Wiza soragnamaňyzy tabşyrmaklygyň tertibi

  1. Wiza soragnamaňyzy tabşyrmaklygyň tertibi
  2. Wiza soragnamaňyzyň ýagdaýyny barlamak
  3. Söhbetdeşlikden soň

Siziň pasportyňyzyň ABŞ-a gidiljek saparyňyzdan soň hem azyndan 6 aýlyk möhleti bolmaly; eger-de raýatlygyny alan ýurdyňyz ABŞ bilen aýratyn şertnama baglaşan ýurtlaryň biri bolsa bu şert Size degişli däldir. Siziň pasportyňyzda Sizden başga da adam görkezilen bolsa, onda her adama aýratyn DS-160 wiza soragnamasyny tabşyrmaly.

DS-160 soragmanany diňe internet üsti bilen doldyryp tabşyrmaly, we 1 sahypa tassyknamasyny printerden çykarmaly. Soragnamadaky ähli soraglara jogap bermeli. Berilen sorag size degişli bolmasa, maňa degişli däl, ýagny “none” diýip görkezmeli. Soraglara nädogry jogap berilse ýa-da doly jogap berilmese, soragnamaňyz yzyna gaýtarylar we söhbetdeşlige täzeden ýazylmagy talap ediler.

Möhüm bellik: Maşgala (ýa-da topar) hökmünde syýahat etseňiz, her bir maşgala agza, şol sanda çagalar üçin aýratyn DS-160 soragnamasyny tabşyrmaly we aýraty tölemeli. 14 ýaşamadyk çagalar söhbetdeşlige ýazylmaly däl.

Wiza söhbetdeşligi üçin pasport, DS-160 soragnamanyň tassyknama sahypasy (2-nji ädim) we ölçegi 5X5sm soňky 6 aýyň içinde alynan, ýerligi ak surat tabşyrmaly. B1/B2 görnüşli wiza üçin soralyp bilinjek goşmaça resminamalar siziň umumy ýagdaýyňyzyň wiza berilmäge gabat gelýändigini kesgitlemek üçin aşakda görkezilen sanawdan ybarat bolup biler:

  • ABŞ-na saparyňyzyň maksady
  • Saparyňyzyň çykdaýjylaryny tölemäge mümkinçiligiňiz bardygyny subut edýän maddy ýagdaýyňyz barada resminalalar
  • Goşmaça resminamalar Siziň işiňiz, girdeyjiňiz, emlägiňiz we ş.m. resminamalardan ybarat

Bellik: wiza ýüz tutýan adam ABŞ-daky garyndaşlarynyň (tanyşlarynyň) güwä geçmegi däl-de öziniň öz ýurdyna bolan güýçli baglanşygynyň bardygyny subut etmeli. Çakylyk hat ýa-da maddy üpçünçilik kepilnamasy wiza ýüz tutmak üçin talap edilenok. Isleseňiz çakylyk hatyny, ýa-da maddy üpçünçilik kepilnamasyny wiza söhbetdeşligine getirip bilersiňiz, ýöne ol resminamalar Konsuluň çykarjak netijesine uly täsiri ýokdygy barada habarly bolmaly.

Söhbetdeşlik wagtyny içihananyň elektron ulgamy arkaly bellenilýär.

Söhbetdeşlik wagtyny belläniňizde, ulgam sizden DS-160 soragnamanyň ştrih kodyny talap eder. Şol belgi DS-160 tassyknama sahypasynda goýy gara şrift bilen ýazylandyr.

Söhbetdeşlik gününde 3-nji ädimde sanalan resminalary tabşyrmaly, we yzyna gaýtarylyp berilmeýän wiza tölegini tölemeli. B1/B2 görnüşli (syýahatçylyk hem şahsy sapar) wizalar üçin 185.00 ABŞ-nyň dollaryny tölemeli. Iş görnüşli wizalar üçin (H, L, O, P, Q, hem R) 315.00 ABŞ-nyň dollaryny tölemeli.

Üns beriň! Ähli tölegler nagt görnüşde we ABŞ-nyň dollarynda tölenmelidir. Puly gaýtargysyz we dogry möçberde getirmegi maslahat berýäris.

Wiza üçin resminama kabul edilende, elektron enjam arkaly barmak yzlary alynýar, we söhbetdeşlik wagtynda tassyklanar.

Söhbetdeşligiň dowamynda konsul wiza almaga üçin edilýän talaplara Siziň ýagdaýyňyz gabat gelýändigini ýa-da gabat gelmeýändigini, hem de saparyňyzyň maksady esasynda beriljek wizanyň görnüşini kesgitleýär. Siz söhbetdeşlik wagtynda, öz ýagdaýyňyzyň ABŞ-nyň kanuny boýunça wiza almaga gabat gelýändigini subut etmeli.

Wiza berilen ýagdaýynda, 3 aýdan uzak möhletli wiza isleseňiz, goşmaça tölemeli. Eger-de siz B1/B2 (işewurlik we syýahatçylyk) görnüşli wiza berilen ýagdaýynda, size 3 aýlyk we köp gezeklik wiza goşmaça tölegsiz berler. Möhleti 3 aýdan köp bolan wiza isleseňiz aşakda görkezilen goşmaça tölegi tölemeli:

  • Köp gezeklik 3 aýlyk wiza – goşmaça tölegsiz
  • Köp gezeklik 6 aýlyk wiza – goşmaça 90.00 ABŞ-nyň dollary
  • Köp gezeklik bir ýyllyk wiza – goşmaça 330.00 ABŞ-nyň dollary

Wiza berilen ýagdaýynda, pasportyňyzy yzyna 3-5 iş günden alyp bilersiňiz. Söhbetdeşligiň soňunda, konsul wiza taýyn boljak wagtyny aýdar we şol bellenen güniünde we sagatynda ýanyňyz bilen içki pasport, ýa-da sürüjilik şahadatnamasyny (ýa-da başga görnüşli şahsyňyzy belli ediji resminama) getirmeli.