Türkmenistanda jenaýat jogapkärçiligine çekilendigi ýa çekilmedigi barada güwanama

  1. Aşgabatda geçiriljek immigrasiýa wiza söhbetdeşligi üçin zerur resminamalar
  2. Lukmançylyk barlagyny geçmek boýunça gözükdirme
  3. Türkmenistanda jenaýat jogapkärçiligine çekilendigi ýa çekilmedigi barada güwanama

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy, immigrasiýa wizasyny alýan raýatlar üçin talap edilýän, Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan berilýän jenaýat jogapkärçiligi baradaky güwanamany almagy üçin ýardam edýär. Eger-de Siz Türkmenistanyň çäginde 6 aýdan köp ýaşan bolsaňyz, we hem-de Siz ABŞ-nyň immigrasiýa wizasyna ýüz tutýan bolsaňyz, jenaýat jogapkärçiligi barada güwanama almak üçin haýyşnama ibermeli. Şol haýyşnamany biziň elektron poçta adresimize: consularashgab@state.gov şu aşakda sanalan maglumaty bize ibermeli:

  1. Immigrasiýa wiza ýüz tutmaga esas bolan resminamanyň skanerden göçürmesi (tassyklanan I-130 haýyşnamasynyň nusgasy, immigrasiýa lotereýasyny utuş haty ýa-da söhbetdeşlige çakylyk);
  2. Adyňyz, familiýaňyz, edil pasportda ýazylşy ýaly bolmaly; Rus hem Iňlis dilinde;
  3. Başga adynyz, ýa-da familiýaňyz (mysal üçin durmuşa çykmakaňyz we ş.m.);
  4. Doglan senaňiz: gün-aý-ýyl görnüşinde; doglan ýeriniz, doglan ýurdyňyz;
  5. Türkmenistanda häzirki ýa-da sonky ýaşan salgyňyz – Rus hem Iňlis dilinde.

Möhüm maglumat: jenaýat jogapkärçilik güwanama haýyşyňyzda ýokarda görkezilen maglumatyň doly hem-de wagtynda iberilmezligi, resminamanyň gijikmegine sebäp bolup biler.

Resminamanyň taýýarlanmagy umuman 6 hepde alýar. Örän köp möçberli haýyşnamalaryň gelýänligi sebäbli, ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň Konsulluk bölümi 6 hepde möhleti bolmadyk jenaýat jogapkärçilik güwanama haýyşlaryna degişli hatlaryna jogap bermez.