Ýokary synp okuwçylary üçin FLEX maksatnamasy

Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleri ýokary synp mekdep okuwçylary üçin “FLEX” maksatnamasynyň çäklerinde geçirilýän bäsleşigiň başlanandygy barada habar berýär. Bäsleşigiň ýeňijileri 2017-2018-nji okuw ýylynyň dowamynda kabul edýän amerikan maşgalalarynda ýaşamaga we amerikan mekdeplerinde okamaga mümkinçilik alarlar. Maksatnama dolulygyna ABŞ-nyň Hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýär.

Açyk bäsleşige gatnaşmaga 1999-nji ýylyň mart aýynyň 15-den 2001-njy ýylyň maý aýynyň 31-i aralygynda doglan, iňlis dilini gowy bilýän Türkmenistanyň raýatlary çagyrylýar.
Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildiren okuwçylar ýany bilen hőkmany suratda dogluş hakyndaky şahadatanamasynyň asyl nusgasyny, 3×4 ölçegli bir fotosuratyny, ruçkasyny getirmelidirler we synaglara mekdep lybasynda gelmelidirler.

Fiziki taýdan çäklendirilen mümkinçiligi bolan çagalar hem bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar.

Synagyň geçiriljek wagty
Synagyň geçiriljek ýeri Senesi Wagty Mekdep
Türkmenbaşy we Balkan welaýaty 11-nji sentýabr 9:00 10-njy mekdep, Türkmenbaşy şäherinde
Balkanabat we Balkan welaýaty 18-nji sentýabr 9:00 3-nji mekdep, Balkanabat şäherinde
Mary we Mary welaýaty 25-nji sentýabr 9:00 19-njy mekdep, Mary şäherinde
Daşoguz we Daşoguz welaýaty 2-nji oktýabr 9:00 2-nji mekdep, Dashoguz şäherinde
Türkmenabat we Lebap welaýaty 9-njy oktýabr 9:00 2-nji mekdep, Türkmenabat şäheri
Ahal welaýaty 16-njy oktýabr 9:00 3-nji mekdep, Tejen şäherinde
Aşgabat şäheri 6-njy noýabr 9:00 20-nji mekdep, Aşgabat şäheri

Ahal welaýatynyň okuwçylary özlerine has amatly bolan ýerde, Tejendäki ýa-da Aşgabatdaky geçiriljek bäsleşige gatnaşyp bilerler.

Bäsleşigiň geçirilişi hakynda goşmaça maglumaty Aşgabatdaky Amerikan Geňeşliginiň ofisinden aşakdaky telefonlar arkaly alyp bilersiňiz: (+99312) 971016/21; (+99369) 019095.

http://americancouncilstm.org
http://www.vk.com/americancouncilstm