Başga ýurtlardan gelýän immigrantlar üçin wiza lotereýasy

1990-njy ýylda ABŞ-nyň Immigrasiýa kanuny esasynda “Başga ýurtlardan gelýän immigrantlar üçin wiza lotereýasy”, köplenç “Grin Kard Lotereýasy” diýip atlandyrylýan, meýilnama esaslandyryldy. Bu meýilnama laýyklykda 1995-nji ýyldan başlap her ýyl 55 000 immigrasiýa görnüşli wizalar berilýär. Bu lotereýanyň maksady ABŞ-nyň immigrant ilatyny dürlileşdirmek.

Başga ýurtlardan gelýän immigrantlar üçin wiza lotereýasy” boýunça wiza ýüz tutmak üçin usvisas.state.gov sahypasyndaky “Başga ýurtlardan gelýän immigrantlar üçin wiza lotereýasy” bölüminde görkezilen ädimleri ýerine ýetirmeli. Şol ýerde agzalan ädimleriň ählisini ýerine ýetireniňizden soň Milli wiza merkeziniň (National Visa Center (NVC)) ugradan görkezmelerini okap şu internet sahypasynda berilen maglumat bilen tanyşyň.

Aşgabatda geçiriljek immigrasiýa wiza söhbetdeşligi üçin zerur resminamalar:
 1. Pasport: Wiza ýüz tutýanlaryň her biri üçin daşary ýurda gitmek üçin berilen we ABŞ-na barandan soň möhleti azyndan 6 aýlyk bolan pasporty (“zagranpasport”), hem-de pasportyň göçürmesini (kopiýasy) getirmeli;
 2. Immigrasiýa wizasy üçin soragnama: internet arkaly immigrasiýa wiza soragnamasyny doldurmak üçin şu ýere basyň;
 3. Dogluş hakynda şahadatnama: wiza ýüz tutýanlaryň her biri üçin dogluş hakynda şahadatnamasynyň asyl nusgasyny, göçürmesini (kopiýasy) hem de onuň iňlis diline edilen terjimesini getirmeli;
 4. Nika şahadatnamasy: maşgalalylar nika şahadatnamasynyň asyl nusgasyny hem de göçürmesini getirmeli. Ozalky nikalary bolan bolsa, nika şahadatnamasynyň asyl nusgasyny, göçürmesini (kopiýasyny) hem de onuň iňlis diline edilen terjimesini; nika bozulanlygy barada şahadatnamanyň/ýan ýoldaşy ýogalan bolsa ölüm barada şahadatnamanyň asyl nusgasy, göçürmesini (kopiýasy) hem de onuň iňlis diline edilen terjimesini getirmeli;
 5. Lukmançylyk barlagynyň netijesi: Siziň geçen lukmançylyk barlagynyň netijelerini ýapyk bukjada getirmeli;
 6. Jenaýat jogapkäçiligine çekilendigiňiz ýa çekilmändigiňiz barada kepilnama: Türkmenistanyň degişli edaralaryndan alnan kepilnamany hem-de 16 ýaşdan soň daşary ýurtlarda bir ýyldan köp ýaşan bolsaňyz, şol ýurtlaryň degişli edaralaryndan alnan kepilnamany hem getirmeli. Wiza söhbetdeşlik senesinden has öňüräginden, şol kepilnamany Türkmenistanyň degişli edaralaryndan almaga kömek sorap Ilçihana ýüz tutuň;
 7. Kazyýet karary hem jeza möhletini tamamlandygy barada resminalar: eger-de siz jenaýat jogapkärçiligine çekilip jeza çeken hem azatlykdan mahrum edilen bolsaňyz, şol ýagdaýa degişli ähli resminamalary (kazyýet kararyny hem jeza möhletini tamamlandygy barada resminalary) getirmeli;
 8. Harby gullugy barada resminama: harby gullugynda gulluk eden bolsaňyz, harby biletynyň asyl nusgasyny, hem-de göçürmesini (kopiýasyny) getirmeli;
 9. Surat: 7 sany 5×5 sm ölçegli, ýerligi ak bolan surat getirmeli (şular ýaly suratyň 3 sanysyny lukmançylyk barlagyny geçeňizde hem bermeli);
 10. “Başga ýurtlardan gelýän immigrantlar üçin wiza lotereýasy” boýunça wiza tölegi üçin 330 ABŞ-nyň dollaryny tölemeli.

Bilim: Başga ýurtlardan gelýän immigrantlara berilýän (“Başga ýurtlardan gelýän immigrantlar üçin wiza lotereýasy”) wiza esasy ýüz tutýanyň orta bilimi ýa şol bilen deň derejeli bilimi, ýa da soňky bäş ýylyň dowamynda ABŞ-nyň Zähmet ministrliginiň bildirýän talaplaryna laýyk gelýän iş tejribesi bolmaly.

Bilim: Söhbetdeşlige geleniňizde ABŞ-nyň okuw jaýlarynyň beren diplomy ýa orta bilim baradaky attestaty bilen deň derejeli, okuwy doly tamamlanyňyzy we alan bilimiňizi subut edip biljek diplomy, attestaty ýa beýleki resminamany ABŞ-nyň Ilçihanasyna ýa Konsullygyna tabşyrmaly. Başga ýurtlardan gelýän immigrantlara berilýän (“Başga ýurtlardan gelýän immigrantlar üçin wiza lotereýasy”) wiza ýüz tutýanyň ýokary okuw jaýynda okamaga mümkinçilik berip biljek 12 ýyllyk orta bilimi ýa şol bilen deň derejeli bilimi bolmaly. Aşakdakylar kabul edilmeýär:

 • G.E.D. ýaly resminamalar kabul edilmeýär.
 • Ýörite hünärmen okuw mekdebi tamamlandygyňyz hakyndaky diplom şol resminamanyň esasynda ýerli ýokary okuw jaýa kabul edilmäge esas bolmaýar we şol okuw derejesi ABŞ-nyň doly orta bilimi derejesine gabat gelmeýär.

Doly orta bilimi bolmadyk adamlardan iş tejribe baradaky resminama: öz iş tejribäňiz barada resminamany söhbetdeşlik wagtynda ABŞ-nyň Ilçihanasynyň konsulluk gullugyna tabşyrmaly. Iş tejribäňiz sonky 5 ýylyň içinde azyndan 2 ýylap işlenen hem işlän hünariňiz ABŞ-nyň Zähmet baradaky departamentiniň “O*Net Online Database” sahypasynda görkezilen sanawda görkezilşi ýaly 4 hem 5 maddasyna gabat gelmeli we iş ukybyňyzy bahalandyrylanda 7.0 derejesi ýa-da ondan ýokary bolmaly. Goşmaça maglumat “O*Net Online Database” sahypasynda elýeterlidir.