Söhbetdeşlik

usvisas.state.gov internet sahypasynda görkezilşi ýaly Gelinlige/öýlenjek ýigide berilýän wiza ýüz tutmak üçin ähli resminamalary Milli wiza merkezine tabşyranyňyzdan soň (şol sanda ähli tölegleri töläp, Immigrasiýa wizasy üçin DS-160 resminamasyny, maddy üpjünçiligi kepillendirýän resminamalary, we ş.m. tabşyryp), Siziň işiňize serediler. Işiňiz ähli talaplara laýyk gelen ýagdaýynda Milli wiza merkezi bize söhbetdeşlik günüňiz barada habar berer.

Söhbetdeşlik barada doly maglumat usvisas.state.gov sahypasynda ýerleşdirilendir.

Gelinlik/öýlenjek ýigit wiza söhbetdeşligi üçin gerek resminamalar

(Bu resminamalar ABŞ-na gitjek HER BIR maşgala agzasyna aýry jemlenmelidir)

 • Immigrasiýa wizasyna ýüz tutýanlar 16 yaşdan geçen bolsa, olaryň her biri jenaýat jogapkärçiligine çekilendigi ýa da çekilmändigi barada resminamany almak üçin, öz pasportlarynyň göçürmesini/kopiýasyny çatyp (şol sanda, ýazgyda duran salgy görkezilen pasportyň sahypasyny) consularashgab@state.gov electron poçtanyň üsti bilen Ilçihana hat ugradyp ýardam berilmegini haýyş edip biler.
 • https://ceac.state.gov/GenNIV/ salgysyndan geçip DS-160 wiza soragnamasyny Internet arkaly dolduryp tabşyrmaly.
 • Lukmançylyk barlagyndan geçmeli (gözükdirme şu ýerde)
 • Aşakdaky resminamalary ýygnamaly:
 1. Daşary ýura gitmek üçin passport (“zagranpasport”): asyl nusgasy + suratly sahypasynyň göçürmesini/kopiýasyny getirmeli.
 2. Dogluş hakynda şahadatnama: asyl nusgasyny, göçürmesini/kopiýasyny, iňlis diline edilen terjimesini getirmeli.
 3. Ozalky nikalary bolanlar: nika şahadatnamasynyň asyl nusgasyny, göçürmesini (kopiýasyny) hem de onuň iňlis diline edilen terjimesini, nika bozulanlygy barada şahadatnamanyň/ýan ýoldaşy ýogalan bolsa ölüm barada şahadatnamanyň asyl nusgasyny, göçürmesini (kopiýasy) hem de onuň iňlis diline edilen terjimesini getirmeli;
 4. Lukmançylyk barlagynyň netijesi: Siziň geçen lukmançylyk barlagynyň netijelerini ýapyk bukjada getirmeli;
 5. Jenaýat jogapkäçiligine çekilendigiňiz ýa çekilmändigiňiz barada kepilnama: Türkmenistanyň degişli edaralaryndan alnan kepilnamany, hem de 16 ýaşdan soň daşary ýurtlarda bir ýyldan köp ýaşan bolsaňyz, şol ýurtlaryň degişli edaralaryndan alnan kepilnamany hem getirmeli;
 6. 7 sany 5×5 sm ölçegli, ýerligi ak bolan surat getirmeli (şular ýaly suratyň 3 sanysy lukmançylyk barlagyny geçeňizde hem bermeli);
 7. ABŞ-nyň raýaty öz gelinligine/öýlenjek ýigidine berýän maddy üpçünçiligini kepillendirýän I-134 resminamasyny getirmeli.
 8. Wiza söhbetdeşligi üçin nagt görnüşde 265 ABŞ-nyň dollaryny tölemeli.
 9. Gelinligiňiz/öýlenjek ýigidiňiz bilen gatnaşygyňyzy subut edip biljek suratlar, hat üsti ýazyşmalar we elekron poçta arkaly ýazylan hatlar hem de beýleki resminamalary getirmeli.