Maşgala agzasy hökmünde ABŞ-da hemişelik ýaşamaga rugsat berýän immigrasiýa wizasy

ABŞ-nyň Immigrasiýa kanunyna, hususan-da Immigrasiýa we raýatlyk kanunyna laýyklykda, maşgala agzalaryna berilýän we hemişelik ýaşamaga rugsat berýän immigrasiýa wizalaryň iki görnüşi bar: biri – ýakyn garyndaşlar üçin, ikinjisi – immigrasiýa wizasyna ýüz tutmaga artykmaçlyk hukugy bolan beýleki maşgala agzalary üçin wiza bar. Immigrasiýa wizalarynyň şu iki görnüşi hem-de Grin Kard lotereýasynda berilýän wiza ýaly beýleki immigrasiýa wizalary barada giňişleýin maglumat üçin usvisas.state.gov sahypasyndaky “Wiza görnüşleri barada gözükdiriji” bölümine geçiň.

ABŞ-da hemişelik ýaşamaga rugsat berýän immigrasiýa wizasyna ýüz tutmak üçin usvisas.state.gov sahypasyndaky “Immigrasiýa wizasy boýunça edilmeli işler” bölüminde görkezilen ädimleri ýerine ýetirmeli. Şol ýerde agzalan ädimleriň ählisini ýerine ýetireniňizden soň Milli wiza merkeziniň (National Visa Center (NVC)) tarapyndan ugradan görkezmelerini okap şu internet sahypasynda berlen maglumat bilen tanyşyň.

Immigrasiýa wizasy üçin Aşgabatdaky ABŞ-nyň Ilçihanasyna söhbetdeşlige geleňizde getirmeli resminamalaryň sanawy:
 • Pasportyňyz, daşary ýurda gitmek üçin berilen pasport (“zagranpasport”), möhleti azyndan 6 aý bolmaly hem-de pasportyň göçürmesi (kopiýasy);
 • Immigrasiýa wizasy üçin soragnama: internet arkaly immigrasiýa wiza soragnamasyny doldurmak üçin şu ýere basyň;
 • Dogluş hakynda şahadatnama: wiza ýüz tutýanlaryň ählisi dogluş hakynda şahadatnamasynyň asyl nusgasyny, göçürmesini (kopiýasyny) hem de onuň iňlis diline edilen terjimesini getirmeli.
 • Nika şahadatnamasy: maşgalalylar nika şahadatnamasynyň asyl nusgasyny, göçürmesini (kopiýasyny) hem de onuň iňlis diline edilen terjimesini getirmeli. Ozalky nikalary bolan bolsa, nika şahadatnamasynyň asyl nusgasyny, göçürmesini (kopiýasyny) hem de onuň iňlis diline edilen terjimesini, nika bozulanlygy barada şahadatnamanyň/ýan ýoldaşy ýogalan bolsa ölüm barada şahadatnamanyň asyl nusgasy, göçürmesini (kopiýasy) hem de onuň iňlis diline edilen terjimesini, getirmeli;
 • Lukmançylyk barlagynyň netijesi: Siziň geçen lukmançylyk barlagynyň netijelerini ýapyk bukjada getirmeli;
 • Jenaýat jogapkäçiligine çekilendigiňiz ýa çekilmändigiňiz barada kepilnama: Türkmenistanyň degişli edaralaryndan alnan kepilnamany, hem de daşary ýurtlarda bir ýyldan köp ýaşan bolsaňyz, şol ýurtlaryň degişli edaralaryndan alnan kepilnamany hem getirmeli. Wiza söhbetdeşlik senesinden has öňüräginden, şol kepilnamany Türkmenistanyň degişli edaralaryndan almaga kömek sorap Ilçihana ýüz tutuň;
 • Kazyýet karary hem jeza möhletini tamamlandygy barada resminalar: eger-de siz jenaýat jogapkärçiligine çekilip jeza çeken hem azatlykdan mahrum edilen bolsaňyz, şol ýagdaýa degişli ähli resminamalary (kazyýet kararyny hem jeza möhletini tamamlandygy barada resminalary) getirmeli;
 • Harby gullugy barada resminama: harby gullugynda gulluk eden bolsaňyz, harby biletynyň asyl nusgasyny, göçürmesini (kopiýasyny) hem de onuň iňlis diline edilen terjimesini getirmeli;
 • Surat: 7 sany 5×5 sm ölçegli, ýerligi ak bolan surat getirmeli (şular ýaly suratyň 3 sanysy lukmançylyk barlagyny geçeňizde hem bermeli);
 • Maddy üpçünçilik kepilnamasy: Siz üçin petisiýa tabşyran ABŞ-daky maşgala agzasy Immigrasiýa wizasy üçin ýüz tutýan her adama we onuň maşgala agzalaryna aýratyn doldurylyp gol çekilen I-864 resminamasynyň asyl nusgasyny we göçürmesini tabşyrmaly. Gelinlige/öýlenýän ýigide berilýän K wiza görnüşi üçin I-134 resminamasy gerek. Eger de şol agzalan resminama Milli wiza merkezine (National Visa Center) öň tabşyrylan bolsa, onda söhbetdeşlige geleniňizde täzeden tabşyrmak gerek däl. I-864 resminamasy barada goşmaça maglumat üçin http://www.uscis.gov sahypasyna geçiň;
 • Garyndaşlygy we gatnaşygy subut edip biljek resminamalar: suratlar, hat üsti ýazyşmalar we elekron poçta arkaly ýazylan hatlar, hem de pesisiýa tabşyran bilen gatnaşygyňyzy subut edip biljek beýleki resminamalar.