Söhbetdeşlik

usvisas.state.gov internet sahypasyndaky “Immigrasiýa wizasy boýunça edilmeli işler” bölüminde görkezilşi ýaly, işe ýerleşmegiň esasynda berilýän immigrasiýa wiza ýüz tutmak üçin ähli resminamalary Milli wiza merkezine tabşyranyňyzdan soň (şol sanda ähli tölegleri töläp, Immigrasiýa wizasy üçin DS-260 resminamasyny, maddy üpjünçiligi kepillendirýän resminamalary, we ş.m. tabşyryp), Siziň işiňize serediler. Işiňiz ähli talaplara laýyk gelen ýagdaýynda Milli wiza merkezi bize söhbetdeşlik günüňiz barada habar berer.

Söhbetdeşlik barada doly maglumat usvisas.state.gov sahypasynda ýerleşdirilendir.