Iş/syýahatçylyk wizalary

Immigrasion däl wiza ABŞ-nyň giriş portuna (howa menzili, deňiz porty) çenli syýahat etmäge ygtyýar berýär. Giriş portunda siziň çykyşyňyz barada karar kabul edýän ABŞ-nyň gümrük we serhet gözegçiligi býurosynyň işgäri siziň Birleşen Ştatlarynyň çäginde bolmagyňyzyň möhletini kesgitleýär. Porta wizanyň soňky hereket ediş senesine çenli (şol sanda soňky gün) barmak mümkindir. Wizanyň hereket ediş möhleti ABŞ-nda kanuny esasda bolmagyň wagtyna täsir etmeýär – bu ýerde wizanyň hereket ediş möhletiniň wizanyň eýesiniň ABŞ-nyň çäginde bolmagynyň möhletini aňlatmaýandygyna düşünmek wajypdyr. ABŞ-nda bolmagyň möhleti diňe ýurda girilen wagty gümrük we serhet gözegçiligi gullugynyň işgäri tarapyndan kesgitlenilýär. Siziň ABŞ-nyň çäginde bolmagyňyzyň möhleti siziň wiza üçin ýüz tutan wagtyňyz görkezen möhletleriňizden ep-esli artykmaç bolsa, munuň özi siziň gelejekde ABŞ-nyň wizasyny aljak wagtyňyz erbet täsir edip biler.

ABŞ-na girmek wizanyň soňky hereket ediş senesine çenli mümkindir. ABŞ-na giren wagtyňyz ABŞ-nyň gümrük we serhet gözegçiligi býurosynyň işgäri siziň Birleşen Ştatlarynyň çäginde bolmagyňyzyň möhletini kesgitleýär. Wizanyň möhleti siz ABŞ-nda ýaşap ýören wagtyňyz tamamlanyp biler. Bu ýerde diňe siziň ýaşaýan möhletiňiziň girişdäki wezipeli kişiniň goýan möhletinden geçmezligine seretmegiňiz wajypdyr.

Wizanyň möhletiniň tamamlanmagyna garaşmak zerur däldir. Täze wiza üçin ýüz tutmak, eýýäm bir wiza hereket edýän hem bolsa, mümkindir.

Hawa. Ene-atalaryň kiçi ýaşly çagalaryň ýany bilen goşulmaklaryna rugsat berilýär. 16 ýaşa çenli ýüz tutujylar söhbetdeşlige ýany bilen ene-atasyndan birini ýa-da resmi wekilini çagyrmalydyrlar. Ähli ýany bilen girjek uly adamlar hem söhbetdeşlik üçin ýazylmalydyr. Bu ýagdaý, ýany bilen girýän uly adamlaryň özi wiza üçin ýüz tutmaýan bolsa hem talap edilýär. Ähli ýany bilen girýän uly adamlar bilelikde girjek kiçi ýaşly çagalar bilen şol bir güne we sagada ýazylmalydyr. Munuň üçin ulularyň consularashgab@state.gov salgysy boýunça elektron poçta arkaly Konsullyk Bölümine kiçi ýaşlylar bilen bilelikde ýazylmagy haýyş edip hat ýazmaklary zerurdyr.

Siz ABŞ-na B-1/B-2 görnüşli wiza boýunça gidip öz çagaňyza görme-görşe baryp bilersiňiz. Siz öz çagaňyz bilen ABŞ-nda özüňiz immigrasion, iş ýa-da okuw wizasyny alýançaňyz ýaşap bilmersiňiz.

Düzgün boýunça, ABŞ-nda okamak üçin okuw wizasy zerurdyr. Ýöne okuw programmasynda diplom berilmek göz öňünde tutulmadyk bolsa hem-de onuň tamamlanmagy üçin hepdelik 18 okuw sagadyna çenli talap edilýän bolsa onda siz ABŞ-nda syýahatçylyk wizasy (B2) bilen bolup ýören wagtyňyz okap bilersiňiz. Şu ýagdaýda okuw jaýyndan B2 görnüşli wiza boýunça bolup ýören wagtyňyz maksat edilýän programma boýunça siziň okamagyňyza mümkinçilik berilýändigini tassyklaýan haty talap ediň.

Çakylyk adaty iş/syýahatçylyk (B1/B2) wizalary üçin ýüz tutulan wagty talap edilýän resminama däldir, şonuň üçin Konsullyk Bölümi şeýle hat üçin belli talaplar kesgitlemeýär. Bölüm şeýle-de şeýle hatlary wiza üçin ýüz tutujynyň hereketleri üçin çagyrýan tarapyň öz üstüne jogapkärçilik almagy hökmünde garamaýar.