Wiza soragnamaňyzyň ýagdaýyny barlamak

  1. Söhbetdeşlik
  2. Wiza soragnamaňyzyň ýagdaýyny barlamak
  3. Söhbetdeşlikden soň

Siz wiza soragnamaňyzyň ýagdaýyny ceac.state.gov sahypasyndan barlap bilersiňiz.

Käbir wiza ýüz tutýan adamlaryň wiza soragnamasy goşmaça dolandyryş işlerine degişli bolup durýar we şol sebäpli söhbetdeşlikden soň netije çykarmak goşmaça wagt alýar. Wiza ýüz tutulanda şular ýaly ýagdaý ýüze çyksa wiza ýüz tutýan habardar edilýär. Köp halatlarda, soragnamanyň goşmaça dollandyryş işleri 60 güne çenli çekip biler. Jogap berilmegiň anyk wagty her adamyň aýratyn ýagdaýyna baglydyr.

Eger-de Size wiza berilmedik bolsa goşmaça maglumaty usvisas.state.gov sahypasynda tapyp bilersiňiz.