Wiza ýüz tutmak

Okuwçy (F-1/M-1) wizalary

ABŞ-nyň Ilçihanasyna ýa-da Konsullygyna F ýa M görnüşli wiza ýüz tutmazdan öňürti saýlan okuw jaýyňyz ABŞ-nyň SEVP okuw jaýlary hasaba alyş ulgamyna degişlidigini barlap görmegi maslahat berýäris. SEVP ulgamyna degişli okuw jaýlaryň sanawyny gözden geçirmek üçin ABŞ-nyň Milli howpsyzlyk gullugynyň (DHS) internet sahypasyna geçiň.

ABŞ-nyň okuw jaýyna kabul edileniňizden soň, Sizi SEVIS ulgamynda hasaba goýarlar. Soň Siz SEVIS I-901 hasaba alyş tölegini tölemeli. Giren okuw jaýyňyz Size I-20 resminamasyny (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (F-1/M-1) Student Status-For Academic and Language Students) ibermeli we şonuň esasynda wiza ýüz tutup şol resminamany wiza söhbetdeşligine getirip konsula bermeli. Siziň okaýan wagtyňyz ýan ýoldaşyňyz hem/ýa çagaňyz Siz bilen ABŞ-na gitmäge niýetlenýän bolsa, hersine aýratyn I-20 resminama talap ediler, ýöne maşgalaňyz şol resminama üçin alynýan SEVIS I-901 I-20 tölegini tölemeli däl. SEVIS I-901 tölegi barada giňişleýin maglumat ücin SEVP sahypasyna geçiň.

Alyş-çalyş maksatnamalara gatnaşyjylar üçin J-1 wiza

J1 görnüşli wiza üçin ýüz tutmazdan öňürti alyş-çalyş maksatnamasyna howandarlyk edýän guramanyň üsti bilen şol maksatnama ýüz tutmaly. J-1 wiza maksatnamasynyň düzgünleri we talaplary barada goşmaça maglumat üçin “Alyş-çalyş maksatnamasy J-1 wiza” sahypasyna geçiň.

Maksatnama kabul edileniňizden soň SEVIS ulgamynda hasaba durup hasaba alyş tölegini geçirmeli. Maksatnama gatnaşyjylara DS-2019 resminama iberilýär. Ýan ýoldaşyňyz hem/ýa çagaňyz Siz bilen ABŞ-na gidýän bolsa, hersine aýratyn resminama iberilmeli. SEVP ulgamy barada we tölegi barada goşmaça maglumaty SEVP sahypasynda tapyp bilersiňiz.

J-1 wizanyň amaly işi ýerine ýetirýän/stažer görnüşi üçin DS-2019 resminamadan daşary DS-7002 (DS2019 resminamanyň 7-nji soragynda bellenilşi ýaly) resminamasy hem zerur. J-1 wizanyň praktikant görnüşi barada goşmaça maglumat.

Okuw wizasy üçin aşakdaky ädimler talap edilýär

Siziň pasportyňyz ABŞ-a gitmekçi günüňizden başlap azyndan 6 aýlyk möhleti bolmalydyr; eger-de raýatlygyny alan ýurdyňyz ABŞ bilen aýratyn şertnama baglaşan ýurtlaryň biri bolsa goşmaça resminama bu şert Size degişli däldir.

DS-160 soragnamany doldurmaly, we bir sahypada berilýan tassyknamany söhbetdeşlige getirmelidir.  Soragnamadaky ähli soraglara doly we dürs jogap bermeli we berilen sorag Size degişli bolmadyk ýagdaýynda, maňa degişli däl, ýagny “none” diýip jogap bermeli. Soraglara nädogry jogap berilse ýa-da doly jogap berilmese, soragnamaňyz yzyna berler hem söhbetdeşlige täzeden ýazylmaly boljakdygyny Size habar berýäris.

Möhüm bellik: Maşgala (ýa-da topar) hökmünde wiza ýüz tutylanda, her bir maşgala (topar) agza, şol sanda çagalar üçin hem aýratyn DS-160 soragnamasyny tabşyrmaly we aýratyn tölemeli. 14 ýaşamadyk çagalar söhbetdeşlige ýazylmaly däldirler.

  • F-1/M-1 görnüsli okuwçy wizasy üçin ABŞ-daky okuw jaýy tarapyndan beriýän I-20 resminamasyny talap edilýär.
  • J-1 görnüşli alyş-çalyş maksatnama gatnaşyjylar wizasy üçin ABŞ-daky kabul edýan edara tarapyndan berilen DS-2019 resminamasy talap edilýär.
  • SEVIS töleginiň tassyknamasy

Okuwçy wiza ýüz tutýanlardan soralyp bilinjek goşmaça resminamalar

Okuwçy wiza ýüz tutýanlardan soralyp bilinjek goşmaça resminamalar siziň okuwa taýyarlyk ýagdaýyňyzyň wiza berilmäge gabat gelýändigini kesgitlemek üçin aşakda görkezilen sanawdan ybarat bolup biler:

  • Orta bilim baradaky şahadatnama, okan okuw jaýynyň beren diplomy, bilim we ylmy derejesi barada şahadatnama;
  • ABŞ-nyň okuw jaýynyň talap edýän testiň netijeleri;
  • Saparyňyz tamamlanandan soň gaýdyp geljegiňizi subutnama edip biljek resminamalar;
  • Okuw we okuw döwri ABŞ-da ýaşamak, baryp-gaýtmak bilen baglanşykly ähli çykdaýjylary tölemäge mümkinçiligiňiz bardygyny subut edýän maddy ýagdaýyňyz barada resminalalar.

