Başga ýurtlardan gelýän immigrantlar üçin wiza lotereýasy

ABŞ-nyň Döwlet Departamenti DW-2021 lotereýasyna gatnaşyjylaryň soragnama barlama möhletini 2020-nji ýylyň 5-nji maýyndan 6-njy iýuna geçirdi. Bu ýagdaý Döwlet Departamentiniň hemme güýjini häzirki wagtdaky COVID-19-yň ýaýramagyna garşy görülýän çärelerine we ABŞ-nyň raýatlaryna edilýän ýardamyny öňki nobatda goýulýanyna baglydyr. Dowamy…

Her ýylda ABŞ-nyň Grin Kard Lotereýa meýilnamasy, ABŞ-a immigrasiýa derejesi az bolan ýurtlardan bolan 55 000 adama, ABŞ-a hemişelik gitmegi rugsat berýar. Şu lotereýada utujy saylama kompýuter arkaly geçirilýär we utujylaryň sany dünýa boýunça alty geografik regionlara paylanylýar. Utujularyň köp göterimi, ABŞ-a immigraziýa az baran ýurtlarda dogulan adamlara berilýär. Utan adamlara, olaryň indiki etmeli ädimleri barada ýörite gözükdirme sistema arkaly beriler.

DV-2021 lotereýasy

 DV-2021 lotereýasyna gatnaşmak üçin aşakdaky görkezilen ädimleri ýerine ýetirmeli:

 1. 2019-njy ýylyň 2-nji oktýabryndan 5 noýabryna çenli internet arkaly DV-2021 soragnamany doldyryp tabşyrmaly. Doldyrmadan öň, aşakdaky berilen internet sahypasyndaky gözükdirme bilen, köp soralýan soraglary sahypasyny okamagy maslahat berýäris: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-instructions.html  Grin Kard lotereýasyna gatnaşmak üçin elektron soragnamany şu ýerde doldyrylýär: https://dvlottery.state.gov
 2. Lotereýanyň netijiseni E-DV websahypasynda elýeterlidir. Dogry we doly doldyrylan soragnama tabşyrylan wagty, internet sistema size adyňyz we şahsy belgiňiz ýazylan tassyknama berer. Şol tassyknamany çapdan çykaryp özüňizde saklamagyňyzy maslahat berýäris. 2020-nji ýylyň 5-nji maýyndan başlap, şol berilen şahsy belgi boýunça, siz öz soragnamagyňyzyň ýagdaýyny www.dvlottery.state.gov  sahypadaky Entry Status Check sistema arkaly barlap bilersiňiz, we utan bolsaňyz indiki ädimler barada habar beriler. Görkezilen barlaýyş usuly, anketaňyzy barlap bolýan ýeketäk usulydyr. Şonyň üçin berilen şahsy belgiňizi özüňizde saklamak örän möhüm.
 3. Tabşyran anketaňyz utan bolsa, wiza söhbetdeşligini Kentuki Ştatyndaky Konsulluk Merkezi (KCC) tarapyndan belleniler we habar beriler. Şol wagtynda berilen gözükdirmeleri üns bilen ýerine ýetiriň.
 4. Lukmançylyk barlagyna ýazylyň. Barlagy geçirýän Ilçihananyň ygtyýarly lukmany. ABŞ-na hemişelik gitmek üçin wiza ýüz tutýan adamlaryň hemmesi medisina barlagyny geçmelidirler. Barlagyň netijelerini size ýapyk bukjada beriler. Bukjany açman Ilçihana getirmeli. Şol bukça açyk bolsa, barlag netijesini kabul edilmez we gaýtadan geçmeli bolar. Başga lukmanlardan geçilen barlag netijeleri kabul edilmez. Lukmançylyk barlagyň geçme düzgünini şu ýerde görip bilersiňiz.
 5. Ilçihanada geçiriljek söhbetdeşlik üçin resminamalary taýynlamaly. Talap edilýän resminamalaryň sanawy şu ýerde elýeterlidir. Talap edilýän resminamalaryň arasynda hemme 16 ýaşa ýeten adamlardan, 16 ýaşdan soň daşary ýurtda bir ýyldan köp ýaşan bolsa, şol ýyurtlardan jenaýat jogapkärçiligine çekilmedigi barada resminama talap ediler. Şol talap edilýän resminamany Türkmenistanyň çägine degişli kepilnamany Ilçihana ýardam edýär. Şol ýardamy haýyş etmek üçin, siz Ilçihana ýüzlenme ibermeli, we ýüzlenmede näme maglumat talap edilýändigi barada şu ýerde görkezilen.
 6. Söhbetdeşlik geçirilenden soň, wiza berilen ýagdaýynda 1-2 iş güni gowamynda taýyn bolýa. Wiza berilmedik ýagdaýynda size goşmaça maglumat Konsul tarapyndan beriler.
 7. Lotereýa barada giňişleýin maglumat şu ýerde berilen.

