Syýahatçylyk

Discover AmericaABŞ-na syýahat ediň. ABŞ size örän köp gyzykly zatlar hödürleýär. ABŞ-nyň taryhyny owreniň; seýilgählerimize aýlanyp tebigy täsinliklerimizi görüň; sungat we binagärçilik eserlerimize baha beriň, deñiz kenarlarymyzy baryp görüň; tagam we şeraplarymyzy dadyp görüň, gözel ýerlerimize gezelenç ediň, sport çärelerimizi synlaň.

We the People

USA.gov

ABŞ-nyň hökümeti barada maglumatlary edaranyň ady we temalar boýunça tapyp bolýar

Runners

Recreation.gov

ABŞ-nyň açyk howada gurnalýan dynç alyş çärelerine gatnaşyň: gaýykda gezelenç, açyk howada hem dagda gezelenç ediň we başga.

Passport

Travel.State.Gov

ABŞ-nyň rayatlary we daşary yurt syýahatçylar üçin pasport, wiza, syýahatçylyk we başga maglumatlar.

TSA

Gitmezden öň tanyşyň

ABŞ-na gitmezden öň ABŞ-nyň Ulag we howpsuzlyk edarasynyň hem-de gümrük gulluguň maglumaty bilen tanyşmagy maslahat berýäris.