DW (Grin Kard) wizasy barada maglumat

Her ýylda ABŞ-nyň Grin Kard Lotereýa meýilnamasy, ABŞ-a immigrasiýa derejesi az bolan ýurtlarda doglan 55 000 adama, ABŞ-a hemişelik gitmek mümkinçiligini berýar. Şu lotereýada utujy saýlama kompýuter arkaly geçirilýär we utujylaryň sany dünýa boýunça alty geografik regionlara paýlanylýar. Utujularyň köp göterimi, ABŞ-a immigraziýa az baran ýurtlarda dogulan adamlara berilýär. Utan adamlara, olaryň indiki etmeli ädimleri barada ýörite gözükdirme ulgam arkaly beriler. DW lotereýa barada giňişleýin maglumat berkidilen şu salgyda elýeterlidir.

DV-2025 meýilnamasy

DV-2025 meýilnamasyna gatnaşmak isleýanleriň elektron soragnamasy https://dvprogram.state.gov/ internet sahypa arkaly 2023-nji ýylyň 4-nji oktýabryndan başlap, 7-njy noýabra çenli kabul edilýär. Gatnaşyjylar elektron soragnamany diňe bir gezek tabşyryp bilerler, bir gezekden köp tabşyrylsa, gatnaşmak hukugyny ýitirýarler. DV-2025 meýilnama barada giňişleýin maglumat şu salgyda elýeterlidir. Iňlis dilinde berilen DV-2025 gözükdirmesi ýeketäk resmi gözükdirmesidir.

Möhüm maglumat: kezzapçylykdan we hilegärlikden ägä boluň! Internet ulgamyndaky kezzapçylykdan we aldawa salýan sahypalardan, ýa-da elektron poçta arkaly gelýän nädogry maglumaty, resmi maglumat ýaly görkezip aldawa salýan internet sahypalardan seresap boluň we giňişleýin maglumat bilen şu salgyda tanyşyp bilersiňiz. DV-2025 meýilnamasyna gatnaşmak üçin elektron soragnamany özüňiziň doldyrmagyny maslahat berýäris. Soragnamany doldyrmak aňsat hem tölegsizdir.

DW meýilnamasynda utuş gazananlar üçin giňişleýin maglumat şu ýerde elýeterlidir.

ABŞ-nyň Aşgabatdaky Ilçihanasyna immigrasiýa wizasy üçin söhbetdeşlikden ozal, şu salgydaky görkezmeleri ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris.

DW wiza söhbetdeşlik üçin esasy arzaçy üçin zerur resminamalaryň sanawy: 

 1. Pasport (asyl nusga, kopiýa), pasportyňyzyň möhleti ABŞ-a gidiljek gününden başlap azyndan 6 aýdan köp bolmalydyr.
 2. DS-260 anketasynyň ştrih-kodly sahypasy
 3. Surat 2 sany (ululygy 5X5 sm)
 4. Dogluş şahadatnama (asyl nusgasy, kopiýasy we berkidilen iňlis diline terjimesi)
 5. Nika baglaşandygy ýa-da nikanyň bozulandygy hakynda şahadatnama, ölüm şahadatnamasy (asyl nusgasy, kopiýasy we berkidilen iňlis diline terjimesi)
 6. Lukmançylyk barlagynyň netijeleri bilen möhürlenen bukja (lukmançylyk barlagyny söhbetdeşlikden öň geçmeli).
 7. 16 ýaşdan uly adamlara, daşary ýurtda 1 ýyldan köp ýaşan ýagdaýynda, şol ýurtdan jenaýat jogapkärçiligine çekilmedigi barada şahadatnama (asyl nusgasy, iňlis diline terjimesi)
 8. Jenaýat jogapkärçiligine çekilendigi ýagdaýynda: kazyýet karary hem jeza möhletini tamamlandygy barada resminalar (kazyýet kararyny hem jeza möhletini tamamlandygy barada resminalary) getirmeli – (asyl nusgasy, iňlis diline terjimesi).
 9. 18 ýaşdan uly, we nikada durmaýan raýatlar uçin: RÝANÝA (ZAGS) edarasyndan nikada durmaýanlygy barada beýanama.
 10. Harby gullugy barada resminama: harby gullugynda gulluk eden bolsaňyz, harby biletynyň (asyl nusgasy, kopiýasy we berkidilen iňlis diline terjimesi)
 11. Bilim barada resminamalar: Orta bilim şahadatnamasy (asyl nusgasy, iňlis diline terjime), we orta mekdepden soň alynan bilim barada degişli diplomlar (asyl nusgasy, kopiýasy we berkidilen iňlis diline terjimesi). Söhbetdeşlikden soň goşmaça resminalar talap edip biliner.
 12. Söhbetdeşlik güni wiza tölegi 330 Amerikan dollary, her bir maşgala agzasyna üçin we nagt görnüşinde tölemeli.

DW wiza söhbetdeşlik üçin maşgala agzalary üçin zerur resminamalaryň sanawy: 

 1. Pasport (asyl nusga, kopiýa), pasportyňyzyň möhleti 6 aýdan köp bolmalydyr.
 2. DS-260 anketasynyň ştrih-kodly sahypasy
 3. Surat 2 sany (ululygy 5X5 sm)
 4. Dogluş şahadatnama (asyl nusgasy, kopiýasy we berkidilen iňlis diline terjimesi)
 5. Nika baglaşandygy ýa-da nikanyň bozulandygy hakynda şahadatnama, ölüm şahadatnamasy (asyl nusgasy, kopiýasy we berkidilen iňlis diline terjimesi)
 6. Lukmançylyk barlagynyň netijeleri bilen möhürlenen bukja (lukmançylyk barlagyny söhbetdeşlikden öň geçmeli).
 7. 16 ýaşdan soň 12 aýdan gowrak ýaşan daşary ýurtlaryndan (Türkmenistandan başga) jenaýat jogapkärçiligine çekilmedigi barada şahadatnama (asyl nusgasy, iňlis diline terjimesi)
 8. Jenaýat jogapkärçiligine çekilendigi ýagdaýynda: kazyýet karary hem jeza möhletini tamamlandygy barada resminalar (kazyýet kararyny hem jeza möhletini tamamlandygy barada resminalary) getirmeli – (asyl nusgasy, iňlis diline terjimesi)
 9. Harby gullugy barada resminama: harby gullugynda gulluk eden bolsaňyz, harby biletynyň (asyl nusgasy, kopiýasy we berkidilen iňlis diline terjimesi)
 10. Söhbetdeşlik güni wiza tölegi 330 Amerikan dollary, her maşgala agzasy üçin we nagt görnüşinde tölemeli.

ABŞ-nyň çägine barýanlar üçin COVID-19 keseline garşy sanjym talaplary barada maglumat:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#covid-vaccines