USAID Türkmenistanda maýa bazarlaryň ösdürilmegini goldaýar

2022-nji ýylyň 15-nji iýuny Aşgabat, Türkmenistan – Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş boýunça guramasy (USAID) Aşgabat gazna biržasy (AGB) bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde hünärmenlere dellalçylyk hyzmatlary we gymmatly kagyzlaryň emissiýasy boýunça okuwlary üstünlikli tamamlandyklary üçin şahadatnamalary gowşurdy.

Okuwlar aprel-iýun aýlary aralygynda geçirildi.  Iki okuw tapgyrlary dellallar üçin, ikisi hem emitent kompaniýalary üçin geçirildi.  Şu okuwlaryň netijesinde AGB gymmat bahaly kagyzlar boýunça täze 25 sany hususy dellallary taýýarlady we korporatiw obligasiýalaryň we paýnamalaryň emissiýasy arkaly maliýe serişdelerini çekmek hakynda 45 sany türkmen kompaniýalaryň eýelerine we menejerlerine maglumat ýetirdi.

Şahadatnamalary gowşurmagyň dowamynda ABŞ-nyň Halkara ösüş boýunça guramasynyň (USAID) Türkmenistandaky wekili Nino Nadiradze okuwlaryň gatnaşyjylaryna ýüzlenip, “Siziň ähliňiz ilkinji ýol geçijiler we ýoly döredijisiňiz.  Işiň täze görnüşlerini we maliýe serişdelerini çekmegiň usullaryny synap görmäge bolan hyjuwyňyzyň netijesinde siz ykdysadyýeti öňe tarap ilerledersiňiz” diýip, belledi.

Şeýle hem çäräniň dowamynda USAID-yň we AGB-nyň hünärmenleriniň Türkmenistanda gazna bazarynyň infrastrukturasyny ösdürmek we onuň ykdysadyýetini ilerletmek maksady bilen uzak möhletli maliýe serişdelerini çekmegiň ähmiýeti barada tanyşdyryş çäreleri guraldy.

AGB 2016-njy ýylda döredilip, ol ýurtda maýa bazarlaryny emele getirmekde öňdebaryjy edara hökmünde çykyş edýär.  USAID we AGB durnukly we netijeli hereket edýän gazna bazaryny döretmegine garaşylýan ýol kartanyň üstünde işleýärler.

USAID – bu dünýäniň öňdebaryjy halkara ösüş guramasydyr we ösüş babatda netijeleri gazanmakda ýardam berýän katalizator hökmünde çykyş edýär.  USAID-yň Merkezi Aziýadaky alyp barýan işleri barada goşmaça maglumatlary Missiýanyň https://www.usaid.gov/central-asia-regional salgysyndaky saýtyndan alyp bilersiňiz.