Alyş-çalyş maksatnama wizasyna ýüz tutýanlardan soralyp bilinjek goşmaça resminamalar

Alyş-çalyş maksatnama wizasyna ýüz tutýanlardan soralyp bilinjek goşmaça resminamalar siziň wiza bermeklik talaplaryna gabat gelýändigiňizi kesgitlemek üçin aşakda görkezilen sanawdan ybarat bolup biler:

  • ABŞ-na saparyňyzyň maksady;
  • Saparyňyz tamamlanandan soň gaýdyp geljegiňizi subutnama edip biljek resminamalar;
  • Saparyňyzyň çykdaýjylaryny tölemäge mümkinçiligiňiz bardygyny subut edýän maddy ýagdaýyňyz barada resminamalar.

Wiza söhbetdeşligine elektron ulgamy arkaly ýazylmaly:

https://evisaforms.state.gov/Instructions/SchedulingSystem.asp

Söhbetdeşlige ulgam arkaly ýazylaňyzda DS-160 soragnamanyň tassyknama belgisini sorar.

Okuwçy wizasyna ilkinji gezek ýüz tutýanlar: F-1 we M-1 görnüşli okuwçy wizalary okuw başlamazdan 120 gün öň alyp bolýar, emma ABŞ-nyň çägine okuwyňyz başlamazdan diňe 30 gün öň baryp bilersiňiz.

Okuwyny dowam edýänler: eger-de Siz öz okuwçy wizaňyzy dogry ulanyp, elektron SEVIS ulgamyndaky hasaba alyş maglumatlaryňyz täzelenen bolsa, wizaňyzy islendik wagt täzeläp bilersiňiz.

Alyş-çalyş maksatnamalara gatnaşyjylar:  ABŞ-nyň çägine maksatnamanyň başlamazdan diňe 30 gün öň baryp bilerler.

Göz öňüne tutulmadyk gyssagly ýagdaý ýüze çykan wagty wiza söhbetdeşligine gyssagly we gysga wagtda ýazylmak ýagdaýy barada berkidilen salgydaky maglumat bilen tanyşmagy maslahat berýäris.

Söhbetdeşlik gününde ýokarda agzalan resminamalary we yzyna gaýtaryp berilmeýän wiza tölegini tölemeli: F-1/M-1 (okuwçy), J-1 (alyş-çalyş maksatnamasyna gatnaşyjy) görnüşli wizalar üçin 185 ABŞ-nyň dollaryny tölemeli.

BELLIK: ABŞ-nyň Hökumetiniň maliýeleşdirýän alyş-çalyş maksatnamalara gatnaşýanlar we olaryň maşgala agzalary J-1 görnüşli wizalary tölegsiz berilýär. Şeýle maksatnamalar ABŞ-nyň Döwlet Departamenty, USAID ýa-da ABŞ-nyň Hökumeti tarapyndan gurnalan bolsa, DS-2019 resminamasynda bellenen maksatnama belgisi G-1, G-2, G-3 ýa-da G-7 bolmaly.  ABŞ-nyň Hökumeti tarapyndan maliýeleşdirilýän alyş-çalyş maksatnamalara gatnaşýanlar başga goşmaça töleglerinden hem boşadylýar.

Wiza ýüz tutanyňyzda syýasyz, elektron emeli bilen barmak yzlary alynar, we Konsul bilen söhbetdeşlik wagtynda hem tassyklanar.

Söhbetdeşligiň dowamynda Konsul wiza almak üçin edilýän talaplara gabat gelýändigiňizi ýa da gelmeýändigiňizi, hem de saparyňyzyň maksady esasynda beriljek wizanyň görnüşini kesgitlär. Siz söhbetdeşlik wagty öz ýagdaýyňyzyň ABŞ-nyň kanuny boýunça wiza almaga gabat gelýändigini subut etmeli.

Wiza berilen wagty, uzak möhletli wiza isleseňiz onuň goşmaça tölegi bar. Eger-de siz F, J, M  görnüşli wiza alan bolsaňyz, size 3 aý köp gezeklik wiza goşmaça tölegsiz beriler. Wiza möhletini 3 aýdan köp görnüşini isleseňiz aşakda görkezilen goşmaça tölegi tölemeli:

Köp gezeklik 3 aýlyk wiza – goşmaça tölegsiz

Köp gezeklik 6 aýlyk wiza – goşmaça 90 ABŞ-nyň dollary

Köp gezeklik bir ýyllyk wiza – goşmaça 330 ABŞ-nyň dollary

Wiza berilen ýagdaýynda pasportyňyzy taýyn etmegi 3-5 iş güni eglär. Konsul söhbetdeşligiň soňynda wizaňyzy taýyl boljak wagtyny aýdar.  Wizaňyzy almana gelen wagtyňyz ýanyňyz bilen içki pasportyňyzy, ýa-da sürüjilik şahadatnamaňyzy getirmäni we wagtynda gelmegi unutmaň.