işewürlik modeli, täzeçe garaýyşly telekeçilik çemeleşmesi we ajaýyp çykyş etmek başarnygy bilen birinji orny eýeledi.

“Handmade Exports 2021” maksatnamasynyň netijesinde 16 maksatnama gatnaşyjysy 2021-nji ýylyň noýabr aýynda öz eBay dükanlaryny açdylar. Möçberi 24,000 amerikan dollardan gowrak esasan Demirgazyk Amerikaly alyjylara gönükdirilen jemi 190 önüm eBay onlaýn-meýdançasyna çykaryldy. Mundan başga-da, bu 16 adamyň 12-si 2021-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistandan “Deliverr” kompaniýasynyň ABŞ-daky ammaryna 105 sany harydyň birleşdirilen tapgyryny iberdi. Bu strategiki ädim ahyrky satyn alyjylar üçin eltip beriş möhletini gysgaltmaga mümkinçilik berýär. Diňe şu hereketiň özi maksatnama gatnaşyjylaryna iki aýyň içinde Amerikaly we Kanadadan, Ýewropadan we Ýaponiýadan bolan daşary ýurtly satyn alyjylara 2,500 amerikan dollarlyk 28 sany önümi satmaga mümkinçilik berdi. Esasan hem aýal-gyzlardan durýan bu senetçileriň köpüsi üçin eBay dükanynyň açylmagy ilkinji halkara işewürlik amalydyr.

###

USAID dünýädäki iň esasy halkara ösüş guramasy we ösüş pudagynda netijeleri gazanýan katalitik guramadyr. Has giňişleýin maglumat üçin https://www.usaid.gov/central-asia-regional girip görmegiňizi haýyş edýäris.