Kentuki Konsulluk Merkezi tarapyndan Aşgabatdaky Ilçihanada söhbetdeşlik güni bellenen bolsa, aşakdaky görkezilen resminamalary talap ediler:

 1. Pasport: Wiza ýüz tutýanlaryň her biri üçin daşary ýurda gitmek üçin berilen we ABŞ-na barandan soň möhleti azyndan 6 aýlyk bolan pasporty (“zagranpasport”), hem-de pasportyň göçürmesini (kopiýasy) getirmeli;
 2. DS-260 Immigrasiýa wizasy üçin soragnamadoldurmak üçin şu ýere basyň;
 3. Dogluş hakynda şahadatnama: wiza ýüz tutýanlaryň her biri üçin dogluş hakynda şahadatnamasynyň asyl nusgasyny, göçürmesini (kopiýasy) hem de onuň iňlis diline edilen terjimesini getirmeli;
 4. Nika şahadatnamasy: maşgalalylar nika şahadatnamasynyň asyl nusgasyny hem de göçürmesini getirmeli. Ozalky nikalary bolan bolsa, nika şahadatnamasynyň asyl nusgasyny, göçürmesini (kopiýasyny) hem de onuň iňlis diline edilen terjimesini; nika bozulanlygy barada şahadatnamanyň/ýan ýoldaşy ýogalan bolsa ölüm barada şahadatnamanyň asyl nusgasy, göçürmesini (kopiýasy) hem de onuň iňlis diline edilen terjimesini getirmeli;
 5. Lukmançylyk barlagynyň netijesi: Siziň geçen lukmançylyk barlagynyň netijelerini ýapyk bukjada getirmeli;
 6. Jenaýat jogapkäçiligine çekilendigiňiz ýa çekilmändigiňiz barada kepilnama:Türkmenistanyň degişli edaralaryndan alnan kepilnamany hem-de 16 ýaşdan soň daşary ýurtlarda bir ýyldan köp ýaşan bolsaňyz, şol ýurtlaryň degişli edaralaryndan alnan kepilnamany hem getirmeli. Wiza söhbetdeşlik senesinden has öňüräginden, şol kepilnamany Türkmenistanyň degişli edaralaryndan almaga kömek sorap Ilçihana ýüz tutuň;
 7. Kazyýet karary hem jeza möhletini tamamlandygy barada resminalar:eger-de siz jenaýat jogapkärçiligine çekilip jeza çeken hem azatlykdan mahrum edilen bolsaňyz, şol ýagdaýa degişli ähli resminamalary (kazyýet kararyny hem jeza möhletini tamamlandygy barada resminalary) getirmeli;
 8. Harby gullugy barada resminama:harby gullugynda gulluk eden bolsaňyz, harby biletynyň asyl nusgasyny, hem-de göçürmesini (kopiýasyny) getirmeli;
 9. Surat:7 sany 5×5 sm ölçegli, ýerligi ak bolan surat getirmeli (şular ýaly suratyň 3 sanysyny lukmançylyk barlagyny geçeňizde hem bermeli);
 10. DV lotereýa wiza tölegi üçin 330 ABŞ-nyň dollary (nagt we diňe dollarda alynýar).
 11. Bilim barada resminamalar: DV lotereýasyny utan esasy ýüz tutýanyň adamyň orta bilimi ýa şol bilen deň derejeli bilimi, ýa da soňky bäş ýylyň dowamynda ABŞ-nyň Zähmet ministrliginiň bildirýän talaplaryna laýyk gelýän iş tejribesi bolmaly.

Bilim: Söhbetdeşlige geleniňizde ABŞ-nyň okuw jaýlarynyň beren diplomy ýa orta bilim baradaky attestaty bilen deň derejeli, okuwy doly tamamlanyňyzy we alan bilimiňizi subut edip biljek diplomy, attestaty ýa beýleki resminamany (kopiýasyny, we Iňlis dile terjimesini) ABŞ-nyň Ilçihanasyna tabşyrmaly. Wiza ýüz tutýanyň ýokary okuw jaýynda okamaga mümkinçilik berip biljek 12 ýyllyk orta bilimi ýa şol bilen deň derejeli bilimi bolmaly. Aşakdakylar kabul edilmeýär:

 • E.D. ýaly resminamalar kabul edilmeýär.
 • Ýörite hünärmen okuw mekdebi tamamlandygyňyz hakyndaky diplom şol resminamanyň esasynda ýerli ýokary okuw jaýa kabul edilmäge esas bolmaýar we şol okuw derejesi ABŞ-nyň doly orta bilimi derejesine gabat gelmeýär.

Doly orta bilimi bolmadyk adamlardan iş tejribe baradaky resminama: öz iş tejribäňiz barada resminamany söhbetdeşlik wagtynda ABŞ-nyň Ilçihanasynyň konsulluk gullugyna tabşyrmaly. Iş tejribäňiz sonky 5 ýylyň içinde azyndan 2 ýylap işlenen hem işlän hünariňiz ABŞ-nyň Zähmet baradaky departamentiniň “O*Net Online Database” sahypasynda görkezilen sanawda görkezilşi ýaly 4 hem 5 maddasyna gabat gelmeli we iş ukybyňyzy bahalandyrylanda 7.0 derejesi ýa-da ondan ýokary bolmaly. Goşmaça maglumat  www.travel.state.gov sahypasynda elýeterlidir.